LİSANSÜSTÜ İŞLETME ÖĞRENCİLERİNİN STRATEJİK YÖNETİM ÇALIŞMALARI: YAZINÖLÇÜM VE DEĞERLEME ANALİZİ

Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, lisansüstü işletme öğrencilerinin kitaplarını ve makalelerini okudukları, kaynaklarına atıfta bulundukları akademisyenlerle bir araya gelmelerine ve sosyal sermayelerini geliştirmelerine olanak sağlayan bir platform olarak düzenlenmektedir. Bu şekilde son dört yılda düzenlenen sempozyumun stratejik yönetim alanı yazınölçme ve değerleme analizine tabi tutulmuş ve bildirilerin konularına, alt alan-temalarına, araştırma yöntemlerine, veri toplama tekniklerine, analiz tekniklerine, örneklemlere, coğrafik dağılımlarına, unvana, üniversiteye ve atıf yoğunluğu dağılımına göre bulgular değerlendirilmiştir. Bu çalışmanın amacı Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu’ndaki stratejik yönetim çalışmalarını analiz etmektir. Bu sayede çalışmaların, stratejik yönetim araştırmalarının gelişim örüntüsüne katkıları incelenmektedir.

STRATEGIC MANAGEMENT STUDIES OF GRADUATE BUSINESS STUDENTS: BIBLIOMETRIC ANALYSIS

The Graduate Business Students Symposium is organized as a platform for graduate business students to come together with academics from whom they read books and articles, refer to their sources, and develop their social capital. In this way, the strategic management area of the symposium organized in the last four years has been subjected to literature measurement and evaluation analysis and findings according to the subjects of the papers, sub-field themes, research methods, data collection techniques, analysis techniques, samples, geographical distributions, title, university and citation density and discussed. The purpose of this study is to analyze the strategic management studies at the Graduate Business Students Symposium. In this way, the contributions of the studies to the development pattern of strategic management researches are examined.

___

 • Akgemci, T. (2013). Stratejik Yönetim, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Armutlu, C., ve Ari, G. S. (2010). Yönetim Modalarının Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerine Yansımaları: Bibliyometrik Bir Analiz. METU Studies in Development, 37(1): 1-23.
 • Ataman, G. (2002). Yönetim ve Organizasyonla İlgili Tüm Modaları Benimsemeli mi?. Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2(3), 115-125.
 • Bağış, M. ve Hızıroğlu, M. (2018). Stratejik Yönetimin Kaynaklara Dayalı Yaklaşımı. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Bağış, M. ve Öztürk, O. (2020). Stratejik Yönetim Araştırmalarının Evrimi: Yaklaşımlar ve Mikro Görüşler Üzerinden Bir Değerlendirme. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 15(1): 347-370.
 • Barca, M. (2005). Stratejik Yönetim Düşüncesinin Evrimi: Bilimsel Bir Disiplinin Oluşum Hikayesi. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 5(1): 7-38.
 • Barca, M. ve Hızıroğlu, M. (2009). 2000’li Yıllarda Türkiye’de Stratejik Yönetim Alanının Entellektüel Yapısı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(1): 113-148.
 • Barutçugil, İ. (2013). Stratejik Yönetim. İstanbul: Kariyer Yayıncılık.
 • Christensen, L. B., Johnson, R. B. ve Turner, L. A. (2015). Araştırma Yöntemleri Desen ve Analiz. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Coşkun Arslan, M., Kılıçer, T., Erol, Y., Paç Çelik, E., Delice, E., Özkan, O., Ünlü, T. (Edi.) (2018). 3. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu Bildiri Kitabı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, 12-14 Nisan.
 • Coşkun, R. (2016). Stratejik Yönetim Kuram ve Uygulama Ders Notları, Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Çelik, V. (2017). Yönetim Biliminde Moda: Modern Yönetim Tekniklerinin Yaşam Döngüsü. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF, 22(4): 1143-1159.
 • Dedeoğlu, A. O. (2008). Yönetim Modaları ve Yönetim Modaları Literatürüne Yöneltilen Eleştiriler. Ege Academic Review, 8(1): 33-51.
 • Duman, Ş. A., Kalemci, R. A. ve Çakar, M. (2005). Türkiye'de Stratejik Yönetim Alanının Kapsamını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 5(1): 57-72.
 • Ekşi, İ. H. ve Arslan, E. (Edi.) (2016). 1. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, 7-9 Nisan.
 • Erçek, M. (2017). Türkiye’de Yönetim Modalarının Firma İçi Uyarlanma Sürecini Anlamak: Aktörler, Moda Etkileşimleri ve Çevre Ülke Konumu, METU Studies in Development, 43(3): 745-777.
 • Eryılmaz, M. E. (2016). Bir Araştırmacının Naçizane Gözlemleri: İlgili Dergilerin Editör ve Hakemleri Stratejik Yönetim Alanı Yazarlarından Ne Beklerler?. Turkish Journal of Manegement, 1(1): 9-22.
 • Hancıoğlu, Y. ve Tekin, E. (2017). Ulusal İşletmecilik ile Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongrelerinde Yayımlanan Araştırmaların Bibliyometrik Profili: Stratejik Yönetim Yazını Üzerine Bir İnceleme [16. UİK Özel Sayısı], Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 10(16): 87-100.
 • Kaplan, M. ve Bedük, A. (2019). Lisansüstü İşletme Araştırmaları Kongresi’nde Yönetim ve Organizasyon Alanında Neler Oluyor? Bibliyometrik Bir Çalışma. İşletme Araştırmaları. (Editör: Yakup Durmaz ve Zeynep Özgüner), Ankara: İKSAD Yayınları. (s. 77 -108).
 • Kaplan, M. ve Kaplan, B. T. (2019). Amme İdaresi Dergisinde Örgütsel Davranış Alanının İzini Sürmek: Yazınölçme ve Değerleme Çalışması (2008-2018). 7. Örgütsel Davranış Kongresi Bildiriler Kitabı. (1/2 Kasım). Burdur, 1229-1241.
 • Kızıldağ, D. (Edi.) (2019). 4. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu Bildiriler Kitabı (Taslak), İzmir Demokrasi Üniversitesi, Çeşme/İzmir.
 • Koontz, H. (1961). The Management Theory Jungle. The Journal of the Academy of Management, 4(3): 174-188.
 • Koyuncu S. C., Şahin, F. ve Çetin F. (2015). Ulusal İşletmecilik Kongresinde Yönetim ve Organizasyon Alanındaki Araştırmalarda 2010-2014 Yılları Arasında Odaklanılan Konular ve Kullanılan Yöntemler”. 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi Bildiri Kitabı, Selçuk Üniversitesi, Konya, 791-796.
 • Nag, R., Hambrick, D. C. ve Chen, M. J. (2007). What is strategic management, really? Inductive derivation of a consensus definition of the field. Strategic Management Journal, 28(9): 935-955.
 • Özen Ş. (2001). Türk Yönetim/Organizasyon Yazınında Yöntem Sorunu: Kongre Bildirileri Üzerine Bir İnceleme. Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Araştırmaları Dergisi, 1 (1): 89-115.
 • Özkara, B. ve Kurt, M. (2007). Yönetim ve Organizasyon Bibliyografisi, Sakarya: Sakarya İİBF Yayınları.
 • Pala, F., Bora, T. ve Özdemir, E. (Edi.) (2017). 2. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Uludağ Üniversitesi, Bursa, 20-22 Nisan.
 • Papatya, G. (2019/1). İşletme Stratejik Yönetim Alan Bilgisi İnşasında Öncü Kişi Biyografileri: Yeniden Okuma ve Yeniden Yazma Uygulaması. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 24(4): 871-900.
 • Papatya, G. (2019/2). Türkiye Örgütsel Davranış Disiplininde “Nitelik” Tartışması: Yazın Vizyon Hareketliliği ve Etiyolojik Bir Yaklaşım. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(2): 578-595.
 • Pekdemir, I. M., Sözüer, A., Yaşlıoğlu, D. T. ve Ceran, E. B. (2016). Yönetim ve Organizasyon Yazını Üzerine Bir İnceleme: Bir Anabilim Dalı Akademisyenlerinin 2005-2014 Yılları Arasındaki Yayınları, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 45 (Özel Sayı), 81-93.
 • Schendel, D. ve Hofer, C. W. (Eds.). (1979). Strategic Management: A New View Of Business Policy and Planning. Little: Brown.
 • Sığrı, Ü. (2018). Nitel Araştırma Yöntemleri. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Şahin, M. ve Koç, U. (2009). Türkiye’deki Bilgi Yönetimiyle İlgili Çalışmalar: Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongre Bildirilerinin İncelenmesi. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 4(1): 867-882.
 • Ülgen, H. ve Mirze, S. K. (2004). İşletmelerde Stratejik Yönetim. İstanbul: Literatür Yayınları.
 • Üsdiken, B. ve Erden, Z. (2002). 1990'lı Yıllarda Türkiye'de Yönetim Alanı: Disiplinin Yapısı ve Yaklaşımlar. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(1): 91-112.
 • Waters, L. (2009). Akademinin Düşmanları. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
 • Yaşlıoğlu, D. T., İnan, A. ve Sözüer, A. (2018). Stratejik Yönetim Araştırmalarında Türkiye Kapsamı: 2000-2015 Döneminde Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik İncelemesi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, 29(84): 79-92.
 • Yıldırım, A. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.