İnternet Ortamındaki Tüketici Yorumlarının Üniversite Öğrencilerinin Giysi Satın Alma Davranışlarına Etkisinin İncelenmesi

Tüketiciler bir ürün veya hizmet ile ilgili olumlu ya da olumsuz tutumlarını paylaşma ihtiyacı hissetmekte ve bu durum da diğer tüketicilerin satın alma karar sürecinde başvurdukları bir kaynak olarak görülmektedir. Bireylerin temel ihtiyacı olan giyim, online alışveriş platformlarında sıklıkla yer alan ve ürünlere ilişkin tüketici görüşlerinin açıkça yansıtıldığı alanlardan biridir. TÜİK’in 2018 Nisan ayı ile 2019 Mart ayı arasını kapsayan on iki aylık dönem verilerinde; internet üzerinden giyim malzemesi satın alan bireylerin oranı %67.2 olarak belirtilmiştir (TÜIK,2019:1). Bu bağlamda, araştırmanın amacı internet mağazalarında yer alan giysi özelliklerine dair yorumların ve ürünü kullananların giysiye ilişkin yorumlarının diğer tüketicilerin satın alma davranışlarına etkisini belirlemektir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Verilerin elde edilmesinde anket formu kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini; Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan Moda ve Tekstil Tasarımı, Resim ve Sinema ve Televizyon bölümlerindeki öğrenciler, örneklemini ise tesadüfi olarak seçilen 179 gönüllü öğrenci oluşturmaktadır. Anket formundan elde edilen veriler SPSS 21.0 programında analiz edilmiş, cinsiyet, yaş ve bölüme bağlı olarak farklılık gösteren değişkenler tablolara aktarılarak yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda; cinsiyet ve bölümlere göre giysi ürün grubu tercihlerinde, giysi özelliklerine dair yorumlarda ve kullanıcı yorumlarına ilişkin güven ve risk algılarında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.

___

Ağaç, S., & Solak, C. Ö. (2016). Üniversitei Öğrencilerinin Online Giysi Alışveriş Davranışlarının İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(36), 142-151.

Akarsu, Y., & Alacahan, N. D. (2018). Tüketicilerin Online Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörler: Gökçeada Örneği. Journal of Life Economics, 5(3), 77-92.

Akdeniz, P. C., & Özbölük, T. (2019). Online Yorumların Tüketici Satın Alma Kararına Etkisi: Kullanıcı Özellikleri Açısından Bir Değerlendirme. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(4), 3104-3119.

Akdoğan, Ç. (2015). Online Tüketici Yorumlarına Ait Genel Tutum İle Ağızdan Ağıza Pazarlama Arasındaki İlişki. Yüksek Lisans Tezi. Edirne: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Akdoğan, Ç., & Akyol, A. (2016). Online Tüketici Yorumlarına Ait Genel Tutum ile Ağızdan Ağıza Pazarlama Arasındaki İlişki. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 117-134.

Akel, G. (2015). Tüketicilerin İnternetten Satın Alma Niyeti Üzerine Bir Çalışma: Adnan Menderes Üniversitesi Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Denizli: Pamukkale Üniversitesi.

Algür, S., & Cengiz, F. (2011). Türk Tüketicilere Göre Online (Çevrimiçi) Alışverişin Riskleri ve Yararları. Journal of Yasar University, 3666-3680.

Atılgan, K. Ö., & Tanişman, H. (2019). Deneyimsel Ürünler ve Araştırma Ürünleri ile İlgili Çevrimiçi Tüketici Yorumları ve Referans Fiyat Bilgisinin Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi. İzmir İktisat Dergisi, 34(4), 545-563.

Çakmak, A. Ç., & Güneşer, M. T. (2011, 1). İnternet Ortamındaki Bilgi Paylaşımının Tüketici Satın Alma Kararına Etkileri: İnteraktif Bir Araştırma. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(30), 1-26.

Genç, M. (2014). Geleneksel ve Online Mağazalardan Ürün Satın Alımlarında Tüketici Tutumları. Yüksek Lisans Tezi. Mersin: Çağ Üniversitesi.

Haşıloğlu, S. B., Baran, T., & Aydın, O. (2015). Pazarlama Araştırmalarındaki Potansiyel Problemlere Yönelik Bir Araştırma: Kolayda Örnekleme ve Sıklık İfadeli Ölçek Maddeleri. Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi, 19-28.

İşlek, M. S. (2012). Sosyal Medyanın Tüketici Davranışlarına Etkileri: Türkiye'deki Sosyal Medya Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Karaman: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi.

İşler, D. B., Yarangümelioğlu, D., & Öztürk, E. (2014). Online Tüketici Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlere Yönelik Bir Durum Değerlendirmesi: Isparta İlinde Bir Uygulama. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 6(3), 77-94.

Karaca, Ş., & Gümüş, N. (2019). Tüketicilerin Online Yorum ve Değerlendirme Puanlarına Yönelik Tutumlarının Online Satın Alma DavranıĢlarına Etkisi. 4. International EMI Entrepreneurship and Social Sciences Congress (s. 500-509). İstanbul: Dilkur Akademi.

Karasar, N. (2018). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler (33. Basım b.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Kavukçu, M. (2018). Sosyal Ağ Sitelerindeki Reklamların Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Çorum: Hitit Üniversitesi.

Kaya, M. (2020). Satın Alma Davranşında Yorumların Rolü: Trendyol Müşterileri Üzerinden Bir Değerlendirme. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 49-67.

Kıranoğlu, O. (2018). Sosyal Medyada Yapılan Yorumların Tüketici Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Bartın İli Uygulaması. Yüksek Lisans Tezi. Bartın: Bartın Üniversitesi.

Mürütsoy, M. (2013). İnternet Tüketicisinin Satın Alma Davranışlarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Niğde: Niğde Üniversitesi.

Özbek, A. (2018). Genç Tüketicilerin İnternetten Giysi Alışverişinin Analizi: Sinop Üniversitesi Öğrencilerine Bir Uygulama. Verimlilik Dergisi(4), 135-152.

Özdamar, K. (2002). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi. Eskişehir: Kaan Kitabevi.

Özden, A. T., & Üner, T. (2019). İnternet Alışverişlerinde Tüketicilerin Etkileşim Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi, 31-49.

Özgüven, N. (2011). Tüketicilerin Online Alışverişe Karşı Tutumları İle Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkinin Analizi. KMÜ Sosyal ve Ekonomi̇k Araştırmalar Dergi̇si, 47-54.

Özhavzalı, M., & Yaprak, N. (2019). Genç Tüketici, Giysi Alışverisi ve Marka Seçimi. Ankara: İksad Yayınevi.

Tatlı, H., & Korkut, F. (2015). Sanal Alışverişte Tüketici Davranışlarını Etkileyen Faktörler: Bingöl Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 63-78 .

Taydaş, S. (2015). Dijital Tüketicilerin Giysi Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Toksarı, M., & Atlı, H. F. (2018). Giyim Modası ve Gençlerin Hazır Giyim Tercihlerinin Değerlendirilmesine İlişkin Bir Çalışma. 18th International Bussiness Congress (s. 2184-2191). Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi.

TUİK. (2019, 8 27). Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması, 2019. 1 19, 2020 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu Haber Bülteni: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30574 adresinden alındı

Yaylı, A., & Bayram, M. (2010). eWOM: The Effects of Online Consumer Reviews On Purchasing Decision of Electronic Goods. International Marketing Trends Conference.

Yolcu, T., Ekici, S. G., Altunışık, R., & Özkaynar, K. (2017). Online mı? Offline mı? Tüketici Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 1027-1033.

Zorlu, N., & Uzgören, E. (2020). Elektronik Ağızdan Ağıza İletişimin Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisinin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 107-130.

___

APA Acar, A. & Harmankaya, H. (2021). İnternet Ortamındaki Tüketici Yorumlarının Üniversite Öğrencilerinin Giysi Satın Alma Davranışlarına Etkisinin İncelenmesi . STAR Sanat ve Tasarım Araştırmaları Dergisi , 2 (3) , 10-21 .