Cinayet Konusunun Resimde Ele Alınışı Üzerine Bir İnceleme

İnsanın insanı öldürmesi ya da diğer adıyla cinayet uzun bir geçmişe sahiptir. Ortaçağ şehirlerinde yıllık öldürme oranları on-on beşken bu oran 1950’lerde yaklaşık 1’e düşmüştür. Avrupa’da devlet sisteminin yayılışı, ekonomik gelişmeler ve uygarlaşma süreci gibi dönüşümler şiddet ve cinayet eylemlerindeki düşüşün önde gelen nedenleri arasında gösterilmektedir. Binlerce yıldır insan yaşamının bir parçası olan cinayet, sanatçılar tarafından tercih edilen konulardan biridir. Roman, resim, tiyatro ve sinema gibi pek çok alanda sanatçılar, çalışmalarında kimi zaman dinsel, kimi zaman mitolojik, kimi zaman da politik çerçevede değerlendirilebilecek cinayetleri ele almışlardır. Özellikle Hıristiyanlık sonrası pek çok sanatçı başta Hazreti İsa’nın çarmıha gerilmesi olmak üzere Kâbil’in Hâbil’i öldürmesi olayını ve azizlerin öldürülmelerini konu alan resimler yapmışlardır. Bunun yanında mitolojide ya da edebiyatta yer alan cinayet anlatıları, politik cinayetler ve günlük yaşamda bunların dışında karşılaşılabilen türden cinayetler sanatçılar tarafından konu edinilmiştir. Sonuç olarak günümüz Batı sanatında cinayet konulu resimlerin sayısı hakkında bir şey söylemek imkânsız olsa da, genel olarak cinayet konulu resimlerle pek karşılaşılmadığı görülmekte özellikle Kâbil ve Hâbil, Hazreti İsa’nın çarmıha gerilmesi gibi resimlerin çok nadir yapıldığı görülmektedir.
Anahtar Kelimeler:

Cinayet, Batı sanatı, Konu, Resim.

A Study Dealing with Murder Topic in Painting

Human killing, also known as murder, has a long history. While the annual killing rate in medieval cities ranged from 10 to 15 percent, this rate dropped to nearly 1 percent in the 1950s. Transformations such as the spread of the state system in Europe, economic developments and the process of civilization are among the leading causes of the decline in violence and murder acts. Murder, which has been a part of human life for thousands of years, is one of the subjects preferred by artists. In many fields such as novels, painting, theater and cinema, artists have dealt with murders that can be considered sometimes religious, sometimes mythological, and sometimes political. Especially after Christianity, many artists have painted pictures of the crucifixion of the Prophet Jesus, the killing of Abel by Cain and the murder of the saints. Besides, murder narratives in mythology or literature, political murders and other murders faced in daily life apart from these were the subject of artists. As a result, although it is impossible to say anything about the number of murder pictures in today's Western art, in general, murder pictures are rarely seen, especially the ones like Cain and Abel or the crucifixion of the Prophet Jesus were hardly ever painted.

___

Berger, J. (1988). O Ana Adanmış (Çev: Yurdanur Salman ve Müge Gürsoy). İstanbul: Metis Yayınları

Cashion, Debra Taylor vd. (2017). The Primacy of the Image in Northern European Art, 1400-1700: Essays in Honor of Larry Silver. Leiden-Boston: Koninklijke Brill NV

Elias, N. (2017). Uygarlık Süreci Cilt I (Çev: Ender Ateşman). İstanbul: İletişim Yayınları

Fineberg, J. (2014). 1940’tan Günümüze Sanat Varlık Stratejileri (Çev: Göral Erinç Yılmaz). İzmir: Karakalem Kitabevi Yayınları

Godfrey, T. (2016). Resim Bugün (Çev: Hasan Bülent Kahraman). İstanbul: Lal Yayınları

Hauser, A. (1984). Sanatın Toplumsal Tarihi (Çev: Yıldız Gölönü). İstanbul: Remzi Kitabevi

Herrera, H. (2018). Frida (Çev: Elif Derviş). Ankara: Bilgi Yayınevi

Kromm, J. (2008). Avrupa’da Deliliğin Resimli Tarihi (Çev: Ayşegül Toroser Ateş). Delilik ve Sanat, P Dünya Sanatı Dergisi, Sayı: 48, ss. 20-33

Lefebvre, G. (2015). Fransız Devrimi (Çev: Heval Bucak). İstanbul: Hil Yayın

Lucie-Smith, E. (2004). 20. Yüzyılda Görsel Sanatlar (Çev: Ebru Kılıç, Begüm Kovulmaz ve Osman Akınhay). İstanbul: Akbank Kültür Sanat Yayınları

Nonhoff, N. (2005). Paul Cezanne, Hayatı ve Eserleri (Çev: Sema Bulutsuz). İtalya: Literatür Yayıncılık

Ruff, J. R. (2011). Erken Modern Avrupa’da Şiddet (2500-1800) (Çev: Didem Türkoğlu). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi

Spierenburg, P. (2010). Cinayetin Tarihi – Ortaçağ’dan Günümüze Avrupa’da Bireysel Şiddet (Çev: Yiğit Yavuz). İstanbul: İletişim Yayınları

Trend, D. (2008). Medyada Şiddet Efsanesi (Çev: Gül Bostancı). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. Hâbil ve Kâbil. https://islamansiklopedisi.org.tr/habil-ve-kabil adresinden erişildi. (ET: 14.06.2019)

Görsel 1: (http://www.zeno.org/Kunstwerke/B/Singe,+Jacob%3A+Nachricht+von+Heinrich+Rosenzweig) Erişim: 05.12. 2020

Görsel 2: (https://www.beazley.ox.ac.uk/tools/pottery/painters/keypieces/paestan/asteas.htm) Erişim: 05.12.2020

Görsel 3: (https://www.wikiart.org/en/tintoretto/the-murder-of-abel-1552) Erişim: 05.12.2020

Görsel 4: (https://en.wikipedia.org/wiki/The_Death_of_Marat) Erişim: 05.12.2020

Görsel 5:(https://artsandculture.google.com/asset/the-murder-paul-c%C3%A9zanne/QgFHUh8XXI0eFQ) Erişim: 05.12.2020

Görsel 6: (https://arthistoryproject.com/artists/james-ensor/the-assassination/) Erişim: 05.12.2020

Görsel7: (http://www.germanexpressionismleicester.org/leicesters-collection/artists-and-artworks/georgegrosz/ in-memory-of-rosa-luxemburg-and-karl-liebknecht/) Erişim: 05.12.2020

Görsel 8: (https://www.moma.org/collection/works/79267) Erişim: 05.12.2020

Görsel 9: (https://www.fridakahlo.org/a-few-small-nips-passionately-in-love.jsp) Erişim: 05.12.2020

Görsel 10: (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Asesinato_de_Francisco_Guerrero(001).JPG) Erişim: 05.12.2020

Görsel 11: (https://www.gerhard-richter.com/en/art/paintings/photo-paintings/death-9/eight-student-nurses- 5770) Erişim: 05.12.2020

Görsel 12: (https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/luc-tuymans/luc-tuymans-room-5) Erişim: 05.12.2020

___

APA Çapar, M. (2020). Cinayet Konusunun Resimde Ele Alınışı Üzerine Bir İnceleme . STAR Sanat ve Tasarım Araştırmaları Dergisi , 1 (1) , 98-110 .