Mustafa ÇAPAR

Cinayet Konusunun Resimde Ele Alınışı Üzerine Bir İnceleme

A Study Dealing with Murder Topic in Painting

STAR Sanat ve Tasarım Araştırmaları Dergisi

2020-Cilt: 1 - Sayı: 1

98-110

Cinayet, Batı sanatı, Konu, Resim.

Murder, Western art, Subject matter, Painting.

19217

Benzer Makaleler

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN SOSYOBİLİMSEL KONULAR HAKKINDAKİ TUTUM, GÖRÜŞ VE BU KONULARIN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ANLAYIŞLARI

Trakya Eğitim Dergisi

Serkan AYDIN, Dilek KARIŞAN

Sosyal Konut Uygulamaları ve Sosyal Dışlanma (Toplu Konut İdaresi Yoksul Konutları Örneği)

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi

Hayati BEŞİRLİ, Mehmet BAKIR, Mustafa KOÇANCI, Zümre GÜLLER ÖZDEMİR, Merve. GÜLLE YALÇINKAYA

Burhânî Bilimlerin Konu, İlke ve Mesele Ayrımının İbn Sînâ ve Sonrasındaki Bazı Uygulamaları

IBAD Sosyal Bilimler Dergisi

Haci SAĞLIK

Tarihi konutların yeniden kullanımında geleneksel ocakların güncel ısıtma yüklerini karşılama etkinliği: Güneybatı Anadolu’dan örnekler

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi

Barış TİMUR, Tahsin BAŞARAN, Başak İPEKOĞLU

KUR’ÂN-I KERÎM’DE HAC VE UMRE İBÂDETLERİNE DAİR YANLIŞ İNANÇ VE DAVRANIŞLARI İFADE EDEN ÂYETLERİN TEFSİRİ

Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Nurdoğan Türk

TÜRKİYE’NİN KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ŞEHİRLERİ İÇİN YIĞMA KONUT POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi

Aslı ER AKAN, Arzu ER, Gürkan YÜCETÜRK

5-6 YaşÇocuklarinin Akran İlişkileri ve Sosyal Konumlarinin Okula Uyum Düzeyleri Üzerindeki Yordayici Etkisi Boylamsal Çalışma

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Hülya Gülay OGELMAN, Hatice ERTEN

Gerçek Zamanlı Nesne Takibi için Düşük Hata Konum ve Hız Değerlerine Sahip Bir Sistemin Önerilmesi

Bilgisayar Bilimleri

Erhan AKAGÜNDÜZ, İbrahim Berkan AYDİLEK