INVESTIGATE ON RELATIONSHİP BETWEEN SOCIAL PHYSIQUE ANXIETY AND SOME PHYSICAL FITNESS CHARACTERISTICS

The aim of present study was to compare social physique anxiety, static strength and %fat of university students who have different level of physical activity and examine relationship between these variables. Three subject groups were compose for study; first group 63 female (age 19.9 ± 1.7 years) and 94 male (age 20.9 ± 2.1 years) university students of physical education and sport department (PED), second group 97 female (age 21.8 ± 1.1 years) and 69 male (age 22.1 ± 1.2 years) university students of other departments (OD) and third group 42 female (age 19.8 ± 1.5 years) and 88 male (age 21.1 ± 1.9 years) university students who participated of intercollegiate volleyball C category (VO). After measured SPA of subject with the Social Physique Anxiety Scale (SPAS), their weight, height, %fat, left and right hand grip and back strength was measured. In study used One Way ANOVA test for comparison dependent variables and differences among groups were compared with Bonferroni test. Comparisons of female and male subject groups were compared separately. Relationship between SPA points and other variables was investigate using Pearson correlation coefficient test. In this study SPA of female PED, OP and VO groups respectively 25.41 point, 29.24 point and 24.93 point (F = 7.095; p

SOSYAL FİZİK KAYGI VE BAZI FİZİKSEL UYGUNLUK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

Bu araştırmanın amacı farklı fiziksel aktivite düzeyinde olan üniversite öğrencilerinin sosyal fizik kaygı, statik kuvvet ve vücut yağ oranlarının karşılaştırılması ve bu değişkenler arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünden (BE) 63 kız (yaş 19.9 ± 1.7 yıl) ve 94 erkek (yaş 20.9 ± 2.1 yıl) öğrenci, diğer bölümlerden (BD) 97 kız (yaş 21.8 ± 1.1 yıl) ve 69 (yaş 22.1 ± 1.2 yıl) erkek öğrenci ve Üniversiteler arası Voleybol C kategorisine katılan 42 kız (yaş 19.8 ± 1.5 yıl) ve 88 erkek (yaş 21.1 ± 1.9 yıl) voleybolcu (VO) araştırmanın 3 denek grubunu oluşturdu. Deneklerin sosyal fizik kaygıları 12 maddelik Sosyal Fizik Kaygı Envanteri (SFKE) ile belirlendikten sonra ağırlık, boy, %yağ, sol ve sağ pençe kuvvetleri ve sırt kuvvetleri ölçüldü. Araştırmadaki bağımlı değişkenlerinin karşılaştırılması için One Way ANOVA testi ve gruplar arasındaki farklılıklar belirlemek için Bonferroni testi uygulandı. Gruplarının karşılaştırılması bayan ve erkek deneklerde ayrı ayrı olarak yapıldı. SFK puanları ile diğer değişkenler arasındaki ilişki Pearson correlation coefficient testi ile belirilendi. Bu araştırmada BE, BD ve VO kız gruplarının ortalama SFK sırasıyla 25.41 puan, 29.24 puan ve 24.93 puan (F=7.095; p