SPOR OKULLARINA DEVAM EDEN 8-9 YAŞ KIZ VE ERKEK ÇOCUKLARIN SÜRAT ÇEVİKLİK DURARAK UZUN ATLAMA VE DENGE PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ

Bu çalışmada spor okuluna devam eden çocuklar ile sadece beden eğitimi dersine katılan çocukların sürat, çeviklik, denge ve durarak uzun atlama performanslarının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya spor okuluna devam eden 8 – 9 yaş, 200 kız-erkek çocuk, sadece beden eğitimi ve spor dersine katılan 8-9 yaş 100 kız-erkek çocuk katılmıştır. Katılımcıların %50’si (n=150) kız, %50’si (n=150) erkektir. Katılımcıların %50’si (n=150) 8, %50’si (n=150) 9 yaşındadır ve boyları 115 ile 145 santimetre arasında değişmekte olup ortalama 128.99±7.30 santimetredir. Ağırlıkları 17 ile 39 kilogram arasında değişmekte olup ortalama 27.29±5.62 kilogramdır. Çocuklara, 5, 10 ve 30 metre sprint testi, Modifiye T-Testi, Arrowhead testi, Illinois testi, durarak uzun atlama ve denge testi uygulanmıştır. Testler iki kez tekrarlanmış olup en iyi dereceleri kayıt altına alınmıştır. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotlar (ortalama, standart sapma, frekans, yüzde, minimum, maksimum) kullanılmıştır. Nicel verilerin normal dağılıma uygunlukları Shapiro- Wilk testi ve grafiksel incelemeler ile sınanmıştır. Normal dağılım gösteren nicel değişkenlerin iki grup arası karşılaştırmalarında Bağımsız gruplar t testi kullanılmıştır. Nitel verilerin karşılaştırılmasında Pearson ki-kare test kullanılmıştır. Performans testleri üzerine eğitim, cinsiyet ve yaş değişkenlerinin etkilerinin incelenmesinde 3 faktörlü varyans analizi kullanıldı. Nicel değişkenler arası ilişkilerin değerlendirilmesinde Pearson korelasyon analizi kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık p

INVESTİGATİON OF SPEED, AGİLİTY, STANDİNG LONG JUMP AND BALANCE PERFORMANCES OF 8-9 YEAR-OLD MALES AND FEMALE CHİLDREN ATTİNDİNG TO SPORTS SCHOOLS

In this research it has been aimed to examine the speed, agility, balance and long jump performances of students go to the sports school and the performance of students who only join physical education classes. 8-9 year old 200 malefemale childrenfrom spor sports school and 8-9 year old 100 male-female children from regular school and taking physical education class participated in this study. 50% of participants (n=150) were female, 50% (n=150) of were male. And 50% of (n=150) were 8 years old and 50% of (n=150) were 9 years old. And Their heights were between 115-145 cm. and they had 128.99±7.30cm average. Their weights were between 17-39 kg. They had 27.29±5.62kg average. Children were applied 5,10 and 30 m sprint test, Modified T-test, Arrowhead test, Illinois Test and standing long jump and balance test. Test were applied two times and best scores were recorded.IBM SPSS Statistics programme was used for statistical analysis. Descriptive statistic methods (mean, standard deviation, frequency, percentage, minimum, maximum) were used while evaluating the data of study. The normal distribution of quantitative data was tested with the Shapiro-Wilk test and graphical investigations. Independent groups t test was used to compare the normal distribution of quantitative variables. Pearson chisquare test was used to compare the qualitative data. 3-factor variance analysis was used to examine the effects of education, gender and age variables on performance tests. Pearson correlation analysis was used to evaluate the relationship between quantitative variables. Statistical significance was accepted as p

Kaynakça

Amiri, K.M., Sahebozamani, M., Tabrizi, K.G., Yusof, A.B. (2010). Acute effect of different stretching methods on Illinois agility test in soccer players. The Journal of Strength & Conditioning Research, 24(10), 2698-2704.

Bozkurt, S., Bal, M., Kırbayır, B., Erkut, O. (2016). Fiziksel etkinlik kartlarının yer değiştirme ve dengeleme hareketleri gelişimine etkisi (Beykoz ilçesi pilot ilkokul uygulaması) Bildiri Kitabı.14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Antalya.

Berg, K.E., Lavoie, J.C., Latin, R.W. (1995). Physiological training effect of youht soccer. Med. Sci. Sports Exerc. Dec, 17(6), 656-60.

Brian, H., Wrotniak. (2006). The relationship between motor proficiency and physical activity in children. Pediatrics, 118,1758–65.

Chelladurai, P. (1976). Manifestations of agility. Can. Assoc. Health Phys. Educ. and Recreation J, 42(3), 36-41.

Çelik, A., Şahin, M. (2013). Sports and child development. The Journal of Academic Social Science Studies Jasss- International Journal of Social Science, 6(1), 467-478.

Hardman, K. (2008). Situation and sustainability of physical education in schools: a global perspective. Spor Bilimleri Dergisi, 19(1), 1-22.

Hürmeriç, I. (2003). İlköğretim beden eğitimi öğrencilerin sağlıkla ı̇lgili fiziksel aktivite seviyelerinin, ders ı̇çeriğinin ve öğretmen davranışlarının değerlendirilmesi. ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilimdalı, Ankara.

Kızılet, A., Atılan, O., Erdemir, İ. (2010). 12-14 yaş grubu basketbol oyuncularının çabukluk ve sıçrama yetilerine farklı kuvvet antrenmanlarının etkisi. Atabesbd, 12(2), 44-57.

Koçak, S., Kartal A. (2003). İlköğretim öğrencilerinin bir öğretim döneminde fiziksel uygunluk gelişimlerindeki değişimin incelenmesi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 8(1), 53-60.

Lapointe, T., Brassard, P., Rattray, B., Lachance, P.E. (2016). Physical activity counteracts the ınfluence of mental work on blood pressure in healthy children. Physiology & Behavior, 164, 102–106.

Milli Eğitim Bakanlığı (1997). Beden Eğitimi Öğretmen Kılavuzu İlköğretim I. Kademe. İstanbul.

Muratlı, S., Sevim, Y. (1993). Antrenman Bilgisi. Etam A.Ş. Web-Ofset, Eskişehir.

Müniroğlu, S., Subak, E. (2018) A comparison of 5, 10, 30 meters sprint, modified t-test, arrowhead and ıllinois agility tests on football referees. Journal of Education and Training Studies. 6(8), 70-76.

Negra, Y., Chaabene, H., Amara, S., Jaric, S., Hammami, M., Hachana, Y. (2017). Evaluation of the Illinois change of direction test in youth elite soccer players of different age. Journal of human kinetics, 58(1), 215-224.

Orkunoğlu, O. (1990). Sporda güç geliştirme. Ankara: Uzman Matbaacılık.

Raya, M. A., Gailey, R. S., Gaunaurd, I. A., Jayne, D. M., Campbell, S. M., Gagne, E., ... Tucker, C. (2013). Comparison of three agility tests with male servicemembers: Edgren Side Step Test, T-Test, and Illinois Agility Test. Journal of Rehabilitation Research & Development, 50(7).

Saygın, Ö., Polat, Y., Karacabey, K. (2005). Çocuklarda hareket eğitiminin fiziksel uygunluk özelliklerine etkisi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 19(3), 205-212.

Saygılı, G., Atay, E., Eraslan, M., Hekim, M. (2015). Düzenli olarak spor yapan ve yapmayan öğrencilerin kişilik özellikleri ı̇ le akademik başarıları arasındaki ı̇ lişkinin ı̇ ncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(1), 161-170.

Sevim, Y. (2010). Antrenman bilgisi (8. Baskı). Ankara: Fil Yayınevi. Spirduso W.W., Francis, K. L., Macrae, P.G. (1995). Balance, posture and locomotion. Physical Dimensions of Aging, IL: Human Kinetics.

Yin, Z., Moore, J. B. (2004). Re-Examining the role of ınterscholastic sport participation in education. Psychological Reports, 94(3), 1447-1454.

Kaynak Göster