Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilgisayar Kullanma Durumlarının İncelenmesi

Eğitim teknolojilerindeki gelişmeler ışığında yükseköğretimde uzaktan eğitim sürecinin hızlanması, öğrencilerin bilgisayar kullanma durumlarındaki yeterliliklerinin belirlenmesi ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Özellikle spor eğitimi süresince gerek web tabanlı eğitim hazırlığında, gerekse eğitim süreci içerisindeki teknolojik ihtiyaçların karşılanmasında bilgisayar kullanma durumu önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında öğrenimlerini sürdüren öğrencilerin bilgisayar kullanma durumları incelenmiştir. Çalışmanın örneklemini, Kocaeli Üniversitesi (2002-2003) BESYO öğrencileri (n=450) oluşturmuştur. Öğrencilere, araştırmacılar tarafından geliştirilen anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler Microsoft Excel programı kullanılarak frekans ve yüzdelik dağılımları değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, araştırma sonucundaki sayısal veriler BESYO öğrencilerinin temel bilgisayar eğitiminden yoksun olduğunu göstermiştir. Özellikle bilgisayar destekli eğitimin, web tabanlı ders uygulamalarının ve bilgi teknolojilerinin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde kullanımına yönelik öğrenci grubu yeterlilikleri uygulama öncesi gözden geçirilmelidir.

A Reviw of the Extent to Which Students in Physical Education and Sport High School of Kocaeli University Use Computer

The fact that remote education process in higher education has gained pace with the developments in educational technology has brought forward the need to identify students’ computer skills. Use of computers is particularly important during sports education both in web-based education preparation and in meeting technological needs within the educational process. In this study, students attending Higher Education in Physical Education and Sports have been examined in terms of their computer skills. The subjects in this study are students (n=450) from Kocaeli University (2002-2003) Physical Education and Sports High School. Students were given surveys which had been developed by the researchers. The obtained data has been examined in terms of frequency ad percentage distribution using Microsoft Excel software. In conclusion, the numerical data at the end of the research has revealed that students in Physical Education and Sports High School lack basic computer skills. Students must be assessed in terms of their skills of using the web-based courses in computer-assisted education and the information technology in Physical Education and Sports High School.

Kaynakça

(1) Uluğ, F., İlköğretimde Teknoloji Eğitimi, Milli Eğitim Dergisi, sayı:140, Ankara, 2002.

(2) Atalı, L., Sertbaş, K., Sportif Uğraş, s. 8, Sesim Ofset, Kocaeli, 2003.

(3) Anonim, MEB, Enformasyon Toplumu ve Eğitim Sistemlerine Etkileri, s. 100-101, Ankara, Tarihsiz.

(4) İbicioğlu. H., Doğan. H., Bilgi Teknolojilerinin Pazara Dayalı Öğrenen Organizasyonlarda ki Yeri ve Müşteri Boyutuna Kazandırdığı Yeni Boyut, Bilgi Teknolojileri Kongresi, Bildiri Kitabı, Pamukkale Üniv. Basımevi, s.27, Denizli, 2002.

(5) Açıkada, C., ve Ark., Bilgisayar Destekli Uzaktan Antrenör Eğitimi Modeli, 2001 Türkiye’de Sporu ve Sporcuyu Geliştirmeye Yönelik Yeni Bilimsel ve Projelerin Tespiti Toplantısı Kitabı, s.285, Eskişehir, 2001.

(6) Atalı, L., Sertbaş, K., Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Web Tabanlı Ders Uygulaması, II. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, Bildiri Kitapçığı, s.48, Sakarya, 2002.

(7) Atalı, L., Sertbaş, K.,Türkiye’deki Üniversitelerin BESYO Web Sayfalarının İncelenmesi, 7.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Bildiri Kitapçığı, s.141, Antalya, 2002.

(8) Börü, D., Öğrencilerin Bilgisayar ve Internet Kullanımına İlişkin Bir Araştırma, www.econturk.org/Turkiyekonomisi/, 2000, (Erişim , 28.01.2004).

(9) Zayim, N., İşleyen, F., Gülkesen, H., Saka, O., Tıp Fakültesine Başlayan Öğrencilerin Bilgisayara Karşı Tutumları ve Bilgisayar Becerileri, 8. Türkiye’de Internet Konferansı, 2003.

(10) Gölge, E., Arlı, M., Üniversite Öğrencilerinin Okul Dışında Bilgisayar Ve Internet Kullanma Durumları, 8. Türkiye’de Internet Konferansı, www.inettr.org.tr/inetconf8/program/, 2002, (Erişim, 28.01.2004).

Kaynak Göster