Life Kinetiğin Performans Sporcuları Üzerine Etkileri

Sportif performans açısından iyi planlanmış bilimsel temellere dayanan antrenman içeriklerinin önemi bilinmektedir. Antrenman içeriklerinde life kinetik egzersizlerinin (LK) performansa etkileri ve beceri öğrenme hızı ile koordinatif yeteneklerin gelişimine olan katkısı son yıllarda dikkat çekmektedir. Yapılan çalışmalar, life kinetiğin öğrenme sürecini hızlandırarak, merkezi sinir sisteminde yeni yapılanmalar oluşturduğu, konsantrasyonu ve performansı iyileştiren bir egzersiz sistemi içerdiğinden bahsetmektedir. Life kinetiğin farklı etkileri ve uygulanan değişken içerikleri,  sporcularda branşlarına özgü görsel ve kinestetik süreçleri birbirine bağlamak yoluyla performansı etkileyebilmektedir. Life kinetik farklı hareket modelleri, görsel görevler ve bilişsel elementlerden kombine edilen eş zamanlı egzersizler ile çalışılan bir metot olduğu bilinmektedir. Sözü geçen bu egzersizler sporcuları sürekli kendisine bağlamak ve motive etmek için her zaman eğlencelidirler. Life kinetik tüm bunları kişilerin yeteneğine göre, değişen zorluk seviyesindeki egzersizlerin yardımıyla başarır. Sportif branşlarda LK egzersizlerinin kullanımı sıklıkla öğrenme, teknik ve taktik gelişime de katkı oluşturup oluşturulamayacağı üzerinde merak uyandırmaktadır. İyi bir performans için kas kuvvetinin yanı sıra, maksimum hareket hızı ve nöromüsküler aktivasyon da önemlidir. Life kinetik ile sporcular iyi antrene edilmiş koordinatif yeteneklere sahip olabilir ve dolayısıyla da performanslarına katkılar sağlanabilir.  Bu çalışma farklı branşlarda performans sporcularının LK kullanımlarını ve etkilerinin özetlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Effects of Life Kinetics on Performance Athletes

The importance of training contents based on well-planned scientific foundations is known for a good sporting performance. The effects of life kinetics (LK) on performance, contribution of speed of learning skills and development of coordinative abilities have attracted attention studies indicate that life kinetics accelerates the learning process, creating new neural structures, and an exercise system that improves concentration and performance. Different effects of life kinetics and the variable contents applied can affect performance by linking visual and kinesthetic processes specific to their branches in athletes. Life kinetic is known to be a method studied with different motion models, visual tasks and simultaneous exercises combined from cognitive elements. These exercises are always fun to connect and motivate athletes. Life kinetic accomplishes all of this with the help of difficulty-level exercises that vary according to the ability of the individual. The use of LK exercise in sport branches often raises curiosity as to whether learning can contribute to technical and tactical development. In addition to muscle strength, maximum movement speed and neuromuscular activation are also important for good performance. With LK, athletes can have well-coordinated coordinated skills and thus contribute to their performance. The aim of this study is to summarize the effects of the LK usage and performance in different sports branches.

Kaynakça

Buraczewski, T., Cicirko, L. & Ciupińska, A. (2016). The effectiveness of coordination training of female football players coordination abilities in physical education. In Coordination Abilities in Physcial Education, Sports and Rehabilitation (Ed., T. Niznikowski, J. Sadowski, W. Starosta), p. 43-55. Poland: Internatıonal Association of Sport Kınetıcs Library Series.

Chib, S.S. (2000). Relationship of selected psychomotor variables and coordinativeabilities to playing ability in volleyball. (Yayımlanmamış doktora tezi). Lakshmibai National Institute of Physical Education Deemed Universty, India.

Cotman, C.W., & Berchtold, N.C. (2002). Exercise: A behavioral ıntervention to enhance brain health and plasticity. Trends in Neurosciences, 25(6), 295-301.

Demirakca, T., Cardinale, V., Dehn, S., Ruf, M., & Ende, G. (2016). The exercising brain: changes in functional connectivity induced by an integrated multimodal cognitive and whole-body coordination training. Neural plasticity, 2016, 1-11. http://dx.doi.org/10.1155/2016/8240894.

Faigenbaum, A.D., Farrell, A., Fabiano, M., Radler, T., Naclerio, F., Ratamess, N.A., Kang, J. & Myer, G.D. (2013). Effects of integrative neuromuscular training on fitness performance in children. Pediatr Exerc Sci, 23(4), 573–584.

FIFA 1904. (2019). Life kinetik, brain training for the pros. Erişim adresi: www.fifa.com.tr/magazine

Funk, M., Brugger P., & Wilkening, F. (2014). Motor processes in children's imagery: the case of mental rotation of hands. Developmental Science, 8(5), 402-408.

Hyde, K., Lerch, J., Norton, A., Forgeard, M., Winner, E., Evans, A., & Schlaug, G. (2009). The effects of musical training on structural brain development. Annals of the New York Academy of Sciences, 1169(1), 182-186.

Jain, A., Bansal, R., Kumar, A. & Singh, K.D.A. (2015). Comparative study of visual and auditory reaction times on the basis of gender and physical activity levels of medical first year students. Int J Appl Basic Med Res, 5(2), 124-127.

Life Kinetik. (2019). Life Kinetik. Erişim adresi: www.lifekinetik.com.tr/life-kinetik, 15 Haziran 2019.

Lutz, H. (2002). Life Kinetik, Gehirtraining durch Bewegung. Germany: Blv Buchverlag Gmbh& Co.

Lutz, H. (2010). Fußball spielen mit LK. Münih: BLV.

Lutz, H. (2011). LK&wetenschappelijk onderzoek research en samenstelling 1-8, Germany.

Lutz, H. (2014). Life Kinetik. Gehirntraining durch Bewegung, München, Germany: BLV.

Moreau, D. (2012). The role of motor processes in three-dimensional mental rotation: Shaping cognitive processing via sensorimotor experience. Learning and Indıvual Differences, 22(2012), 354-359.

Nelson, C. A. (2000). The neurobiological bases of early intervention. In J. P. Shonkoff & S. J. Meisels (Eds.), Handbook of early childhood intervention (pp. 204-227). New York, NY, US: Cambridge University Press.

Peker, A.T., ve Taşkın, H. (2016). The effect of LK trainings on coordinative abilities. 27th Proceedings of International Academic Conferences 5306946, 20 Oct., 2016. International Institute of Social and Economic Sciences. ISBN 978-80-87927-29-8.

Pietsch, S., Böttcher, C. & Jansen, P. (2017). Cognitive motor coordination training improves mental rotation performance in primary school‐aged children. Mind, Brain and Education, 11(4),176-180.

Vural, M.U. (2016). Life kinetik antrenmanının genç erkek basketbolcularda denge, reaksiyon süresi ve dikkat üzerine etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Ankara.

Kaynak Göster