Cennet Bileti: Engellilik Olgusuyla Baş Etmede Manevi Bir Kaynak

Ebeveynlerin engellilik olgusu ile nasıl başettiklerini, kabullenme sürecinde yaşadıkları güçlükleri ve baş etmelerinde kullandıkları destek mekanizmalarını incelemeyi hedefleyen bu çalışmada fenomenolojik desen kullanılarak 17 ebeveynle derinlemesine mülakat gerçekleştirilmiştir. Görüşme yapılan ebeveynlerin çocuklarının beşi zihinsel, beşi bedensel, beşi hem zihinsel hem de bedensel engelli, iki kişinin çocuğu da otizm tanılıdır. Elde edilen veriler MAXQDA 11 programı desteğiyle fenomenolojik analize tabi tutulmuştur. Veriler; sürecin zorluğu, başetme kaynakları ve manevi başetme olarak üç genel kategoride incelenmiştir. Bu kategorilerden sürecin zorluğu ve başetme kaynakları temaları çalışmanın odak noktası olan manevi başetme fenomenini daha iyi anlamak için ele alınmıştır. Bu kategorilerden sürecin zorluğu; "şok-yıkılmak", "konduramamak", "çocuğu kaybetme korkusu", "hayal kırıklığı", "kendini suçlama", "yalnızlık", "babanın desteğinin yetersizliği", "çevrenin olumsuz etkisi", "gelecek kaygısı" ve "çaresizlik" temalarında; başetme kaynakları, "uzman desteği", "aile desteği", "çevre desteği", "rasyonalize etme", "umut", "rutinleri sürdürme", "suçlama" ve "çocuktan ayrışamamak" temalarında değerlendirilmiştir. Çalışmanın merkezini oluşturan "manevi başetme kaynakları" ise, "kabullenme" üst başlığıyla "Allah'tan gelene razı olmak" ve "kader", "manevi olarak anlamlandırma" başlığı altında "imtihan", "tevbe", "Allah Korkusu" ve "Allah'ın emaneti", "Allah'a yaslanmak" başlığı altında "tevekkül", "şükür" ve "dua" temalarında incelenmiş ve araştırmanın sonuçları doğrultusunda öneriler sunulmuştur.

The Ticket to Heaven: A Spiritual Resource for Coping with Disability

This study was conducted to investigate how parents of disabled people deal with the phenomenon of disability, their hardships in accepting the process, and support mechanisms used to deal with the situation. The phenomenological research design was used and 17 in-depth interviews were conducted with parents. Of the interviewed parents' children, five of them have mental retardation, five have a physical disability, five have both a mental and physical disability, and two have autism spectrum disorder. The obtained data were phenomenologically analyzed with the support of MAXQDA 11. Data were examined in three general categories: difficulty of the process, coping resources, and spiritual coping. Of these categories, difficulty of the process and coping resources are thought to allow for better understanding of spiritual coping, the focus of the study. The sub-themes of shock/collapse, not attributing, fear of losing the child, disappointment, self-blame, loneliness, lack of paternal support, negative environmental effects, concern for the future, and despair is evaluated under the theme of difficulty of the process. The sub-themes of expert support, family support, environmental care, rationalizing, hope, following daily routines, blaming, and unable to be apart from the child is evaluated under the theme of coping resources. The core category of the research, spiritual coping resources, is examined under the categories of acceptance (accepting what comes from God and destiny), giving spiritual meaning (being tested, repentance, fear of God, and being an entrustment from God), and trust in God (resignation, gratitude, and prayer). Recommendations have been presented based on the results of the research.

Kaynakça

Watkins, P. C. (2004). Gratitude and subjective well-being. In R. A. Emmons & M. E. McCullough (Eds.), The Psychology of Gratitude (pp. 167-192). New York, NY: Oxford University Press.

Watkins, P. C., Uhder, J., & Pichinevskiy, S. (2015). Grateful recounting enhances subjective well-being: The importance of grateful processing. The Journal of Positive Psychology, 10(2), 91-98. http://dx.doi.org/10.1080/17439760.2014.927909

Wood, A. M., Joseph, S., & Maltby, J. (2008). Gratitude uniquely predicts satisfaction with life: Incremental validity above the domains and facts of the Five-Factor Model. Personality and Individual Differences, 45, 49-54. http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2008.02.019

Durukan, İ., Erdem, M., Tufan, A., & Türkbay, T. (2010). Otistik spektrum bozukluğu olan çocukların annelerindeki baş etme tutumları ve depresyon ile anksiyete düzeyleriyle ilişkisi [Coping strategies and relation of coping strategies with depression and anxiety levels of mothers of children with pervasive developmental disorder]. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 17(2), 75-82. Retrieved from http://scopemed.org/fulltextpdf.php?mno=32349

Burker, E. J., Evon, D. M., Sedway, J. A., & Egan, T. (2004). Religious coping, psychological distress and disability among patients with end-stage pulmonary disease. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings, 11(3), 179-193. http://dx.doi.org/10.1023/B:JOCS.0000037612.31730.56

Ekşi, H., Hatun, O., Yavuz Birben, F., KalkanYeni, G., Türk, T., Tozlu Güldal, Ş., & Ulaş, E. (2016).

Yeniden doğmak: Böbrek nakli olan hastaların psikososyal süreçleri [Reborn: Psychosocial processes of patients with renal transplantation.]. Istanbul, Turkey: Nobel Yayıncılık.

Endler, N. S., & Parker, J. D. A. (1992). Interactionism revisited: Reflections on the continuing crisis in the personality area. European Journal of Personality, 6, 177-198. http://dx.doi. org/10.1002/per.2410060302

Ergün, S., & Ertem, G. (2012). Difficulties of mothers living with mentally disabled children. Journal of the Pakistan Medical Association, 62, 776-780. Retrieved from http://www.jpma. org.pk/PdfDownload/3605.pdf

Folkman, S., & Lazarus, R. S. (1980). An Analysis of coping in a middle-aged community sample, Journal of Health and Social Behavior, 21(3), 219-239. http://dx.doi.org/10.2307/2136617

Folkman, S., & Moskowitz, J. T. (2004). Coping: Pitfalls and promise. Annual Review of Psychology, 55, 745-774. http://dx.doi.org/10.1146/annurev.psych.55.090902.141456

Giorgi, A., & Giorgi, B. (2008). Phenomenological psychology. In C. Willig & W. Stainton Rogers (Eds.), The Sage handbook of qualitative research in psychology (pp. 165-214). London, UK: Sage.

Gören, A. B. (2015). Down sendromlu çocuğa sahip annelerin destek ihtiyaçlarının ve destek kaynaklarının belirlenmesi [Assessing the needs and sources of support of mothers with down syndrome child]. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(3), 651-673. Retrieved from http://itobiad.com/article/viewFile/5000138974/5000132219

Hastings, R. P., Kovshoff, H., Brown, T., Ward, N. J., Espinosa, F. D., & Remington, B. (2005). Coping strategies in mothers and fathers of preschool and school-age children with autism. Autism, 9, 377-391. Retrieved from http://eprints.soton.ac.uk/40187/1/6861339.pdf

Herken, H., Turan, M., Şenol, Ş., & Karaca, S. (2000). Down sendromlu çocuğu olan anne babaların depresyon düzeyleri ve depresyonla başa çıkma becerileri [Coping strategies and depression levels of mothers and fathers of down's syndrome children]. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 7, 143-152. Retrieved from http://scopemed.org/fulltextpdf.php?mno=34523

Işıkhan, V. (2005). Engelli çocuğa sahip anne ve babalarda depresyon [Depression in father and mother with disabled children]. Ankara, Turkey: Şefkat Matbaacılık. Johnstone, B., Glass, B. A., & Oliver, R. E. (2007). Religion and disability: Clinical, research and training considerations for rehabilitation professionals. Disability and Rehabilitation, 29(15), 1153-1163. http://dx.doi.org/10.1080/09638280600955693

Kalkan-Oğuzhanoğlu, N., & Özdel, O. (2005). Yaşlılık, huzurevi ve yaşam yolculukları: Bir psikodrama grup çalışması [The elderly, nursing homes and life voyages: A psychodrama group study]. Türk Psikiyatri Dergisi, 16, 124-132. Retrieved from http://turkpsikiyatri.com/C16S2/ yaslilikHuzurevi.pdf

Kaner, S. (2004). Engelli çocukları olan ana babaların algıladıkları stres, sosyal destek ve yaşam doyumlarının incelenmesi [Perceived stress, social support and life satisfaction in parents with disabled children]. (Scientific Research Projects, Ankara University). Retrieved from http:// acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/498/798.pdf

Kara, E. (2008). Zihinsel engelli çocukları olan ailelerin çocuklarının durumunu dinî açıdan değerlendirmeleri [The Parents having mentally retarded children and their assesment of their children's situation in terms of religion]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 26(26-27), 317-331. Retrieved from http://dergipark.ulakbim.gov.tr/omuifd/article/ view/5000073390/5000067649

Karagöz, S. (2010). Otistik çocukların anne babalarında anlamlandırma ve dini başaçıkma [Search for meaning and religious coping in parents of autistic children] (Master's thesis, Marmara University, Istanbul, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Karasar, N. (2004). Bilimsel aştırma yöntemi [Scientific research method]. Ankara, Turkey: Nobel Yayıncılık.

Kissinger, H. (2006). Coping is the means, resilience is the outcome. In C. B. Goode., T. Goode & D. Russell (Eds.), Help kids cope with stress & trauma (pp. 1-12). Whitney, TX: Inspired Living International.

Koenig, H. G., Larson, D. B., & Larson, S. S. (2001). Religion and coping with serious medical illness. Ann Pharmacother, 35, 352-359. http://dx.doi.org/10.1345/aph.10215

Koenig, H. G., Pargament, K. I., & Nielsen, J. (1998). Religious coping and health status in medically ill hospitalized older adults. Journal of Nervous & Mental Disease, 186(9), 513-521.

Lazarus, R. S. (1990). Theory based stress measurement. Psychological Inquiry, 1(1), 3-13. http://dx.doi.org/10.1207/s15327965pli0101_1

Miltiades, H. B., & Pruchno, R. (2002). The Effect of religious coping on caregiving appraisals of mothers of adults with developmental disabilities. The Gerontologist, 42(1), 82-91. Retrieved from http://gerontologist.oxfordjournals.org/content/42/1/82.full.pdf

Mirsaleh, Y. R., Rezai, H., Khabaz, M., Afkhami Ardekani, I., & Abdi, K. (2011). Personality dimensions, religious tendencies and coping strategies as predictors of general health in Iranian mothers of children with intellectual disability: A Comparison with mothers of typically developing children. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 24, 573-582. http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-3148.2011.00639.x

Muller, L., & Spitz, E. (2002). Multidimensional assessment of coping: Validation of the Brief COPE among French population. L'encéphale, 29(6), 507-518. Retrieved from http://ncbi.nlm. nih.gov/pubmed/15029085

O'Connell, T., O'Halloran, M., & Doody, O. (2013). Raising a child with disability and dealing with life events: A mother's journey. Journal of Intellectual Disabilities, 17(4), 376-386. Retrieved from https://ulir.ul.ie/bitstream/handle/

Pargament, K. I., & Brant, C. R. (1998). Religion and coping. In H. G. Koenig (Ed.), Handbook of religion and mental health (pp. 111-128). San Diego, CA: Academic Press.

Pargament, K. I. (2001). The psychology of religion and coping: Theory, research, practice. New York, NY: Guilford Press. Patton, M. Q. (2001). Qualitative research and evaluation methods (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Punch, K. F. (2011). Sosyal araştırmalara giriş: Nicel ve nitel yaklaşımlar [Introduction to social research: Quantitative and qualitative approaches] (D. Bayrak, H. B. Aslan & Z. Akyüz, Trans.). Ankara, Turkey: Siyasal Kitabevi.

Rodriguez, V. J., Glover-Graf, N. M., & Blanco, E. L. (2013). Conversations with God: Prayer and bargaining in adjustment to disability. Rehabilitation Counseling Bulletin, 56(4), 215-228. http://dx.doi.org/10.1177/0034355213477477

Sevim, Z. (2011). Aileler ve özel eğitimcilerin zihinsel özürlülüğe bakışı (Şehit Aliborinli İlköğretim Okulu ve İş Okulu örneği) [View of families and special education to mental disability (A case study: Şehit Ali Borinli Elementary School and Business School)] (Master's thesis, Sakarya University, Istanbul, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Skinner, E. A., & Zimmer-Gembeck, M. J. (2007). The development of coping. Annual Review of Psychology, 58, 119-144. Retrieved from https://pdx.edu/sites/

Stephen Gallagher, S., Phillips, A. C., Lee, H., & Carroll, D. (2015).The Association between spirituality and depression in parents caring for children with developmental disabilities: Social support and/or last resort. Journal of Religion & Health, 54, 358-370. Retrieved from https:// ulir.ul.ie/bitstream/handle/

Şardağ, S. (2010). Zihinsel engelli çocuğa sahip annelerin stresle başaçıkma tarzları ve aile sosyal desteğinin evdeki uyumlarını yordaması [Prediction of marital adjustment by ways of coping with stress and family social support in mothers of mentally retarded children] (Master's thesis, Ege University, Izmir, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Tarakeshwar, N., & Pargament, K. I. (2001). Religious coping in families of children with autism. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 16, 247-260. http://dx.doi. org/10.1177/108835760101600408

Uğuz, Ş., Toros, F., İnanç, B. Y., & Çolakkadıoğlu, O. (2004). Zihinsel ve/veya bedensel engelli çocukların annelerinin anksiyete, depresyon ve stres düzeylerinin belirlenmesi [Assessment of anxiety, depression and stress levels of mothers of handicapped children]. Klinik Psikiyatri, 7(1), 42-47. Retrieved from http://faydaozelegitim.com.tr/wp-content/download/zihinselvebedensel.pdf

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri [Qualitative research methods in social sciences]. Istanbul, Turkey: Seçkin Yayıncılık.

Kaynak Göster