Dragor Nehri’nin Taşıdığı Deyimler

Bu çalışmanın konusu, Osmanlı İmparatorluğu’nun eski sancaklarından olan Manastır’ın (Bitola) ortasından geçen Dragor Nehri’nde yaşanmış gerçek olaylar sonucu meydana gelmiş deyimler oluşturmaktadır. Amaç, deyimlerin oluşmasında coğrafyanın etkisini Makedonya’daki bir nehir örneği üzerinden ortaya koymak iken ikincil bir amaç da deyimlerin ilginç oluşum hikâyelerini, hikâyelerin karakterlerini Türk diline kazandırmaktır. Tarama, çeviri ve analiz yöntemleri kullanılan bu çalışmanın odağını çeviri oluşturmaktadır. Çalışmanın Türk ve Makedon deyimleri arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapacak araştırmacılara öncülük etmesi ve faydalı olması umulur.

IDIOMS CARRIED BY THE DRAGOR RIVER

This study focuses on idioms formed as a result of true events that took place around the Dragor River, passing through the city of Bitola, once a province of the Ottoman Empire. The aim is to reveal the role of geography in the formation of idioms, using the example of a river in Macedonia. A secondary aim is to contribute to Turkish language by documenting idioms’ interesting formation stories and the characters of these stories. The study has review, translation, and analysis methods. However, the main method is translation. It is hoped that this study will lead and be useful for researchers who will make comparative studies between Turkish and Macedonian idioms.

Kaynakça

Aksoy, Ömer Asım, (1984). Atasözü ve Deyimler Sözlüğü 1 Atasözleri Sözlüğü. Ankara: TDK Yayınları.

Elçin, Şükrü, (1986). Halk Edebiyatına Giriş. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.

Pismeno soop{tenie na prof. d-r Kiril Trajkovski; Zemeno od Sterjovski, Aleksandar, (2009). Bitola Rekata Dragor. Bitola: Op{tina Bitola.

Radmila Pesić, Nada Milosević-Đordević, (1984). Narodna knjizevnost, Beograd: Vuk Karađić.

Soop{tenie na \or|i Dimovski-Colev; Zemeno od Sterjovski, Aleksandar, (2009). Bitola Rekata Dragor. Bitola: Op{tina Bitola.

Soop{tenie na Mi{ko Vasilevski, penzioner od Bitola, po poteklo od selo Lavci. Zemeno od

Sterjovski, Aleksandar, (2009). Bitola Rekata Dragor. Bitola: Op{tina Bitola.

Sterjovski, Aleksandar, (2009). Bitola Rekata Dragor. Bitola: Op{tina Bitola.

Makedonsko-Turski i Tursko- Makedonski = Makedonca-Türkçe ve Türkçe-Makedonca Cep Sözlüğü. (t.y.). Mücahit Korça (Haz.), İstanbul: Fono.

Makedonsko-Turski Re~nik = Makedonca-Türkçe Sözlük, (1967). Mile Körveziroski, Kevser Seyfullah (Haz.). Skopje: Prosvetno Delo.

Pravopis na Makedonskiot literaturen jazik, (2007). Todor Dimitrovski (Red.). Skopje: Prosvetno Delo.

Re~nik na makedonskiot jazik: so srpskohrvatski tolkuvanja: 3 toma, (1994). Bla`e Koneski (red.). Skopje: Detska Radost.

http://tdk.gov.tr (Erişim: tüm çalışma boyunca, 2016, 2017).

Kaynak Göster