Kadın ve feminist çalışmalarında yeni yöntemsel arayışlar

Bu inceme metninde; kadın ve feminizm konusunda yapılan araştırmalarda yöntem ve yaklaşımların nasıl kullanıldığı, kadın çalışmalarına özgü bir yöntemin bulunup bulunmadığı ve bugüne kadar yapılan çalışmalarda kadın sorunlarının tüm yönü ile incelenmesinin mümkün olup olmadığı sorularına yanıt aranmaktadır. Bu bağlamda kadın sorununun yalnızca kolektif ve homojen bir yapı göstermeyip heterojenlikleri bünyesinde barındıran bir özellik sergilediği vurgulanmaktadır. Bu nedenle her bir kadının farklı konumundan kaynaklanan farklılıkların bulunduğu ve bunun da kolektif bir özellik taşımadığı dile getirilmektedir. Böylece tekil bir dişilik konumundan söz edilemeyeceği belirtilmektedir. Bu gerekçe ile farklı kadın durumsallıklarının varlığının her birinin bir fay (yarık) oluşturduğuna, dolayısı ile sorunun homojenlik taşmadığına değinilmektedir. Buradan yola çıkılarak bu fayları (yarıkları) birbirine bağlayan köprü/bağlantı noktaları oluşturmak amacı ile her bir farklı konumu diğerine bağlayacak biçimde kaydırma yolu ile geçişler yapılması anlamına gelen, yeni bir yöntem anlayışı olarak değerlendirilen "çaprazlama feminist yöntemden " söz edilmektedir.
Anahtar Kelimeler:

metodoloji,sosyal bilimler

Searching for new methods in women's and feminist studies

This review deals with the methods employed in studies on women and feminism, whether or not there is a specific method in women studies, and whether all dimensions of women's problems have been investigated in the related studies. Distinct methods have been developing to investigate increasingly complex women's problems. These methods are employed independently in the context of universalism (positivism) and of relativity (hermeneutic), but in some cases they are used jointly. Problems related to universalism and relativisim stem from differential positions of women. Therefore, women's problems are not collective and homogeneous but heterogeneous. It means that each woman has differences resulting from her own position. Therefore, we can not talk about a collective women's problem that can be categorized into "female" category. Therefore, each different positioning of women is termed span by Yuval-Davis. She assumes that the situation of woman is not similar to that of another woman.

Kaynakça

ALLAN, Kenneth 2006 Contemporary Social and Sociological Theory, Visualizing Social Worlds, London : Pine Forge Press, pp.287-308.

ALİEFENDİOĞLU H.ve M. F. ÖZBİLGİN 2000 Kadın Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik Araştırmalarında Araştırmacı ve Katılımcı İlişkisi, Yeni Arayışlar ve Yönelimler, 1-22, http://googlemail.com.attachment?realattid=fif 12.02.2007).

DELEUZE, Gilles ve F. GUATTARI 2004 A Thousand Plateaus, Continuum,London-New York.

DEMİR, Ömer 2007 Bilim Felsefesi, Ankara: Vadi Yayınları

DEVAULT, M. L., 1996 Talking Back to Sociology: Distinctive Contributions of Feminist Metodology, Annual Reviews Social. 22 :29-50.

GÖKÇE, Birsen 2007 Toplumsal Bilimlerde Araştırma, Ankara : Savaş Yayınevi, Geniş¬letilmiş 5.Baskı.

HARDİNG, S. ve K. NORBERG 2005 New Feminist Approaches to Social Methodologies : An Intoduction, Journal of Women in Culture and Society,Vol.30, no.41.ss. 2009-2015.

HARAWAY, Dona 1999 Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective, Ed.A.Elliot, Contemporary Social Theory Oxford:Blackwell Pub.Ltd., pp. 287-299.

HARAWAY, Dona 2006 Siborg Maniferstosu, Geç Yirminci Yüzyılda Bilim Teknoloji ve Sosyalist-Feminizm, Çev. Osman Akmhay, İstanbul:Agora Kitaplığı

İLYASOĞLU, Aynur, 2006 Türkiye'de Kadın Tarihinin Araştırılmasında Yöntem Sorunları ve Sözlü Tarih Yöntemi, Türkiye'de Kadın Çalışmaları, Kadın Çalışmaları Dergisi, Yıl:l, Sayı:3,ss. 94-101.

PRYSE, Marjorie, 2000 Trans/Feminist Methodology: Bridges to Interdisciplinary Thinking NWSA Journal, Vol. 12 No. 2 . pp:105-118.

PUNCH, Keith F., 2005 Sosyal Araştırmalara Giriş, Nicel ve Nitel Yaklaşımlar, Çeviren: D. Bayrak-H.B.Arslan-Z.Akyüz, Ankara:Siyasal Kitapevi, ss.134-137.

KARADUMAN, B. Ayşe, 2006 Kadın Araştırmalarında Yeni Yaklaşımlar II, Türkiye'de Kadın Araştırmaları Dergisi, Yıl: 1, Sayı:3, ss.88-93.

KÜMBETOĞLU, Belkıs 2005 Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma İstanbul :Bağlam Yayıncılık, pp: 53-70.

ULUOCAK, Şeref 2005 Sosyo-Bilişsel ve Politik İletişim Süreçleri Açısından Bir Söylem Evreni Olarak Küreselleşme ve Kolektif Bir Aidiyet Biçimi Ola rak Ulusal Kimlikler Üzerine Eleştirel Bir Söylem Analizi, Anka ra: Hacettepe Üni., Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış DoktoraTezi.

ÜŞÜR, Serpil Sancar 2003 Üniversitede Feminizm? Bağlam ve Olanaklar, Toplum Bilim Dergisi Sayı: 97, ss. 164-182

ÜŞÜR, Serpil Sancar 2006 Türkiye'de Kadın Çalışmaları, Kadın Çalışmaları Dergisi, Yıl: 1, Sayı:3, ss. 159-163.

VAN ZOONEN, L., 1994 Feminist Media Studies, London: SagePublications Ltd., pp:127-147.

WALLACE, R.A. ve A. WOLF 2004 Çağdaş Sosyoloji Kuramları-Klasik Geleneğin Geliştirilmesi Çev.;L. Elbruz-M.R. Ayaş, İzmir: Punto Yayıncılık.

YUVAL-DAVIS, Nira 2003 Cinsiyet ve Millet, Çev.Ayşin Bektaş, İstanbul:İletişim Yayınları.

Kaynak Göster