Türkiye'de sosyal tarafların mesleki eğitim ve öğretim üzerindeki rolü

Türkiye'de gerçek bir sosyal diyalog yapılanmasının önünde bir çok engel mevcuttur. Bunlar; mevcut yasal düzenlemeler, sosyal tarafların birbiri arasında ya da sosyal taraflarla hükümetler arasındaki işbirliği kültürünün eksikliği, nihayet hükümetlerin bunları gerçekleştirecek deneyimli kadrolardan yoksunluğudur. Mesleki eğitim ve öğretimin sürdürülmesinde gerek işçi kuruluşlarının gerekse işveren kuruluşlarının sorumlulukları ve görevleri vardır. Bu alanda işgücü piyasasındaki yaşamsal sorunlardan biri işgücü arzı ile talebi arasındaki derin açıklıktır. Ne yazık ki, işgücü piyasasındaki yapılanmalar hala bu konuda etkinlikten uzaktır.

There are several challenges for ensuring genuine social dialogue in Turkey. The main reasons stem from existing legal arrangements, a lack of culture of cooperation between the consecutive governments and social partners, and a lack of experience of the staff of the Ministry of Education as well as of social partners. In the operation of the vocational education system, the employee and employer institutions at first hand, the vocational institutions at the second hand have assumed a certain number of responsibilities and tasks. One of the crucial issue of labour market is deep mismatch of labour supply and labour demand. Unfortunately current institutions which take place in labour market are still insufficient.

Kaynakça

AKPINAR, A. 2004 Initial Vocational Education And Training In Turkey, ETF Report, Ankara.

ASTİLL, D. 2005 Mesleki Eğitim, İstihdam ve İşsizlik Uluslararası Sempozyumu HAK-İŞ, MEB, MEGEP Yayın No:5-6 Şubat 2005, Ankara

BARKÇIN, F. 2005 Avrupa Birliği Sürecinde Hayat Boyu Eğitim ve İstihdam Sempozyumu, MEB- Türk-İş, Ankara

BİRCAN, İ. 1999 Türkiye'de Eğitim ve İstihdam Arasındaki İlişkiler, Türkiye'de Mesleki Eğitim Sisteminde Sektör Diyaloğu-GTZ Projesi, Ankara.

DOĞAN, H. 1999 Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitimin Yeniden Yapılandırılması, Türk Mesleki Eğitim Sisteminde Sektör Diyalogu Projesi-GTZ, Ankara.

DPT 2000 Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 2001-2005, Devlet Planlama Teşkilatı Ankara

DPT 2005 Orta Vadeli Program (2006-2008),Bakanlar Kurulu Karan, Karar Sayısı:2005/8873, Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara

ETF 2004 Peer Review Report: Social Dialogue in Vocational Education and Training and Employment in Turkey, Torino: European Training Foundation.

ESK 2004 "İstihdam Artışını Engelleyen Faktörler ve Çözüm Önerileri" Raporu, Ekonomik ve Sosyal Konsey İstihdam ve Çalışma Hayatı Kurulu

EYRENCİ, Ö. 2004 Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda Sosyal Diyalog ve İşçilerin Yö netime Katılması, AB Türkiye Endüstri İlişkileri Edt.AIpay He kimler, Beta Yayınevi, İstanbul

ILO 2007 Uluslar Arası Çalışma Örgütü, Social pacts at the national level in European countries, www.ilo.org.

Ishikawa J.; Lawrence S. 2005 Social Dialogue Indicators, ILO Paper No: 10, October 2005 Geneva Koray, M-Çelik, A (2007) Avrupa Birliği ve Türkiye'de Sosyal Diyalog, Belediye-İş Sendikası Yayını, Ankara

MEGEP 2006 Mesleki Eğitimi Geliştirme Projesi, Türkiye'deki Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminde Sosyal Ortaklar ve Sosyal Diyalogun Ro lünün Güçlendirilmesi Politika Belgesi, Milli Eğitim Bakanlığı, Projeler Daire Başkanlığı, www.megep.gov.tr. Ankara

MESS Üyelerinde Mavi Yakalı Nitelikli İşgücü Araştırması 2004 Yayın No:426, 436, İstanbul

OECD 1998 Technology, Productivity and Job Creation: Best Policy Practices, OECD Jobs Strategy 1998 Edition, Paris: OECD

OECD 2003 Education at a Glance2003, Paris: OECD

ÖKE, M. Kemal 2005-b "AB Hukukuna Uyum Sürecinde Türkiye'nin Sorunlu Alanları, Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Sayı: 15-16 İstanbul

ÖKE, M. Kemal 2005-a 'Employment and social dialogue in Turkey from the perspective of EU integration. Dualistic labour market: labour aristocracy alongside informalised/marginalised labour', in C. Lafoucriere and L. Magnusson (Eds) The enlargement of social Europe- Part II The role of the social partners in the European Employment Strategy, Brussels: ETUI SALTSA-CREER, 239-268.

ÖKE, M. Kemal 2006 Capacity Building for Social Dialogue in Turkey www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/efQ6511 .htm Dub¬lin, Ireland

TED 2004 Üniversiteye girişteki alan ve katsayı uygulamasının endüstriyel ve teknik eğitim üzerindeki etkileri, Ref. No:2004/TED-RPR/001, Türk Eğitim Derneği Araştırma Raporu (Ömer Kayır), Ankara

TUNALI, İ. 2003 Background Study on Labour Market and Employment in Turkey, ETF Final Report,

TÜRKONFED 2006 Beceriler,Yeterlilikler ve Meslek EğitimitPolitika Analizi ve Öneriler, İstanbul.

TÜBİTAK 2005 Vizyon 2023 Teknoloji Öngörü Projesi, Eğitim ve İnsan Kaynak ları, Ankara

ŞURA 1998 16. Milli Eğitim Şurası Hazırlık Dokümanı, MEB Basımevi Ankara

WINTERTON, J. ve M. Kemal ÖKE 2006 Sosyal Ortakların Türkiye'deki Mesleki Eğitim ve Öğretim İdaresin deki Rolüne İlişkin İlk Değerlendirme, http:www.megep.gov.tr/indextr.html (Erişim:Temmuz 2007) Ankara

WINTERTON, J. ve T. STRANDBERG 2004 'European Social Dialogue: evaluation and critical assessment', in B. Galgöczi, C. Lafoucriere and L. Magnusson (Eds) The Enlargement of Social Europe: The role of social partners in the European Employment Strategy, Brussels: ETUI-SALTS A CREER, 21-76.

WORLD BANK REPORT 2001 New World Bank Report Urges Broader Approach To Reducing Poverty, Press Release, 2001/042/S www.worldbank.org.

Kaynak Göster