GAP Bölgesi'nde kadın istihdamının önündeki engeller ve çözüm önerileri

Geçmişten bu yana kadınlar birey olma yolundaki dönüşümlerinde aileden iş yaşamına kadar hemen hemen tüm alanlarda ayrımcılıktan derin bir şekilde etkilenmektedir. Kadınlar ekonomi ve aileye çok büyük katkıda bulunurlar; sadece tarımsal ve endüstriyel alanda değil, evdeki çocuk bakımı ve sorumlulukları da çok önemlidir. Ancak kadınların bu katkıları parasal bir değere sahip olmadığı için çoğu zaman istatistiklerde yer almamaktadır. Çoğu kadın geleneksel sosyokültürel yapıdan dolayı yeni fikirler kadar, yeteneklerini de geliştirmemiş, eğitilmemiş ve/ya yarı eğitilmiş işgücü olarak kalmıştır. Bu makalenin temel amacı GAP bölgesinde kadının işgücüne katılımı, istihdamı, eğitim durumu, sağlık hizmetlerine erişimi, siyasal yaşama katılımı ve onu çevreleyen sosyo ekonomik koşullar ve engelleri örnek olaylar ve literatüre dayanarak incelemek ve çözüm önerilerinde bulunmaktır.
Anahtar Kelimeler:

sosyal katılım,Türkiye

From past to present, throughout the transformation of individuation, women have been deeply affected by all kinds of discrimination in almost every part of her life, from family to work environment. Women make great contributions to the economy and family; not only working in agricultural and industrial sectors, but also her childcare and housework responsibilities are very important. However, these contributions of women are not mostly seen in statistics as they do not have financial value. Due to the traditional socio-cultural structure, most women are left un/partially-educated, and unable to improve their skills and new ideas. The main goal of this paper is to analyse and give suggestions for laborforce participation of women, education level, employment, health, and political life participation and its socio-economic surroundings and difficulties, by justifying through case studies and writings.

Kaynakça

BOSERUP, E. 1970 Women's Role Economic Development, London: George Alen and Unwin

ÇSGB 2006 Türkiye Sosyal İçerme Belgesi, Ocak 2006 (Taslak Çalışma) Anka ra

DPT 2003 İllerin ve Bölgelerin Sosyo- Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması, Ankara

DİE 2000 Genel Nüfus Sayımı

DİE 2005 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri Coğrafi Bölgeler ve Dokuz İl Merkezi 2003, Yayın No 2960

KARDAM, N. 1991 Bringing Women in Women's Issues in International Development Programs, Colorado

GAP İdaresi 2002 GAP Bölge Kalkınma Planı, Ana Rapor ,Cilt 2., Ankara

GAP İdaresi 2007 Güneydoğu Anadolu Projesinde Son Durum GAP İdaresi'nin Faaliyetleri, Auğustos 2007, Ankara.

HÜ NEE, 2003 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, Ankara

LOPEZ-CLAROS, Augusto ve Saadia ZAHIDI 2005 Women's Empowerment: Measuring the Global Gender GAP, World Economic Forum.

TİSK 2006 İşveren, Cilt 44, Sayı 4. Ankara

TUSİAD 2000 Kadın- Erkek Eşitliğine Doğru Yürüyüş: Eğitim, Çalışma Yaşamı ve Siyaset, Yayın No. TUSİAD -T/2000-12/290, İstanbul

The World Bank 1993 Turkey Women in Development, Wasihngton, DC

The World Bank 2005 World Development Report: Equity and Development

UNDP 2005 En Route to Equality: A Gender Review of National Mdg. Reports

www.gap.gov.tr/ Proje ve Faaliyetler/Sosyal Projeler/ÇATOM

Kaynak Göster