Türkiye’de Okuldan İşe Geçiş: TÜİK’in Gençlerin İşgücü Piyasasına Geçişi Araştırma Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme

1970’lerden sonra küreselleşme ile birlikte artan genç işsizliği ile gündeme gelen okuldan işe geçiş, bu süreçte olan gençlerin yanı sıra ekonominin geneli için de önemlidir. Demografik fırsat penceresinden yararlanabilmek için gençlerin istihdam düzeyinin artırılması ve okuldan işe geçişin daha sorunsuz hale getirilmesi gerekmektedir. Çünkü, gençlerin istihdam edilebilecekleri uygun bir iş bulamamaları ülkeyi ekonomik olarak da olumsuz etkilemektedir. Ayrıca okuldan işe geçiş süreci uzadıkça gençlerin yetiştin dönemine geçmesi de uzayacaktır. Bu nedenle okuldan işe geçişte gençlerin başarısız olması, tüm hayatları üzerinde olumsuz etkileri olabilmektedir. Ancak, Türkiye’de konuyla ilgili çalışmalar oldukça kısıtlıdır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in gençlerin işgücü piyasasına geçişlerini araştıran 2009 ve 2016 yıllarında olmak üzere sadece iki çalışması bulunmaktadır.

Transition From School To Work In Turkey: Youth Labor Market Transitions Survey Results of an Evaluation on Turkey Statistical Institute

The transition from school to work on the agenda after the 1970s with increasing youth unemployment with globalization, is important for the youth which is in this process as well as the economy in general. In order to benefit from the demographic window of opportunity, it is necessary to increase the employment level of young people and to make the transition from school to work more smooth. Because young people cannot find a suitable job which they can be employed affects the country economically negatively. In addition, the transition from school to work will be prolonged as the transition of young people to adult. Therefore, the failure of young people in transition from school to work can have a negative impact on their lives. However, studies on the subject in Turkey is rather limited. Turkey Statistical Institute in investigating the transition of young people into the labor market there are only two studies, including in 2009 and 2016.

Kaynakça

Akgeyik, T. (2016). Türkiye’de Kadınların İşgücü Piyasasına Katılımını Etkileyen Faktörler: TÜİK Verileri Üzerine Bir Analiz. Sosyal Siyaset Konferansları. 70. 31-53.

Alvaro, J. L. ve Luque A.G. (2005). Youth Unemployment And Job-Seeking Behaviour In Europe. Young People In Europe. Editors: Harriet Bradley and Jacques Van Hoof. Bristol: The Policy Press. 81-98.

Ata, N. (2007). Türkiye’de İşgücü Piyasasının Yapısı ve Genç İşsizlik. TİSK Akademi. Özel Sayı, 109-118.

Cam, E. (2017). İşsizlik Sigortası Ödemelerinin Yararlanıcıların İş Arama Eğilimlerine Etkisi. Ankara: T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma ve Sosyal ve Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi ÇASGEM.

Cam, E. ve Atan, M. (2018). Türkiye’de İl Bazında İstihdam Politikalarının Etkinliği. Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi. 20(1). 102-123.

Casson, M. (1979). Youth Unemployment. Tokyo:The Macmillan Press.

Gülcan, B. (2017). MYO Mezunları Endüstrinin Nitelikli İşgücü İhtiyacını Karşılıyor mu?, Ankara: Yükseköğretim Kurumu.

Gündoğan, N. (1999). Genç İşsizliği ve Avrupa Birliğine Üye Ülkelerde Uygulanan Genç İstihdam Politikaları. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi. 54.63-79.

Hammer, T. (1993). Explanation of Youth Unemployment. Nordic Journal of Youth Research. 1(3). 11-26.

ILO (2005). Youth: Patways to Decent Work. Genava: International Labour Office.

ILO (2008). Employment Sector Employment Working Paper No.10 School To Work Transition: Evidence From Nepal. Geneva: International Labour Office.

Kenar, N. (2011). Genç İstihdamı. Çankaya Üniversitesi Gündem Dergisi. 39. 7-14.

Kılıç, R., Keklik B.ve Çalış N. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma: Bandırma İİBF İşletme Bölümü Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 17(2). 423-435.

Matsumoto, M. ve Elder, S. (2010). Employment Sector Employment Working Paper No.51 Characterizing The School To Work Transitions Of Young Men And Women: Evidence From The ILO School To Work Transition Surveys. Geneva: International Labour Office.

Murat, S. (1996). Gelişmekte Olan Ülkelerde Gençlerin Sosyo-Demografik, İstihdam ve Eğitim Özellikleri. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası. 46. 317-340.

Murat, S. ve Şahin, L. (2011a). Gençlerin İstihdamı/İşsizliği Bakımından Türk Eğitim Sisteminin Değerlendirilmesi. Çalışma ve Toplum Dergisi. 30. 93-135.

Murat, S. ve Şahin, L. (2011b). Nedenleri ve Sonuçları Bakımından Gençler Arasında Yaygınlaşan İşsizlik. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Konferansları Dergisi. 44. 1-48.

Özer, M. ve Biçerli K. (2003). Türkiye’de Kadın İşgücünün Panel Veri Analizi. Sosyal Bilimler Dergisi. 3(1).55-85.

Özsoy, C. E. (2015). Mesleki Eğitim – İstihdam İlişkisi: Türkiye’de Mesleki Eğitimin Kalite ve Kantitesi Üzerine Düşünceler. Electronic Journal Of Vocational Colleges. 4.UMYOS Özel Sayısı. 173-181.

Peker, A.E. ve Kubar Y. (2012). Türkiye’de Kırsal Kesimde Kadın İstihdamına Genel Bir Bakış. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi. 14(2). 173-188.

Savcı, İ. (2007). Genç İşsizliği: Eğitim ve İstihdamda Sorunlar, Çözüm Arayışları, Genç İşsizliği Sempozyumu. TİSK Akademi.Özel Sayı:1. 87-108.

Schoon, I. ve Silbereisen R.K. (2009). Transtions From School To Work. Cambridge: Cambridge Universty Press.

TÜİK (2016). Gençlerin İşgücü Piyasasına Geçişi Araştırma Sonuçları. http://www.tuik.gov.tr/ PreTablo.do?alt_id=1007. (Erişim: 20.01.2019).

UİS (Ulusal İstihdam Stratejisi) (2016). Ulusal İstihdam Stratejisi 1.Çalıştay Eğitim-İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi Raporu. http://www. uis.gov.tr/announcements/19102016/ (Erişim 19.04.2019).

Yenilmez F. ve Kılıç E. (2018). Türkiye’de İşgücüne Katılım Oranı-İşsizlik Oranı İlişkisi: Cinsiyet ve Eğitim Düzeyine Dayalı Bir Analiz. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi. 13(2). 55-76

Kaynak Göster