Ev Hizmetleri Alanında Çalışan Yerli Kadın İşgücünün Sosyo-Ekonomik Analizi: İzmir İli Alan Araştırması

Ev hizmetlerinde çalışan kadınların oluşturduğu alan daha fazla önem kazanmakta ve gelişmektedir. Çalışmanın amacını, ev hizmetlerinde çalışan kadınların çalışma koşulları ve sosyal güvenlik durumları oluşturmaktadır. Çalışanların yaş dağılımı, eğitim durumları, medeni durumları, sigorta durumunun incelenmesi, gelir düzeyleri ve ev hizmetleri alanında yaşadıkları sorunlar ortaya konduğunda bazı problemler çözüme kavuşacaktır. Çalışmanın kapsamı teorik olarak literatüre dayanırken, uygulama olarak İzmir’de ev hizmetlerinde çalışan yerli kadınlarla sınırlandırılmıştır. Çalışmada, İzmir ilinde ev hizmetleri alanında kadın işgücü istihdamının yaygınlaştığı gözlemlenirken sorunlarla mücadele konusunda işçi ve işveren tarafından bilgi eksikliği olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Socioeconomic Analysis of Local Women Working in Domestic Field: City of İzmir Field Research

The field of domestic work where mostly female workers work develop and gain importance day by day. Problems encountered by female worker in domestic work, causes for work and their social security conditions constitute the purpose of the study. Several issues could be overcome when these workers' age, education, marital status, insurance, income levels structure and work related problems are put forward. While the scope of the study is based on literature theoretically, research part of the study is limited to the native female workforce who are active in domestic work in the Province of İzmir. The study concludes that female workforce is increasing in the domestic work field and this workforce and even the empyolers lacks information and legal acquis with respect to struggling their work-life problems.

Kaynakça

Akbıyık, N. (2013). Ev Hizmetlerinde Çalışma: Malatya’da Bir Alan Araştırması. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. (21). 207-240.

Akçay-Odabaşı, D. (2009). Gündelikçi Kadınların Folkloru. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. Ankara.

Batis. (2016). Bağımsız Tekstil İşçileri Sendikası. [http: //www. batissendika.org/makaleler/eviscilerinin-sorunlari-ve-talepleri-neler-keigplatformu/].(Erişim: 24. 01.2019).

Boydak, A. B. (2018). Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından Ev Hizmetlerinde Çalışanların Durumu. Sosyal Güvenlik Dergisi. 8 (1). 145-158.

Çakır, Ö. (2008). Türkiye’de Kadının Çalışma Yaşamından Dışlanması. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. (31). 25-47.

Erdem, Z. ve Şahin L. (2009). Ülkemizde Ev Hizmetlerinde İstihdam Edilen Yabancı Uyruklu İşgücünün Çalışma Koşulları: İstanbul İli Üzerine Bir Alan Araştırması. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi. (57). 282-325.

Erdoğdu, S. ve Toksöz G. (2013). Kadınların Görünmeyen Emeğinin Görünen Yüzü: Türkiye’de Ev İşçileri. Ankara: Uluslararası Çalışma Ofisi. Çalışma ve İstihdam Serisi. 1. Baskı. No: 42.

Fidan, F. ve Özdemir M. Ç. (2011). Ev Hizmetlerinde Çalışan Kadınlar ya da Evlerin Kadınları. Çalışma İlişkileri Dergisi. 2 (1). 79-89.

Gallotti, M. (2009). The Gender Dimension of Domestic Work in Western Europe. International Migration Papers. (96).

İçli, G. (2009). Çalışan Yoksullar: Denizli Örneğinde Uygulamalı Bir Araştırma. Toplumsal Dönüşümler ve Sosyolojik Yaklaşımlar. VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı. 134- 159.

Karabıyık, İ. (2012). Türkiye’de Çalışma Hayatında Kadın İstihdamı. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 32 (1). 231-260.

Keskin, D. (2013). Ev İşçilerinin Sigortalanması Üzerine. [ http: //bianet.org/bianet/kadin/151309- ev-iscilerinin-sigortalanmasi-uzerine]. (Erişim: 24. 01. 2019)

Korkmaz, A. ve Avsallı H. (2012). Çalışma Hayatında Yeni Bir Dönem: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. (26). 153-167.

Manav, A. E. (2015). Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı. TBB Dergisi (120). 510-538. Önder, N. (2013). Türkiye’de Kadın İşgücünün Görünümü. ÇSGB Çalışma Dünyası Dergisi. 1 (1). 35-61.

Ramirez-Machado, José Maria (2003). DomesticWork, Conditions of WorkandEmployment: A Legal Perspective. Conditions of WorkandEmployment Series. No: 7. International Labour Office. Geneva. 10-13.

Suğur, N. , Suğur, S. ve Temmuz Gönç Ş. (2008). Türkiye’de Orta Sınıfın Mazbut Hizmetkarları: Kapıcılar, Gündelikçiler ve Çocuk Bakıcıları. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi. 63 (3). 162-183.

Uğur, S. ve Yanık, E. C. (2016). Ev Hizmetlerinde Göçmenlerin İstihdamına Yönelik Sorunlarının Değerlendirilmesi, Çalışma İlişkileri Dergisi. 7 (2). 65-77.

Uğur, S. ve Özdemir, Y. (2018). Ev Hizmetleri Alanında Çalışan Yabancı Kadın İşgücünün İncelenmesi: İzmir İli Alan Araştırması, İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. 20 (5). 341-357.

Ünlütürk Ulutaş Ç. ve Durusoy Öztepe N. (2013). Ev Hizmetlerinde Mesleki Sağlık ve Güvenlik Sorunu. Çalışma İlişkileri Dergisi. 4 (2) . 44-57.

Yıldırımalp, S. (2011). Kadının Yoksullukla Mücadelede Belirlediği Bir Strateji Olarak Ev Hizmetinde Çalışma. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Doktora Tezi. Sakarya.

Yıldırımalp, S. ve İslamoğlu E. (2016). Ev Hizmetinde Çalışanların Sosyal Güvenliği: Çalışan ve Çalıştıran Ekseninde Bir Değerlendirme. Sakarya İktisat Dergisi. 5 (3). 1-17.

Kaynak Göster