Toplum yararına çalışma programı: İşsizlikle mücadelede yeni bir yöntem mi?

İşsizlik veya yoksullukla mücadelede yeni bir yöntem olarak kamuoyuna sunulan Toplum Yararına Çalışma Programı’nı merkeze alarak tartışan bu çalışma; Program’ın müstakil bir proje olmadığı kabulünden hareketle onu yaslandığı paradigma içerisinde kavramaya çalışmaktadır. Bu yaklaşım çerçevesinde, öncelikle büyük resme bakılmakta; bir bakıma sosyal devlet ve enstrümanlarının değişen özelliklerinin izleri sürülmektedir. Yeni dönemde piyasayla ilişkileri bağlamında devletin pozisyonu değişmekte; artık piyasayla uyumlu, kolay- laştırıcı, etkin devlet olma yönünde bir değişim yaşanmaktadır. Bu yeni dönem, sosyal politika disiplininin paradigmasını da kaydırmakta; geleneksel sosyal politika anlayışından köklü bir kopuş yaşanmaktadır. Yok- sullukla mücadelede tarihsel bir deneyim olan İngiliz Yoksul Yasaları’nı birçok açıdan hatırlatan Toplum Yararına Çalışma Programı, bu özelliği dolayısıyla yoksullukla ve işsizlikle mücadelede tarihsel bir geriye gidişi temsil etmektedir. Batılı ülkelerde çalıştırmacılık (workfare) kavramıyla yaygınlaşan bir paradigmanın Türkiye formülasyonu olarak yapılandırılan Toplum Yararına Çalışma Programı’nı, bu çalışma kapsamında nitel görüşme tekniklerine uygun olarak Tunceli’de yaptığımız saha çalışmasıyla betimlemeye çalıştık.

The public workfare program: Is a new method for struggling with unemployment?

Discussing by giving a central focus on The Public Workfare Program, which is introduced to public asnew method for eradicating unemployment or poverty, this study tries to apprehend it in its paradigm while accepting that it is not a distinct project. In this framework, initially the big picture is tried to be revealed; that is, in a way it tries to trace the changing features of the social state and its instruments. The position of the state is changing in the new period in the context of its relations with market. And it has already undergonetransformation towards being a facilitative, effective and compatible with market. This new period also leads to relinquish the traditional understanding of social policy and shift the paradigm of the discipline of social policy.Evoking English Poor Laws, a historical experience in struggling with poverty, The Public Workfare Program represents a turning back in struggling with poverty and unemployment in a historical sense. Carried on in Tunceli based on qualitative methods, this field research tries to describe The Public Workfare Program that has been restructured as a Turkish formulation of a paradigm that became widespread with the concept of workfare in the western countries

Kaynakça

Akıllıoğlu, Tekin (1991), “Kamu Yararı Kavramı Üzerine Düşünceler”, Amme İdaresi Dergisi, Sayı 24/2, 4-15.

Andersen, Gøsta Esping (1990), “The Three Worlds of Welfare Capitalism”, Cambridge: Polity Press & Princeton: Princeton University Press.

Besley, Timothy, Stephen Coate (1992), “Workfare Versus Welfare: Incentive Arguments for Work Requirements in Poverty-Alleviation Programs”, The American Economik Review, Vol.82, No.1, 249-261.

Buğra, Ayşe (2008), “Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye’de Sosyal Politika” (İstanbul: İletişim Yayınları).

Çelik, Aziz (2006), Yeni Sorun Alanları, Eğilimler ve Arayışlar, “Türkiye’de Sendikal Kriz ve Sendikal Arayışlar” (Editör: Fikret Sazak), (Ankara: Epos Yayınları), 17-74.

Diller, Matthew (1998), “Working Without a Job: The Sosial Massage of the New Workfare”, Stanford Law & Policy Review, Vol. 9, No.1, 19-43.

Engels, Friedrich (2010), “İngiltere’de Emekçi Sınıfın Durumu” (Çeviren: Yurdakul Fincancı), (Ankara: Sol Yayınları).

Freire, Paulo (2006), “Ezilenlerin Pedagojisi” (Çevirenler: Dilek Hattatoğlu, Erol Özbek), (İstanbul: Ayrıntı Yayınları).

Gündoğan, Naci (2007), “Yoksulluğun Değişen Yüzü: Çalışan Yoksullar” (Eskişehir:Anadolu Üniversitesi Yayınları).

Güngör, Fatih, Metin Özuğurlu (1997), “İngiliz Yoksul Yasaları: Paternalizm, Piyasa ya da Sosyal Devlet”, Tartışma Metinleri, No. 3, AÜSBF.

Jessop, Bob (2009), “Kapitalist Devletin Geleceği” (Çeviren: Ahmet Özcan), (Ankara: Epos Yayınları).

Jessop, Bob (2003), “Post-Fordism and the State”, Post Fordism (Ed.: Ash Amin), (Oxford: Blackwell Publishers), 251-279.

Koray, Meryem (2007), Sosyal Politika: Nereye Doğru? “Cahit Talas Anısına Güncel Sosyal Politika Tartışmaları” (Ankara: Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları), 445-478.

Korkut, Levent (2006) “Temel Hak ve Özgürlüklerin Bir Sınırlanma Nedeni Olarak Kamu Yararı Kavramı”, Liberal Düşünce, Cilt. 11, No. 44, 77-98.

Kovancı, Onur (2003), “Kapitalizm, Yoksulluk ve Yoksullukla Mücadelede Tarihsel Bir Deneyim: İngiliz Yoksul Yasaları” (Ankara: Mülkiyeliler Birliği Yayınları).

Mackintosh, Maureen (1991), Gender and Economics The Sexual Division of Labour and the Sabordination of Women, in “Of Marriage and the Market: Women’s Subordination İnternationally and its Lessons” (Ed.: Kate Young, Carol Wolkowitz, Roslyn McCullagh), London, England, Routledge, 3-17.

Marx, Karl (2000), “Kapital Birinci Cilt: Kapitalist Üretimin Eleştirel Bir Tahlili”, (Çeviren: Alaattin Bilgili), (Ankara: Sol Yayınları).

Munck, Ronaldo (2003), “Emeğin Yeni Dünyası: Küresel Mücadele, Küresel Dayanışma” (Çeviren: Mahmut Tekçe), (İstanbul: Kitap Yayınevi).

Murray, Peter (1999), Poverty and Welfare 1830-1914, Access to History, London: Hodder & Stoughton.

Offe, Clause (1982), “Some Contradictions of the Modern Welfare State”, Critical Social Policy, 2:7, 7-16.

Özdemir, Süleyman (2007), “Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti”, Genişletilmiş 2. Baskı (İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları).

Özuğurlu, Metin (2006), “Sosyal Politikanın Dönüşümü ya da Sıfatın Suretten Kopuşu”, Mülkiye Dergisi, XXVII, No. 239, 59-74.

Peck, Jamie (2003), “The Rise of the Workfare State”, Kurswechsel, No.3, 75-87.

Peck, Jamie (1990), “Workfare: a Geopolitical Etymology”, Environment and Planning Society and Space WH, V.16, 133-161.

Polanyi, Karl (2010), “Büyük Dönüşüm: Çağımızın Siyasal ve Ekonomik Kökenleri” (Çeviren: Ayşe Buğra), (İstanbul: İletişim Yayınları).

Savaşkan, Osman (2009), “Neoliberalizm ve Sosyal Politika Ortamı: Türkiye’de Çalıştırma (workfare) Programları ve Emek Piyasaları”, Türkiye’de Neoliberalizm Demokrasi ve Ulus Devlet İçinde (İstanbul: Yordam Kitap), 205-223.

Sallan Gül, Songül (2000), “Yeni Sağ Sosyal Güvenlik Anlayışının Tarihsel Bağlantıları: İngiltere ve Türkiye Örnekleri”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Sayı: 40, 3-4, 51-66.

Standing, Guy (1990), “The Road to Workfare: Alternative to Welfare or Threat to Occupation?”, International Labour Review, Vol. 129, No. 6, 677-691.

Thompson, Edward P. (2012), İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu (Çeviren: Uygar Kocabaşoğlu), (İstanbul: Birikim Yayınları).

Uçkan, Banu, Deniz Kağnıcıoğlu (2009), “İşçilerin Sendikalara İlişkin Algı ve Tutumları: Eskişehir Örneği”, Çalışma ve Toplum Ekonomi ve Hukuk Dergisi, 3/22, 35-56.

World Bank (1997), World Bank Development Report 1997: State in a Changing World, Washington D.C.

4447 sayılı Kanun, http://www.mevzuat. gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4447.pdf (02.01.2013).

Resmi Gazete, http://www.resmigazete. gov.tr/eskiler/2011/10/20111030-11.htm (12.06.2013).

Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliği, http://www. mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKo d=7.5.12769&MevzuatIliski=0&source XmlSearch (02.01.2013).

TBMM Tutanağı, http://www2.tbmm. gov.tr/d24/7/7-9953s.pdf (16.02.2013).

http://ekonomi.milliyet.com.tr/50-bin- issiz-kamu-yararina-calisacak/ekonomi/ ekonomidetay/01.09.2011/1433505/ default.htm (16.02.2013).

İŞKUR Genel Kurs Listesi

Kaynak Göster