Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlilerinin Sosyal Yardım Alanına İlişkin Görüşleri ve Kanıta Dayalı Uygulama ile İlişkisi

Bu araştırma, sosyal yardım ve inceleme görevlisi (SYİG) personelin sosyal yardım alanına ilişkin bilgi ve görüşlerini ve kanıta dayalı uygulama (KDU) ile ilişkisini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırma nicel araştırma yöntemleriyle yürütülmüş ve bu kapsamda Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (NUTSNomenclature of Territorial Units for Statistics) düzey 1 temel alınarak 349 SYİG ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçları konuyla ilgili kaynaklar ışığında tartışılmış ve SYİG'nin KDU'ya ilişkin görüşlerine değinilmiştir. İhtiyaç sahiplerinin belirlenmesinde ve politikaların oluşturulmasında kaynakların etkin ve etkili kullanılması açısından KDU'nun etkili olduğu görülmüştür

The Views of Social Assistance and Review Officers on Social Assistance Area and Their Links with Evidence Based Practice

This research has been done in an effort to reveal the views of social assistance and review officers on social assistance area and their links with evidence-based practices. The research has been carried out by using quantitative research techniques and the survey sheet created by the researcher has been conducted amongst 349 Social Assistance and Review Officers by predicating on Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS) Level 1. Research results have been discussed in the light of literature review and the views of social assistance and review officers on evidence-based practices have been touched upon. Evidence-based practice has a great importance in terms of deployment of resources in policy making and determining needy individuals

Kaynakça

Aziz, A. (2014), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, Nobel Yay., Ankara.

Berkün, S. (2010), “Sosyal Hizmet Uzmanlarının Çalışma Hayatında Karşılaştıkları Mesleki Sorunlar: Bursa Örneği”, Toplum ve Sosyal Hizmet, 21 (1) ss. 99-109.

Batista, T. (2010), “A Case for EvidenceBased Practice”, Columbia Social Work Review, 1. ss. 45-53.

Coucheir, M. ve H. Hauben (2011), “Strateji Belgesi: Sosyal Güvenlik Konusunda Avrupa Birliği Sosyal Müktesebatının Türk Mevzuatına Aktarılması”, [http://www.avrupa.info.tr/fileadmin/conte nt/files/ımages/haber_arsivi/2012/strateji_ belgesi.pdf (çevrimiçi)] Erişim Tarihi: 21.10.2015.

Çetin, H. (2014), “Türkiye’de Sosyal Hizmetler ve Sosyal Yardımların Yeniden Yapılanması Üzerine Bir Değerlendirme”, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.

Çınar, M. Ç. (2013), “Mobil Teknolojilerin Sosyal Yardımlar Alanında Kullanılması”, (Dan. Samet Güneş, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Uzmanlık Yeterlilik Tezi, Ankara.

Davies, H.; Nutley, S. ve P. Smith (2000), İntroducing Evidence-Based Policy and Practice in Public Services, “What Works? Evidence-Based Policy and Practice in Public Services”, United Kingdom.

Du, J.; Bacon K., C. Batty, M. Carlson, A. Ferland, R. D. Hemingway, J. C. Hill, L. Ogilvie, D.Volk (2003), “Evidence-Based Practice: Beliefs, Attitudes, Knowledge, and Behaviors of Physical Therapists, 83(9) ss.786-805.

Edmond, T.; Megivern, D., C. Williams, E. Rochman, M. Howard (2006), “İntegrating Evidence-Based Practice and Social Work Field Education”, Journal of Social Work Education, 42(2), ss. 377-396.

Gilgun, J. F. (2007), “The Four Cornerstones of Evidence-Based Practice in Social Work”, Research on Social Work Practice, Ss. 52-61, [http://rsw.sagepub. com/content/15/1/52.abstract].

Head, B. (2009), Evidence-Based Policy: Principles And Requirements, Strengthening Evidence-based Policy in the Australian Federation, ss. 13-26.

Karasar, N. (2005), Bilimsel Araştırma Yöntemi, (Nobel Dağıtım), Ankara.

Knight, C. (2013), “ ‘Social Workers’ Attitudes Toward Peer-Reviewed Literature: The Evidence Base”, Journal of Teaching in Social Work 33. ss. 177-195.

Krysik, J. L. ve J. Finn (2015), Etkili Uygulama İçin Sosyal Hizmet Araştırması, (Çev. Ed. Doç. Dr. Ercüment Erbay), Nika Yayınevi, Ankara.

Marshall, G. (2003), Sosyoloji Sözlüğü, Bilim Sanat Yayınları, Ankara.

Neuman, L. W. (2010), Toplumsal Araştırma Yöntemleri Nitel ve Nicel Araştırma Yaklaşımları I, (Çev. Sedef Özge), Yayın Odası Yayıncılık, İstanbul.

O’Hare, T. (2005), “Evidence-Based for Social Workers an Interdisciplinary Approach”, Lyceum Books, Chicago.

Öngen, Ç. (2014), “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Bağlı Sosyal Hizmet Kuruluşlarının Sosyal Hizmet Uygulamalarında Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı: Ankara İli Örneği”, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi.

Özkan Y. ve E. G. Çiftçi (2012), “Sosyal Hizmette Kanıta Dayalı Uygulamalar: Sosyal Hizmet Eğitimi Açısından İrdelenmesi”, Toplum ve Sosyal Hizmet, 23(1). ss 187-199.

Pope, N. D.; Rollins, L., J. Chaumba ve E. Risler (2011), “Evidence-Based Practice Knowledge and Utilization Among Social Workers”, Journal of Evidence-Based Social Work 8, ss. 349-368.

Sheafor, B. W. ve C. J. Horejsi (2015), Sosyal Hizmet Uygulaması Temel Teknikler ve İlkeler, Nika Yayınevi, Ankara.

Sümbüloğlu, K. ve B. Akdağ (2010), Kanıta Dayalı Tıp, Pamukkale Üniversitesi Yayınları No:16, Denizli.

Sue, D. W.; Rasheed, N. M. ve J. M. Rasheed (2016), “Multicultural Social Work Practice A Comperency-Based Approach to Diversity ande Social Justice”, John Wiley & Sons, New Jersey, USA.

SYGM (Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü) (2013), Sosyal Yardımlar İstatistik Bülteni, Mart 2013.

Tuncay, T. (2005), “İnsani Hizmet Örgütlerinin Yönetiminde Bilişim Sistemleri”, Toplum ve Sosyal Hizmet, 16 (1). ss. 125-146.

Walker, R. (2000), “Welfare Policy: Tendering for Evidence. What Works? Evidence-Based Policy and Practice in Public Services”, (Edited by how; J.O. Davies, Sandra M. Nutley and Peter C. Simitt, United Kingdom.

Yıldırım, B.; Acar, M., ve T. Tuncay (2013), “Onkoloji Alanında Sosyal Hizmet Uzmanlarının Görevleri ve Kanıta Dayalı Değerlendirme”, Toplum ve Sosyal Hizmet, 24(1). ss. 169-190.

[www.aile.gov.tr (http://www.aile.gov.tr/ haberler/aile ve sosyal-politikalar-bakanliginin 2015 yili butcesinin-gorusmeleritbmm plan ve bütçe komisyonundatamamlandi)], (20.04.2016).

[www.esn-eu.org. Contemporary issues in the public management of social services in Europe- European Social Neetwork], (25.05.2015).

[http://www.surveysystem.com/sscalc.htm, (20.09.2014).

Kaynak Göster