YEREL YÖNETİMLERDE İNSAN KAYNAKLARINA YENİ BİR YAKLAŞIM: E-PERSONEL YÖNETİMİ

Bilgi teknolojisi ve internet alanındaki hızlı gelişmeye paralel olarak özel ve kamu sektörü kuruluşları insan kaynakları yönetimlerini bu değişime uygun hale getirmek zorunda kalmaktadırlar. Temel varlık nedenlerinden birisi mahalli halka "hizmet götürmek" olan yerel yönetim örgütleri, hizmet sunumunu gerçekleştirirken önemli ölçüde insan kaynaklarına bağımlıdır. Bu insanların kalitesi ve motivasyonu, hem fiziki hem de sanal belediye ortamında belirleyici faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle e-yönetim uygulaması yönünde karar alınması, insan kaynakları yönetimine ilişkin konuları doğrudan gündeme getirmektedir. Bu çalışma e-yönetim uygulamalarının vazgeçilmez koşulunun, işlevsel bir insan kaynakları yönetimine sahip olmak olduğundan hareketle e-insan kaynakları yönetimini tartışmaktadır.

___

 • Akya/, M. (2004), “İnternet İletişimi ve Demokrasi Üzerine Etkileri", http://www.edevlet.net/eTurkiye/InternetveDemokrasipdf, (01.10.2004).
 • A/—K/bs/, G. vd. (2001), “Putting Citizens on-Iine, not in Line", www.McKinSey- quarterlycom, in: McKinsey Quarterly, 2/2001, (15.06.2003).
 • Bi/g/n, K. U. (1997), Kamu Personel Yönetimi, Ankara: İmaj yayınları.
 • Bremende, “Personalmanagement und Electronic Government in der Freien HanSestadt Bremen“, http://www.bremen.de/verwaltungsreform/Kap1/pdf/VIP_Bruessel. pdf, (04.10.2004). 41]
 • BSI (Bundesaml für Sicherhei'r in der Informa'lions’rechnik) (2002), “Chefsache E-Governmenl- Leiifaden für Behördenleiier", www. bsi. bund. de, (13. 03. 2003) _, __
 • Can/nan, D. (1995), Çağdaş Personel Yönetimi, Ankara: TODAİE noz260. , :”
 • Cisco Reference ÖU/de (2002), “The Easy Guide To Human Resources in The. InlerneT Age", hiip: //www cisco com/warp/public/cc/so/cuso/- smso/hrez pl pdf 3.1 12, (0910 2004) ' '
 • Eren, V ve U. Durna (2005), “Kamu Hizmellerinin Daha İyi Görülebilmesi . İçin Aliernaiif Bir Yönelim Yaklaşımı: Elekironik Devlet“, İ. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı 32, Marl 2005: 139— 166.
 • Eken, M. ve M. L. Şen (2005), “Belediye Personel Sisiemi ve Son Gelişmeler“, A Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar- I, H. Özgür- M. Kösecik
 • (Ed.), Ankara: Nobel Yay 2005: 109- 128 '
 • Erda/, M. (2004), “E- Belediye Kavramı ve Istanbul Büyükşehir Belediyesi Uygulaması" , ' hT‘rpz/lwww. biIgiyöneiimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nl:161, (09 02 2004) '
 • --------------- (2004a), “Elek'rronik İnsan Kaynakları Yönelimi (E— —HRM)“,
 • h’n‘p: //www kobimasier com/DeskiopDefaul'r. aspx?Tabindex: B&Tabi
 • d:35&Ilid:104&slcl=3, 04.10.2004.
 • Faerberbâ'ck, H. ._ R. HouSenblas- U. Janner- -.A Lendl- P. Miiiendorfer
 • H. Pröll— H. C. Zeller- LukashorT (2004), “E- -governmenT- Schineller,
 • Einfacher, Direkler", www. anecon. com/referenzen /egov/E
 • government Arlikel. PDF, (12. 01. 2004). ,,,”
 • ";gu'n, P. (2003), “İşe Alımda Hızla Yaygınlaşan Bir Yöntem: E— —İşe Alma",
 • Düşünceden Sonuca İnsan Kaynakları, İslanbul: HayaT Yayıncılık, 2003: 120— 124.
 • âu/er, B A. (Ed.) (1999), Belediye Personel Sistemi, Ankara: TODAİE yayını, no' 294, Haziran. '
 • Hopp, H. ve *AsGöbel (1999), Management in der öffenTlichen Verwalîunğiî
 • Slullgarl: Schaeffer—Poeschel Verlag.
 • İnce, N. M. (2001), “Elektronik-Devlet- Kamu Hizmetlerinin Sunulmasında Yeni İmkanlar", http//ekutup.clpt.gov.tr/bilisim/incem/e- devlet.pdf., (16.08.2002).
 • Koh/g, H. ve W.A. Oechsler (1987), Anforderungen an den Öffentlichen Dienst von Morgen, Regensburg: Verlag Recht, Verwaltung, Wirtschaft.
 • Krufaff, H. (2002), “Arbeitswelt im Wandel", Kommune21, 12/2002; www.kommune21.de , 14.07.2004.
 • Krufoff, H. (2003), “Personalmanagement als Teil der E—Government— Strategie", innovative Verwaltung, 4/2003: 35—37.
 • Kup/(a, H. ve s. Muth (2002), “Personalmanagement und eGovernment", Verwaltung und Management, 8, Jg., Heft 3, 2002:166-169.
 • Adı'/Ayet Gazetesi, 23 Ağustos 2004. _
 • Reı'chwe/n, A. (1985), Wie bürokratisch ist die Kommunalverwaltung, Spardorf: Verlag Rene F. Wilfer.
 • Sabuncuağ/u, Z. (2000), İnsan Kaynakları Yönetimi, Bursa: Ezgi Kitabevi.
 • Sched/er, K. (2000), “eGovernment und neue Servicequalitat der Verwaltung?“, In: Gisler, M./Spahni, D.: eGovernment — Eine Standortbestimmung, Bern/Stuttgart/Wien: Paul Haupt, 2000: 33— 51. ve internette: http://coc.idt.unisq.ch/ora/idt/mainnsf/Sucherqebnis+Literatur? SearchView&Ouery:(FIELD+IDTLiteraturVerfasser+CONTAINS+S chedler)&SearchOrder:4&Count:10000 , (27.05.2003). *
 • Sched/er, K. ve M. C. Schartc (2000), “Electronic Government als Chance und Herausforderung für die öffentliche Verwaltung", in: http://www.idt.unisg.ch, (11.11.2002).
 • Schmidt, B. ve S. Spoun (2001), “Wege zum Electronic-Government", Working Paper No. 1, St Gallen. (http://www.idt.unisg.ch ), (13.10.2002).
 • Echo/z, C. (1997), “Computerunterstützung im Internationalen Personalmanagement: keine Frage der Technologie, sondern der strategİSChen Stimmigkeitl", in: Internationales 413 Personalmanagemenf, A. Clermont - W. SchmeİSer (Hrsg), München: Verlag Franz Vahlen.
 • Schwabe, 6. ve B. Vöhringer (1998), “Kompu'rerun'rers'rüîzung des Gemeinderals", Verwal'rung und Management 4.J g., Hefl 3, 1998: 140-147.
 • Tenbrack, S. (1987), “MiTTel-und langfris'rige PrognOSe des PerSOnalbedarfs im öffenflichen Diens’r", Anforderungen an den öffenTlichen Diensf von Morgen, H. König — W. A. Oechsler (Hrsg.), Regensburg: Verlag Recht, VerwalTung und Wirtschaf'r GmbH.
 • Wu/ff, M. (2004), “Mi’rarbei'rerporl'ale zwischen Effizienzsleigerung und MiTarbeiTerservices", AWV-Informa'l'ionen, 3/2004: 7-8.
 • ııı/wmhaberî, “Türkiye'de İnlernel Kullanımı Hızla Büyüyor", h'er://www.haber3.com/haber.php? haber id:97348, 02.03.2007.
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi-Cover
 • ISSN: 1302-4191
 • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
 • Başlangıç: 2017
 • Yayıncı: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Sayıdaki Diğer Makaleler

Türkiye’de Tarımsal Ekonomi Göstergelerinin Avrupa Birliği İle Karşılaştırılması

Dr. Bülent DARICI

VERGİ USUL KANUNU VE TARIMSAL FAALİYETLER STANDARDI ÇERÇEVESİNDE DEVAMLI OLARAK ÜRÜNÜNDEN YARARLANMAK AMACIYLA EDİNİLEN KÜÇÜK VE BÜYÜKBAŞ HAYVANLARIN AMORTİSMAN İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Doç. Dr. Abitter ÖZULUCAN

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KREDİ KARTI KULLANIMLARINI DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ

Yrd. Doç. Dr. Recep ÇİÇEK, Kemal DEMIRDELEN

TEŞHİS VE TEDAVİ TEKNOLOJİLERİNİN HASTANE ÇIKTILARINI ARTTIRMADA ÖNEMİ

Yrd.Doç.Dr. Musa ÖZATA, Yrd.Doç.Dr.Şebnem ASLAN, Dr. Mustafa METE

İMKB Sanayi ve Hizmet Sektörlerinde Faaliyet Gösteren Firmaların Hisse Senedi Fiyatları İle Kara Payı Dağıtım Politikası Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Ali Sait ALBAYRAK, Mehmet PEKKAYA

Türkiye’ce Ekonomik Risk Kaynakları ve Krizler

İsa Altınışık

EKONOMİK BÜYÜMEDE BEŞERİ SERMAYE VE ÖZEL YATIRIMLARIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Yrd. Doç. Dr. Seyfettin ARTAN, Arş. Gör. Aykut EKİNCİ

TÜRKİYE’DEKİ BELEDİYELERDE HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI

Murat SEZGİN

Yapısal Kırılma Varlığında Türkiye ve Dünya Buğday Fiyatlarının Nedensellik Analizi

Doğan UYSAL, Arzu KAN, Şerife ŞAYLAN

INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF JUSTICE AND TRUST PERCEPTION OF HEALTH WORKERS ON JOB SATISFACTION AND ORGANISATIONAL COMMITMENT

Ass. Prof. Dr. Şebnem Aslan, Ass. Prof. Dr. Musa Özata