Türkiye’de Tarımsal Ekonomi Göstergelerinin Avrupa Birliği İle Karşılaştırılması

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu yıllardan itibaren tüm sektörlerde olduğu gibi’Tarım Sektöründe de bozuk bir düzen devralmıştır. Bu bozuk düzen tarımda yapısal sorunları beraberinde getirmiştir. Tarımsal sorunlar Türkiye’de kendisini; çok parçalı arazi yapısı, yetersiz girdi kullanımı, üretim yapısından kaynaklanan sorunlar gibi düzensizliklerle göstermiştir. Bu sorunlar, tarımsal ekonomi verilerine yansımış ve Avrupa Birliği’ne üyelik yolunda uyum sorununu ortaya çıkarmıştır. Aşağıda Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliği aşamasında tarımsal ekonomi verileri karşılaştırılmıştır.

___

 • Kitap, Makale ve Dergiler Agriculture in European Union, Statistical and Economic Information, Coşkun Can Aktan, Türkiye’de Üretim ve İstihdama Yönelik Ulıısal Rekabet Gücü Politikası, TİSK ve Milliyet Gazetesi, Güçlü ve Büyük Türk“ Ekonoınisi İçin Üretim ve İstihdam Politikaları Konulu Yarışmada Mansiyon Ödülü, Ankara, 2003
 • DPT, Temel Tarımsal Göstergeler, 2008
 • Mehtap Atakan, Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası ve Türkiye’nin Uyıımıı, Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Uzmanlık Tezi, 1998
 • M. Serkan Aksoy, Uğur Özgöker, Türk Dış Ticaretinin Gelişimi ve Gümrük Birliğinin Türkiye-AB Ticaretine Etkisi, AvrupaBirliği Üzerine Notlar, Uğur Kaymakçı, Nobel Yayınları, 2005
 • Neslihan Yalçınkaya ve Diğ, Avrupa Birliği’ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları Geleceği Üzerine Etkisi, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt 13, Sayız2, 2006
 • Sevinç Akbulak, Yavuz Akbulak, Türkiye ’de Reel ve Mali Sektör (Genel Durum, Sorunlar ve Öneriler), Beta yayınları, 2005
 • S. Çağatay, ve A. Güzel Review of Agriculture and Trade Policies in Turkey, BSEC Trade Facilitation Project, FAO TCP/ REP/2901, 2003.
 • Yaşar Uysal, Küreselleşme ve AB’ye Tam Üyelik Perspektifinde Ege ve Türkiye Tarzımı'ıda Yeniden Yapılanma, EGİFED Yayını Nozl, İzmir, 2006 İnternet Kaynakları
 • Türkiye 'de Nüfus Yoğunluğu, http://www.webhatti.com/cografya/63928— turkiyede—nufus-yogunlugu.html Erişim Tarihi: 26.09.08
 • Türkiye ’de. Niifus, http://ebrar.woı*dpress.com/2007/O1/18/nufus—ve- yerlesme—turkiye%E2%80%99de—nufus—ve—yerlesme/ Erişim Tarihi: 26.09.08 www.dpt.g0v.tr www.tuik.gov.tr http://www.econstats.com/weo/index_g1weohtm (Tarımsal İhracat ve İthalat) Erişim Tarihi: 02.02.2007 http://faostat.fao.org/site/416/defaultaspx
 • (GSMH) Erişim Tarihi: 02.02.2007
 • Ekonomik Göstergeler, http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD/Istatistika/ ekogosterge.xls., Erişim Tarihi: 14.03.2008 www.dtın.g0v.tr Erişim Tarihi: 25.03.2006 http://www.tarimmerkezi.com/yazar_kose.php?hid=225 Erişim Tarihi: 03.2008
 • İstatistik Araştırma Sempozyumu Bildiriler Kitabı 2006, www.tuik.gov.tr Erişim Tarihi: 14.10.08
 • FAO, FAO Statistical Data, 2004, http://apps.fao.org/ Erişim Tarihi: 02.06
 • Tayfun Korucu, Avrııpa Birliği Sürecinde Tarımsal Mekanizasyon Sorunları ve Tarım. Makineleri İmalat Sektör”, WWW.ksu.edu.tr/data/zfyayin/Y1817_4512.d0c , Erişim Tarihi: 26.09.08
 • Tiirk Tarımının Makiııeleşme Dıırıımu, http://www.zmo.org.tr/etkinlikler 6tk05/043unalevcim.pdf Erişim Tarihi: 10.2006
 • International Economic Indicators 2007, http:/ ekutup.dpt.gov.tr/ueg/2007/2007.asp,
 • Eıırostat Yearbook 2008, http://epp.eu1‘ostat.ec.eu1‘0pa.eu/
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi-Cover
 • ISSN: 1302-4191
 • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
 • Başlangıç: 2017
 • Yayıncı: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu