ENTELLEKTÜEL SERMAYENİN FİRMALARIN PİYASA DEĞERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Günümüz ekonomi anlayışında bilgiye ve bilgi tabanlı varlıklara verilen önemin artması sonucu entellektüel sermaye ve entellektüel sermayenin değerlemesinin önem kazanması ve bu konuda yapılmış çalışmaların az oluşu, bu çalışmanın konu edilmesinin temel sebebidir. Çalışmada entellektüel sermayenin unsurları şimdiye kadar yapılan çalışmalar ışığında tanımlanmaya çalışılmış ve bu unsurların firmalar açısından önemi irdelenmiştir. Entellektüel sermayenin firmaların piyasa değeri üzerindeki etkisi değerlendirilmeye çalışılmış ve Dow Jones Sınai endeksinde yer alan firmaların 1920-2000 yılları arasında gerçekleşen piyasa değeri / defter değeri ortalama oranları yorumlanmıştır. Ayrıca İMKB’de işlem gören firmalar incelenerek entelektüel sermayenin bu firmaların piyasa değeri / defter değeri oranları analiz edilmiştir.

___

 • Aşıkoğlu R., Aşıkoğlu M. (1998) “Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde
 • Entellektüel Sermayenin Firma Piyasa Değerine Etkisi”, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Bozbura F.T. ve Toraman A. (2004) “Türkiye’de Entellektüel sermayenin
 • Ölçülmesi ile ilgili Model Çalışması ve _Bir Uygulama”, İtüdergisi/d Büyüközkan G. “Entellektüel Sermaye Yönetimi”, KalDer Forum, www.kalderorglr (e.t:l 1.07.2005)
 • Chwalowski M. (1997) “Intellectual Capital Mattersl”, The Electricity Journal
 • Çıkrıkçı, M. ve Daştan A. (2002) “Entellektüel Sermayenin Temel Finansal
 • Tablolar Aracılığıyla Sunulması”, Bankacılar Dergisi Edvinsson, L. And Malone M. (1997) “Developing Intellectual Capital at
 • Skandia”, Long Range Planning Emrem, E. “Entellektüel Sermaye Bileşenlerinin Kavramsal Analizi”, İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, www.isguc.org (e.t:10.08.2005)
 • Ercan M. K. ve Üreten A. (2000) Firma Değerinin Tespiti ve Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara
 • Erhan D. U. (2003) “Entellektüel Sermaye Ölçülmesi Değerlemesi
 • Muhasebeleştirilmesi Bir Teknoloji Şirketi Uygulaması”, Doktora Tezi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Ertuğrul, M. "Entellektüel Sermayenin Firma Piyasa Değeri Üzerine Etkisi", www.bilgiyonetimiorg (e.t:18.05.2006)
 • Itami, Hiroyuki. (1987) “Mobilizing Invisible Assets“, Harward Business Review '
 • Karapınar, A. (2006) İşletme Birleşmeleri, Ğazi Kitabevi, Ankara
 • Nerdrum, L. ve Erikson T., (2001) “Intellectual Capital: Human Capital
 • Perspective”, Journal of Intellectual Capital, MCB University Pres, Bıadfoıd Önce, S. (1999) Muhasebe Bakış Açısıyla Entellektüel Sermaye, Eskişehir:
 • Anadolu Un. Yayınları No: 1 100 Özçelik, A. Ö. (2000) “İşletmelerde İnsan Kaynaklarına İlişkin Bazı kriterlere
 • Göre İşe Alma Uygulamalarındaki Farklılıkların Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, E.Ü 8. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi Bildirileri, Nevşehir Öztürk, M. B. ve Ban Ü. (Nisan 2003)'“Entellektüel Sermayenin Firma Değeri
 • Üzerine Etkisi”, Asomedya Dergisi, www.aso.org.tr (e.t: 18.12.2005)
 • Seetharaman, Ananth. (2002) “Intellectual Capital Accounting and Reporting in the Knowledge Economy”, Journal of Intellectual Capital, http://www.emeraldinsight.com (e.t:15.01.2006)
 • Stewart, Thomas. (1997) Entellektüel Sermaye: Kuruluşların Yeni
 • Zenginliği, Çeviren: Nurettin El Hüseyni, Mess Yayın, İstanbul Stewart, . (Haziran 1991) “Brain Power“, Fortune
 • Şamiloğlu, F. (2002) Entelektüel Sermaye, Gazi Kitabevi, Ankara
 • Teece, D. J. (2002) “Managing Intellectual Capital: Organizational, Strategic and Policy Dimensions“, European Management Journal
 • Usoff, C. (2002) “The Importance of Intellectual Capital and It’s effect on
 • Performance Measurement Systems”, Managerial Auditing Journal http://www.strata.com.tr