TÜKETİMDE HAZ VE KİMLİK: KÜLTÜR ENDÜSTRİSİNİN, YENİ TÜKETİM KÜLTÜRÜNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR TARTIŞMA

Yirminci yüzyılın ikinci yarısında, kapitalizmin dönüşümünün ardından meydana gelen küreselleşme olgusu, ekonomik, siyasal, ideolojik ve kültürel alanlarda geniş etkilere sahiptir. Dünya kültürünün, giderek artan oranda birbirine benzediğini varsayan küreselleşme süreci, öyle ki; küreselleşme kuramcılarına göre, dünya kültürlerinin türdeşleşmesini sağlamaktadır ( Welsch 1999). Sonuç olarak, küreselleşme olgusu, yirminci yüzyılda tüketim kültürünün yeniden inşa edilmesini de sağlamıştır.Tüketim kültürü, küresel ekonomik ilişkilerin  meydana getirdigi hızlı, ucuz ve çok üretimin tüketilmesi adına oluşturulmuş yapay bir kültürdür. Bu yapay kültür; tüketici kitleleri için yeni kimlikler sunar ve yeni hayat değerlerini topluma aşılar. Bu yolla, tüketim kültürü, küreselleşme olgusunun ardından kurulan yeni dünya düzeninin kurucuları arasındadır ( Chomsky 2000).Tüketim kültürünün toplumlara iletilmesi gelişmiş teknolojiye sahip çok uluslu medya şirketleri aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Bu durum, özellikle azgelişmiş ülkelerde kültürel bağımlılık yaratmaktadır.Bu makalede, yazar, kültür endüstrilerinin tüketim kültüründeki rol ve işlevlerini sorgulamış ve ilgili araçlara toplumsal sorumluluk ilkesini yeniden hatırlatmaktadır.

___

APA Kaymas, S. (2014). TÜKETİMDE HAZ VE KİMLİK: KÜLTÜR ENDÜSTRİSİNİN, YENİ TÜKETİM KÜLTÜRÜNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR TARTIŞMA . Selçuk İletişim , 2 (1) , 114-123 .