Şahsiyet Dizisinin Adalet ve İntikam Kavramları Üzerinden İrdelenmesi

Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme gibi anlamlara karşılık gelen adalet, değişken ve tanımlanması zor bir kavramdır. İlkçağda doğa, ortaçağda din ve yeniçağda akılla özdeş tutulan adalet, Platon için devlete uygunluk iken Aristoteles için ise tamamlanmış erdemdir. Adalete olan farklı bakış açıları, adaletin ne olduğu sorusunu da cevapsız bırakmaktadır. Adaletin olmadığı ya da eksik kaldığı zamanlarda ise bireyler, adaletin onarılması için tepki vermekte ve bu tepki de intikam olarak nitelendirilmektedir. Örgütten adaletsizliğin giderilmesini bekleyen bireyler, bu gerçekleşmediğinde ise karşı tarafa zarar verici eylemlerde bulunarak intikam almaktadırlar. İntikam, çaresizlik duygusuna dayanmakla birlikte, eşitlenmek, rahatlamak ve öfkeden kurtulmak gibi amaçlara hizmet etmektedir. Ortaya çıktığı andan itibaren bastırılması zor bir duygu olan intikam, bağışlamamakta, boyun eğmemekte, kurallara ve ilkelere uymamaktadır. Bu bilgiler ışığında, adalet ve intikam kavramları üzerinden Şahsiyet dizinin incelendiği bu çalışmada, dizinin adalet ve intikam kavramları üzerine kurulup kurulmadığını ortaya koymak çalışmanın amacını, dizideki adalet ve intikam kavramlarının nasıl kurulduğunu tespit etmek ise problemini oluşturmaktadır. Dizinin daha önce adalet ve intikam kavramları üzerinden ele alınmamış olması çalışmayı önemli kılarken, dizinin tüm bölümleri örneklem olarak alınmış ve söylem analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Bu bağlamda dizide, adalet ile intikam kavramlarının bir arada ele alındığı fakat adaletle hukukun ayrı kavramlar olarak değerlendirildiği tespit edilmiştir. Dizinin adaleti, intikamla sağlanabilecek bir olgu olarak ortaya koyduğu ve bunun da izleyici üzerinde olumsuz etki bırakabileceği de varılan diğer sonuçlardır.

Examination of the Şahsiyet Series on the Concepts of Justice and Vengeance

Justice, which corresponds to meanings such as right, compliance with the law, and observance of the right, is a variable and difficult concept to define. Justice, which is identified with nature in antiquity, religion in the Middle Ages, and reason in the modern age, is conformity to the state for Plato, while for Aristotle it is a completed virtue. When justice is lacking or lacking, individuals react to restore justice, and this reaction is described as revenge. While revenge is based on a sense of helplessness, it serves purposes such as equalization, relief, and relief from anger. In the light of this information, in this study, in which the series "Personality" is examined through the concepts of justice and revenge, it is aimed to reveal whether the series is built on the concepts of justice and revenge, and to determine how the concepts of justice and revenge in the series are established. The fact that the series has not been handled through the concepts of justice and revenge before makes the study important, while all episodes of the series are taken as samples. In this context, it has been determined that the concepts of justice and revenge are seen as one in the series, but justice and law are considered as separate concepts. Other conclusions are that the series presents justice as a phenomenon that can be achieved through revenge and that this may hurt the audience.

Kaynakça

Adugit, Y. (2008). İntikamın Adaleti ve Estetiği. Sanat ve Tasarım Dergisi, 1(1), 11-32.

Akın, M., Özdevecioğlu, M., & Ünlü, O. (2012). Örgütlerde İntikam Niyeti ve Affetme Eğiliminin Çalışanların Ruh Sağlıkları ile İlişkisi. Amme İdare Dergisi, 45(1), 77-97.

Akyurt, S. (2020). İntikam Psikolojisi: Kimi Cezalandırıyoruz? Hipokampüs Akademi Dergisi. 02 12, 2021 tarihinde Hipokampüs Akademi Dergisi: https://hipokampusakademi.com/intikam-psikolojisi-kimi-cezalandiriyoruz/ adresinden alındı

Burhanoğlu, S. (2019). İntikam ve Öç Alma. 02 12, 2021 tarihinde https://www.sabriburhanoglu.com/intikam-ve-oc-alma adresinden alındı

Çakır, G. (2018). Şahsiyetin Düşündürdükleri. 02 27, 2021 tarihinde https://www.ekdergi.com/sahsiyetin-dusundurdukleri/ adresinden alındı

Çelebi, F. E. (2021). Hukuku Sİnemada Görmek. LawTudent Dergisi. 02 11, 2021 tarihinde https://lawtudent.com/makale/hukuku-sinemada-gormek/ adresinden alındı

Çetin, O. I., & Kumkale, İ. (2017). Kişilik Özelliklerinin Örgütsel İntikam Niyetine Etkisinde Örgüt İklimi ve Bağlamsal Performansın Rolü. Marmara Üniversitesi 5. Örgütsel Davranış Kongresi. Antalya.

Çınar, T., & Uztuğ, F. (2015). Tüketicilerin Yaşadıkları Olumsuz Satın ALma Deneyimlerine Tepkileri: İntikam mı, Misilleme mi? Gümüşhhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 3(2), 40-56.

Gözler, K. (2008). Tabii Hukuk ve Hukuki Pozitivizme Göre Adalet Kavramı. Muhafazakar Ddüşünce Dergisi(15), 77-90.

Gündüz, A., & Attar, G. E. (2020). Aktör İlişkilerağı, Sağlık-Hastalık ve Suç: Şahsiyet Dizisi Üzerinden Bir Tartışma. İnsan&İnsan Dergisi(24), 127-153.

Güneş, D. (2020). Hukukçu Gözüyle Şahsiyet Dizisi. 02 26, 2021 tarihinde https://fikircografyasi.com/makale/hukukcu-gozuyle-sahsiyet-dizisi adresinden alındı

Güriz, A. (2004). Adalaet Kavramı Üzerine. H. Ökçesiz içinde, Hukuk Felsefesi ve Sosyoloji Arkivi 9. Kitap (s. 19-33). İstanbul: İstanbul Barosu Yayınları.

İpek, Ö. (2017). Peter Wollen’in Karşı Sinema Kavramı. Maltepe Üniveristesi İletişim Fakültesi Dergisi, 4(2), 72-87.

Kalkışım, M. M. (2013). Kutadgu Bilig'de "Adalet" Değeri. Mavi Atlas GŞÜ Edebiyat Fakültesi Dergisi(1), 91-98.

Kaynak, H., & Nazlıgül, M. D. (2019). Alzheimer Hastalığına Bilişsel Süreçler ve Klinik Çerçeveden Bakış: Şahsiyet Dizisinin Kritik İncelemesi. AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, 6(2), 204-222.

Kelsen, H. (2013). Adalet Nedir? Türkiye Barolar Birliği Dergisi(107), 431-454.

Mollaer, F. (2018). Bir Türkiye Alegorisi: Şahsiyet Dizisi Üzerine. Birikim Dergisi. 02 24, 2021 tarihinde https://birikimdergisi.com/guncel/9063/bir-turkiye-alegorisi-sahsiyet-dizisi-uzerine adresinden alındı

Pay, M. (2013). Sinemanın Adaleti. Din ve Hayat Dergisi(18), 136-139. sozluk.gov. (tarih yok). Adalet. 02 2021, 20 tarihinde https://sozluk.gov.tr/ adresinden alındı

Topakkaya, A. (2008). Adalet Kavramı Bağlamında Aristoteles-Platon Karşılaştırması. Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi(26), 27-46.

Tripp, T. M., Bies, R. J., & Aquino, K. (2007). A Vigilante Model of Justice: Revenge, Reconciliation, Forgiveness, and Avoidance. Social Justice Research, 20(1), 10-34.

Varol, F. (2016). Yılmaz Güney Sinemasının İdeolojik ve Gerçekçi Sinema Dilinin Çözümlenmesi. Ordu: Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yıldırım, M. H. (2019). Algılanan Mağduriyet, Örgütsel İntikam Niyeti ve Affetme Eğilimi Üzerine Kavramsal Bir Araştırma. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 54(1), 514-230.

Yılmaz, Ö. D. (2014). Algılanan Mağduriyetin Affetme Eğilimi ve İntikam Niyeti Üzerindeki Etkisi: Konaklama İşletmeleri Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma. AKÜ İİBF Dergisi, 16(1), 87-105.

Yüzbaşıoğlu, N. (2019). Şahsiyet Dizisinde Basın Pratikleri ve Gazeteci Temsili. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kaynak Göster

APA Basmacı, P. (2021). Şahsiyet Dizisinin Adalet ve İntikam Kavramları Üzerinden İrdelenmesi . Selçuk İletişim , 14 (4) , 1820-1843 . DOI: 10.18094/josc.974628