Hastanelerde Bir Tanıtım Aracı Olarak Web Siteleri: İzmir İli Eğitim Hastaneleri Ve Özel Hastanelerin Kurumsal Web Sitelerinin Kıyaslamalı Analizi

Öz Bilgi iletişim teknolojileri alanındaki hızlı değişim ve gelişmeler günümüzde pek çok alanda kurumlara önemli fırsatlar sunmaktadır. Yeni bir iletişim aracı olarak internet, sağlık sektöründe yer alan hastanelerin de hedef kitlelere kolay ve hızlı bir şekilde ulaşmasında özel bir yere sahiptir. Hastane yönetimleri kurumsal web siteleri aracılığıyla tüm hedef kitlelerine ulaşabilmekte,  kurumsal yapısını, insan kaynağını, kurum kültürünü ve kimliğini, hedeflerini, hizmetlerini yer ve zamana bağlı kalmaksızın en ince ayrıntısına kadar anlatabilmekte, web siteleri etkin bir şekilde kullanıldığında kurum imajı oluşturma açısından önemli bir avantaj sağlamaktadır. Bu çalışmada öncelikle hastane tanıtımında kurumsal web sitelerinin önemi irdelenmiş, uygulama kısmında ise İzmir ili sınırları içinde kurumsal web sitesine sahip özel hastaneler ve eğitim hastaneleri örnekleminde bir araştırma gerçekleştirilerek kıyaslamalı bir değerlendirme yapılmıştır.

Kaynakça

Acuner A, Yalçın T, Karagöz S ve Önder Ö (2005) Bazı Yönleri İle Halkla İlişkiler Çalış- malarının Değerlendirilmesi: Sosyal Sigortalar Kurumu Hastaneleri Örneği, http://www. sabem.saglik.gov.tr/kaynaklar8611halklailiskiler degerlendirilmesi.pdf,01.10.2006

Akbaş A T (2006) Hastanelerde Kurumsal Kimlik Uygulamalarının Hastalar Tarafından Algılanmasına Yönelik Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, G Ü Eğit. Bil. Enst., Ankara.

Akın G (2001) 2000’ler İnternet ve Pazarlama İletişimi, MediaCat Derg, 72, 19.

Arbak Y ve Kesken J (2005) Örgütsel Bağlılık Sağlık Hizmetlerinde Sürekli Gelişim İçin Davranışsal Bir Yaklaşım, D.E.Ü. Yayını, İzmir.

Bekaroğlu B ve Gemlik N (2005) İstanbul’daki Hastanelerin Web Siteleri Yoluyla Misyon İletişimi Gerçekleştirme Düzeylerini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma. http://www.sabem. saglik.gov.tr/ kaynaklar/864hastane websitesiiletisim.pdf, 05.09.2006.

Çöklü E (2002) Sağlık Sektöründe İnteraktif Bir Pazarlama Yaklaşımı: Sağlık İletişimi ve Florence Nightingale Hastanesi Örneği. S.Ü. İletişim Derg, 2(1): 48–55.

Elden M (2003) Reklam Yazarlığı, İletişim Yayını, İstanbul.

Ersoy K ve Aksoy B (2005) Sağlık İşletmelerinde Halkla İlişkilerin Bugünü ve Yarını: Mevcut ve Gelecek için Öneriler, http://www.sabem.saglik.gov.tr/kaynaklar /3884saglikisletmelerindehalklailiskiler.pdf, 02.10.2006.

Esatoğlu E, Büyükkayıkçı H ve Köksal A (2005) Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanelerinde Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Karşıla- şılan Sorunlar, http://www.sabem.saglik.gov.tr/ kaynaklar/307v_%20hastane yonetimisempozyum kitabi43. pdf, 10.09.2006.

Fırlar B ve Yeygel S (2004) Sanal Ortamda Bütünleşik Pazarlama İletişimi, E.Ü. Yayını, İzmir.

Gibson R, Margolis M, Resnick D ve Ward S (2001) Election Campaigning on the WWW in the US and UK: A Comparative Analysis, Party Politics, 9(1), 47–75 http://www. esri.salford.ac.uk/ESRC Research project / papers /apsapaper.php, 01.10.2006.

Gülmez M (2005) Sağlık Hizmetlerinde Memnuniyet Ölçümü ve Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde Ayakta Tedavi Gören Hastalara Yönelik Bir Uygulama. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Derg, 6(2), 147–169.

Gün F (1999) Bütünleşik Pazarlama İletişiminde Elektronik Reklamcılık ve Uygulamaları, Tüm Yayını, İstanbul.

Horton J (2003) PR and Updated Website, http://www.onlinepr.com/Holding/ TheUpdated WebSite.pdf, 29.09.2006.

Huang A H (2003) An Emprical Study of Corporate Web Site Usibility, Human Systems Management, 22, 24.

İnceoğlu M (2000) Tutum, Algı, İletişim, İmaj Yayınları, Ankara.

İşleyen F, Gülkesen K H ve Zayim N (2005) Türkçe Web Sitelerinde Bulunan Sağlık Bilgisinin Anlaşılırlığı, 2. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi, 17–20 Kasım 2005, Antalya, http://www.turkmia.org/eski/kongre/tipbil05/ pdf/28.pdf, 12.10.2006.

Devebakan N (2006) Sağlık İşletmelerinde Algılanan Kalite. D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Derg, 8(1), 120–149

Kırçova İ (2005) İnternette Pazarlama, Beta Yayını, İstanbul.

Lemmink J, Schuijf A ve Streukens S (2003) The Role of Corporate Image and Company Employment Image in Explaining Application Intentions, Journal of Economic Psychology 24, 1–15.

Peltekoğlu F B (1998) Halkla İlişkiler Nedir, Beta Yayını, İstanbul.

Ryan M (2003) Public Relations and the Web: Organizational Problems, Gender, and Institution Type, Public Relations Review, 29, 337.

Sabuncuoğlu Z (2004) İşletmelerde Halkla İlişkiler, Alfa Yayını, İstanbul.

Seçim H (1991) Hastane Yönetim ve Organizasyonu, İşletme Fakültesi Yayını, İstanbul.

Şahin Ü, Sarıkaya M, Barut A, Tekin İ, Gürsü- rer M, Kısakürek H ve Cömert M (2005) Hastanelerde Bilgi Sistemlerinin Kalite ve Verimlilik Üzerine Etkisi; ZKÜ Tam Entegre Bilgi Yönetim Sistemi Örneği, 2. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi, 17–20 Kasım 2005, Antalya, http://www.turkmia.org/eski/kongre /tipbil05/ pdf/22.pdf, 12.10.2006.

Kaynak Göster

Bibtex @ { josc200726, journal = {Selçuk İletişim}, issn = {}, eissn = {2148-2942}, address = {}, publisher = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {5}, pages = {118 - 134}, doi = {10.18094/si.82923}, title = {Hastanelerde Bir Tanıtım Aracı Olarak Web Siteleri: İzmir İli Eğitim Hastaneleri Ve Özel Hastanelerin Kurumsal Web Sitelerinin Kıyaslamalı Analizi}, key = {cite}, author = {Yurdakul, Nilay and Öksüz, Burcu} }
APA Yurdakul, N , Öksüz, B . (2013). Hastanelerde Bir Tanıtım Aracı Olarak Web Siteleri: İzmir İli Eğitim Hastaneleri Ve Özel Hastanelerin Kurumsal Web Sitelerinin Kıyaslamalı Analizi . Selçuk İletişim , 5 (1) , 118-134 .
MLA Yurdakul, N , Öksüz, B . "Hastanelerde Bir Tanıtım Aracı Olarak Web Siteleri: İzmir İli Eğitim Hastaneleri Ve Özel Hastanelerin Kurumsal Web Sitelerinin Kıyaslamalı Analizi" . Selçuk İletişim 5 (2013 ): 118-134 <
Chicago Yurdakul, N , Öksüz, B . "Hastanelerde Bir Tanıtım Aracı Olarak Web Siteleri: İzmir İli Eğitim Hastaneleri Ve Özel Hastanelerin Kurumsal Web Sitelerinin Kıyaslamalı Analizi". Selçuk İletişim 5 (2013 ): 118-134
RIS TY - JOUR T1 - Hastanelerde Bir Tanıtım Aracı Olarak Web Siteleri: İzmir İli Eğitim Hastaneleri Ve Özel Hastanelerin Kurumsal Web Sitelerinin Kıyaslamalı Analizi AU - Nilay Yurdakul , Burcu Öksüz Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Selçuk İletişim JF - Journal JO - JOR SP - 118 EP - 134 VL - 5 IS - 1 SN - -2148-2942 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Selçuk İletişim Hastanelerde Bir Tanıtım Aracı Olarak Web Siteleri: İzmir İli Eğitim Hastaneleri Ve Özel Hastanelerin Kurumsal Web Sitelerinin Kıyaslamalı Analizi %A Nilay Yurdakul , Burcu Öksüz %T Hastanelerde Bir Tanıtım Aracı Olarak Web Siteleri: İzmir İli Eğitim Hastaneleri Ve Özel Hastanelerin Kurumsal Web Sitelerinin Kıyaslamalı Analizi %D 2013 %J Selçuk İletişim %P -2148-2942 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Yurdakul, Nilay , Öksüz, Burcu . "Hastanelerde Bir Tanıtım Aracı Olarak Web Siteleri: İzmir İli Eğitim Hastaneleri Ve Özel Hastanelerin Kurumsal Web Sitelerinin Kıyaslamalı Analizi". Selçuk İletişim 5 / 1 (Kasım 2013): 118-134 .
AMA Yurdakul N , Öksüz B . Hastanelerde Bir Tanıtım Aracı Olarak Web Siteleri: İzmir İli Eğitim Hastaneleri Ve Özel Hastanelerin Kurumsal Web Sitelerinin Kıyaslamalı Analizi. Selçuk İletişim. 2013; 5(1): 118-134.
Vancouver Yurdakul N , Öksüz B . Hastanelerde Bir Tanıtım Aracı Olarak Web Siteleri: İzmir İli Eğitim Hastaneleri Ve Özel Hastanelerin Kurumsal Web Sitelerinin Kıyaslamalı Analizi. Selçuk İletişim. 2013; 5(1): 118-134.