Bir Topluluk İletişim Modeli: İnternette Çocuk Radyosu

Bu çalışmanın konusu topluluk radyolarının temel özelliklerinden hareketle çocuklar için, çocuklarla birlikte bir iletişim ortamı tasarlamak ve bu ortamı uygulamaya geçirmek üzere bilimsel bir çerçeveye oturan bir model önerisi ortaya koymaktır. Bu anlamda, uygulamaya geçirilebilecek olan kapsamlı bir projenin ilk ayağını oluşturmak hedeflenmektedir. Çocukların genel olarak medyayla, özelde de radyoyla kurdukları ilişkinin mahiyeti ve işleyişiyle ilgili verilerden hareketle, çocuklarla birlikte çocukların kendilerini ifade edebilecekleri bir araç-bir internet radyo tasarlamak ve kendi gündemlerini ve ifade biçimlerini kendilerinin belirleyeceği ve yaşama geçireceği bu ortamda çocukların nasıl hareket ettiklerini incelemeyi de içine alan bu model üç ayaklı bir plan önermektedir. Birinci aşama örneklem grubuyla gerçekleştirilecek olan etnografik temelli bir alan araştırmasını modellemektedir. Bu aşamada toplanacak veriler vasıtasıyla çocukların medyaya yönelik kavrayış ve beklentilerini ortaya koymak ve takip eden aşamalar için destekleyici bulgulara ulaşabilmek için gereken çerçeveler sunulmaktadır. Modelin ikinci ayağı için bir topluluk radyosunun internet radyo olarak nasıl kurgulanabileceğini, nasıl organize edilebileceğini, yayının ve programların nasıl biçimlendirilebileceğini ve teknik konulara ilişkin eğitim ve tasarım süreçlerini içine alan planlamalar sınıflandırılmaktadır. Üçüncü ve son ayakta ise böyle bir modelin hayata geçirilmesinden sonra, sürdürülebilirlik ve uygulama aşamasında ortaya çıkan sorunların giderilebilmesi gibi konular çerçevesinde bir takip ve değerlendirme sisteminin nasıl kurgulanabileceğine yönelik bir rehber sunulmaktadır. Önerilen modelin sadece çocuklar için değil, diğer dışlanmışlık kategorilerine yönelik katılımcı medya projeleri için de bir rehber görevi görebildiği ölçüde medya çoğulculuğuna katkı vermesi beklenmektedir.