İbn Mace’nin Es-Sunen Adlı Eserinin Mukaddime’sinin Tahlili

İbn Mace h.III. asırda yaşamış hadis alimlerinden biridir. O, es-Sunen adlı eserine mukaddime ile başlamıştır. Bu girişte İbn Mace hadisin ehemmiyeti, hadiste kasten yalan söylemenin kötülüğü, Hulefâ-i Raşidînin sünnetine ittiba, bid’at ve cidalden, keyfî re’y ve kıyastan sakınma, imân, kader, ashabın faziletleri, Hariciler, Cehmiyye (Mutezile)’nin inkar ettiği hususlar, iyi ve kötü olan sünneti takip edenler ve sünneti ihya edenler gibi konu başlıklarını ele almaktadır. Bu makalede söz konusu meseleler tahlil edilmiş ve onun bu konularla ilgili bakış açısı belirlenmiştir. Ayrıca İbn Mace eserini bu tartışmalar çerçevesinde oluşturmuştur
Anahtar Kelimeler:

-

-

Keywords:

-,