Risale-İ Nur'da Adalet ve Uluslar Arası Hukukla Mukayesesi

Adalet kavramı, günümüzde kullanılan en önemli ve temel kavramlardan birisi olarak öne çıkmaktadır. Said-i Nursi, kendinden önceki İslam alimlerinden çok farklı olarak, adalet kavramını çok fazla ve bir o kadar da değişikanlamlarda kullanmıştır. O’nun adalet hakkındaki düşünceleri çok kapsamlı olup, bu düşüncelerinde, hem konuyla ilgili vahiy ve sünnet perspektifini hem de yaşadığımız maddi dünyadaki sosyal gerçekleri de göz önüne almaktadır. O’nun kullandığı “adalet kavramı” mefhumu üzerinde araştırma yapan bazı müellifler, Bediuzzaman’ın “adalet kavramı”nı altmışın üzerinde muhtelif anlamlarda kullandığını tespit etmişlerdir. Adalet kavramını kullandığı alanlar, çoğunluğu İslam literatürü ile paralel ve diğer bir kısmı da, bütün dünyada kullanılan anlamıyla kullanılmıştır. Külliyatlarda kullanılan ve günümüz bazı uluslar arası sözleşmelerinde de kullanılan “adil yargılama”, “sosyal adalet”, “ vatandaşlar arasında ayrım yapmama”, “din, dil, renk, cinsiyet gibi nedenlerle ayrımcılık yapmama”, “kamu yönetiminde adaleti tesis etme”, “ yönetimde dürüstlük ve şeffaflık” gibi anlamlardaki “adalet kavramı” nın muhtelif versiyonlarıdır. Üstadın özellikle “adil yargılama” ve “toplumda yaşayanların kamu idaresi tarafından eşit muamele görmesi”, “soyla adaletin sağlanması” na yönelik “adalet tanımı” önemli oranda, mevcut, uluslar arası hukuk metinleri ile hemen hemen örtüşmektedir

-

Keywords:

-,