Nilüfer Göle'de Batı-Dışı Modernliği Anlamak

Bu çalışmada, Nilüfer Göle’nin modernliğe olan yaklaşımı irdelenmiştir. Göle’nin Batı’nın dışında bir modernlik düşüncesini ne şekilde temellendirdiği ele alınmıştır. Bu düşüncesini Batı-dışı modernlik kavramsallaştırmasıyla dile getirmiştir. Batı-dışı modernliğin temel dayanakları ve var olan klasik modernlik tanımlamasının farklı yönleri üzerinde durulmuştur. Bu çerçevede, Batı-dışı modernliğin teorik temelleri incelenmiştir. Göle’nin, Batı-dışı modernlik kavramsallaştırmasında düşünsel olarak çeşitli düşün adamlarının ve modernlik tanımlamalarının etkili olduğu görülmüştür. Ancak etkilendiği düşünce sistemlerini yeniden yorumlaması ve Batı-dışı modernlik kavramsallaştırması bağlamında yeniden açıklaması sosyolojide tartışılan Batı dışındaki toplumların gelişme modellerine katkı sağlayabileceği sonucuna varılmıştır

-

Keywords:

-,

___

 • ALTUN, Fahrettin; Modernleşme Kuramı: Eleştirel Bir Giriş, Küre Yayınları, İstanbul, 2005.
 • BAUMAN, Zygmunt; Postmodernizm ve Hoşnutsuzlukları, Çeviren: İsmail Türkmen, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2000.
 • BROWN, Daniel; Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought, Cambridge University Press, Cambridge, 1996.
 • DALLMAYR, Fred R.; “Global Modernleşme: Farklı Bir Modernitelere Doğru mu?” Modernleşme, İslâm Dünyası ve Türkiye (iç.), Çeviren: Recep Şentürk, Editör: Sabri Orman, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2001, s. 33-62.
 • EISENSTADT, Shmuel Noah; Modernleşme: Başkaldırı ve Değişim, Çeviren: Ufuk Coşkun, Doğu Batı Yayınları, Ankara, 2007.
 • ELIAS, Norbert; Uygarlık Süreci Cilt 1: Batılı Dünyevi Üst Tabakaların Davranışlarındaki Değişmeler, Çeviren: Ender Ateşman, İletişim Yayınları, İstanbul, ELIAS, Norbert; Uygarlık Süreci Cilt 2: Toplumun Değişimleri Bir Uygarlaşma Teorisi İçin Taslak, Çeviren: Erol Özbek, İletişim Yayınları, İstanbul, FOUCAULT, Michel; İktidarın Gözü, Çeviren: Işık Ergüden, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2003.
 • GÖLE, Nilüfer; Melez Desenler: İslam ve Modernlik Üzerine, Metis Yayınları, İstanbul, 2002.
 • GÖLE, Nilüfer; “Batı Dışı Modernlik: Kavram Üzerine”, Modern Türkiye’de Siyasî Düşünce Cilt: 3 Modernleşme ve Batıcılık (iç.), Editör: Uygur Kocabaşoğlu, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004, s. 56-67.
 • GÖLE, Nilüfer; “Batı-Dışı Modernlik Üzerine Bir İlk Desen”, Doğu Batı (iç.), Sayı: 2, , s. 55-62. GÖLE, Nilüfer; “Giriş”, GÖLE, Nilüfer; İslamın Yeni Kamusal Yüzleri: İslam ve Kamusal Alan Üzerine Bir Atölye Çalışması (iç.), Metis Yayınları, İstanbul, 2000.
 • GÖLE, Nilüfer; “The Quest for the Islamic Self within the Contest of Modernity”, Rethinking Modernity and National Identity in Turkey (iç.), Editör: Sibel Bozdoğan ve Reşat Kasaba, University of Washington Press, Seatle and London, 1997, s. 81-94.
 • GÖLE, Nilüfer; İç İçe Girişler: İslam ve Avrupa, Çeviren: Ali Berktay, Metis Yayınları, 2009.
 • GÖLE, Nilüfer; Modern Mahrem: Medeniyet ve Örtünme, Metis Yayınları, İstanbul, GÖLE, Nilüfer; Mühendisler ve İdeoloji: Öncü Devrimcilerden Yenilikçi Seçkinlere, Metis Yayınları, İstanbul, 2004.
 • ALTUN, Modernleşme Kuramı: Eleştirel Bir Giriş, s. 115. A. g. e., s. 122. GÖLE, Nilüfer; Nilüfer Göle ile Toplumun Merkezine Yolculuk, Hazırlayan: Zafer Özcan, Ufuk Kitapları, İstanbul, 2003.
 • GÖLE, Nilüfer; The Forbidden Modern: Civilization and Veiling, The University of Michigan Press, Ann Arbor, 1999.
 • LEVY, Marion J.; Modernization and the Structure of Societies: a Setting for International Affairs, Princeton Universty Press, Princeton, 1996.
 • SARUP, Madan; Post-Yapısalcılık ve Postmodernizm, Çeviren: Abdülbaki Güçlü, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 2004.
 • SHAYEGAN, Daryush; Yaralı Bilinç: Geleneksel Toplumlarda Kültürel Şizofreni, Çeviren: Haldun Bayrı, Metis Yayınları, İstanbul, 2007.
 • TAYLOR, Charles; Modern Toplumsal Tahayyüller, Çeviren: Hamide Koyukan, Metis Yayınları, İstanbul, 2006.
 • TAYLOR, Charles; Modern Toplumsal Tahayyüller, Çeviren: Hamide Koyukan, Metis Yayınları, İstanbul, 2006.
 • TOURAINE, Alain; Modernliğin Eleştirisi, Çeviren: Hülya Tufan, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2004.
 • YILDIRIM, Ergün; Hayali Modernlik: Türk Modernliğinin İcadı, İz Yayıncılık, İstanbul, 2005.