Arap Şiirinde Bir Nazım Türü: Tahmîs

Bu makalede, Arap şiirinin nazım türlerinden olan tahmîs, gelişim ve biçim yönünden incelenmeye çalışılmıştır. Tahmîsin hangi tarihte ortaya çıktığı ile ilgili ayrıntılı bilgi verilmiştir. Ayrıca şairleri bu nazım türünde şiirler nazmetmeye iten nedenler üzerinde durulmuştur

-

Keywords:

-,