Sinemada Anlam Yaratma Sürecinde Rengin Metaforik Kullanımı

Sinema yedinci sanat olarak adlandırılan, görsel ve işitsel bir kitle iletişim aracıdır. Oluşumunda olmazsa olmazının ışık olduğu ve çeşitli imgelerin, sembollerin, görüntülerin ve filtrelerin kullanımıyla kendine ait özel bir dili olduğu bilinmektedir. Bu dil, renkler aracılığıyla zenginleşmektedir. Renk olgusu, insanlığı ve yaşamı anlamlandırabilmek için bütün alanları ilgilendiren bir araştırma konusudur. Her rengin kendine özgü bir anlamı ve oluşturduğu duygu durumu vardır. İletişimin doğal bir öğesi olarak renk, insanlar için farklı bir dil biçimine dönüşmektedir. Araştırmada anlamın yaratılma süreci ve oluştuktan sonrasında anlamı yorumlayan ile kurduğu iletişim pratiklerini ve metaforların temsil ettiği dili incelemek gerekmektedir. İngiliz yönetmen Peter Greenaway “Aşçı, Hırsız, Karısı ve Aşığı” filminde olduğu gibi yönetmen filmde metinler üzerinden bir anlatı yerine renkler üzerinden karakterleri ve mekânı betimleyerek hikâyesini sunmaktadır. Makalenin amacı, sinemada bir görüntü öğesi olarak rengin işlevlerini açıkladıktan sonra, rengin gerek bir estetik öğe, gerekse anlam yaratma aracı olarak metaforik bir öğenin öznelliğinin nasıl kullanıldığını incelemektir.

THE METAPHORIC USE OF COLORS IN THE PROCESS OF MEANING MAKING IN CINEMA

Cinema is a visual and auditory mass communication tool called seventh art.It is known that light is a must in its formation and that it has a special language using a variety of images, symbols, images and filters. This language is enriched through colors. The phenomenon of color is a research topic that concerns all fields in order to make sense of humanity and life. Each color has its own meaning and emotion. As a natural element of communication, color becomes a different language for people. In the research, it is necessary to examine the meaning of the creation process and the communication practices it establishes with the interpretation of the meaning, and the language represented by what is extracted. British director Peter Greenaway, as in the movie “The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover” away presents his story by describing characters and space through colors instead of narrative through texts.The aim of the article is to examine how the subjectivity of a metaphoric element is used as an aesthetic element and a means of meaning creation, after explaining the functions of color as an image element in cinema.

Kaynakça

Tanyeli, U. & Sözen, M. (1992). Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü Remzi Kitapevi, İstanbul

Pastoureau, Michel (2013). Mavi Bir Rengin Tarihi, (Çev: İnci Malak Uysal), Can Yayınları, İstanbul

Goethe, Wolfgang (2013). Renk Öğretisi, (Çev: İlknur Aka), Kırmızı Yayınları, İstanbul

Eisenstein, Sergey (1984). Film Duyumu, (Çev: Nijat Özön), Payel Yayınları, İstanbul

Kılıç, Levend (2004). Görüntü Estetiği, İnkılâp Kitabevi, İstanbul

Özön, Nijat (2008). Sinemaya Sanatına Giriş, Agora Kitaplığı, İstanbul

Büker, Seçil (1991). Sinemada Anlam Yaratma, İmge Kitabevi, Ankara

Sözen, Mustafa (2003). Sinemada Renk – Sembolik Anlamlar, Detay Yayıncılık, Ankara

Eco, Umberto (1985). How Culture Conditions the Colours We See, On signs: a semiotics reader

Uçar, Fikret (2004). Görsel İletişim ve Grafik Tasarım, İnkilap Kitabevi, İstanbul

Arnheim, Rudolf (2002). Sanat Olarak Sinema, (Çev: Rabia Ünal), Öteki Yayınevi, Ankara

Greenaway, Peter, (20 Nisan 1997). Daha Büyük Filmler Yapacağım, Gazete Pazar.

Görsel 1. Newton’un ve Goethe’nin teorilerinin karşılaştırma tablosu

Erişim: https://bigumigu.com/haber/goethenin-renkler-kurami-calismasi-icin-cizdigiillustrasyonlar (20.05.2019)

Görsel 2. İletişim Süreci Şeması, Eco, Umberto (1985). How Culture Conditions the Colours We See

Görsel 3. George Melies, Ay’a Seyahat, 1902

Erişim:https://www.bilimkurgukulubu.com/wpcontent/uploads/2016/04/rsz_scientists620x320.jpg (20.05.2019)

Görsel 4. George Lucas, Star Wars, 1989 Erişim:https://media.deseretdigital.com/

Görsel 5. Lana Wachowski, Lilly Wachowski, Matrix, 1999

Erişim: http://www.mmsrn.com/wp-content/uploads/2018/03/MatrixK%C4%B1rm%C4%B1z%C4%B1-ve-Mavi-Hap-Neyi-Temsil-Ediyor.jpg (20.05.2019)

Görsel 6. Peter Greenaway, Aşçı, Hırsız, Karısı ve Aşığı, 1989

Erişim: https://bulentcallidotcom1.files.wordpress.com/2014/08/the-cook-the-thief-hiswife-and-her-lover.jpg (20.05.2019)

Kaynak Göster