Sanatta Görüntü Üretiminin Kültür Endüstrisine Etkisi

Sanatta ifade aracı olarak görüntü üretiminin tarihi, yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Görüntü üretimi, insanlık tarihinin başlangıcından bu yana gelişim kaydederek, zamanla tekrarlanabilen üretim formlarına doğru evrilmiştir. Günümüzdeyse tüm bu üretimler, dijital görüntü oluşturma ortamlarında kendine yeni ifade imkanları bulmaktadır. Süreç içerisinde görüntüyü kültür endüstrisi bağlamında ele alarak, onun toplumları etkileyen başat üretim ortamı olduğunu savunan düşünceler ortaya çıkmıştır. Bu çalışma ile 20. yüzyılda ortaya konan “Kültür Endüstrisi” teriminin günümüz sanatı ile kurduğu ilişki üzerinde durulmuştur. Araştırma kapsamında bir kavram olarak görüntünün alt yapısı çeşitli kuramcılar aracılığı ile ele alınmış ve kültür endüstrisinin teknoloji aracılığı ile dijitalleşen görüntüye etkisi incelenmiştir.

THE EFFECT OF IMAGE PRODUCING IN ART TO CULTURE INDUSTRY

History of image production as a means of expression in art is based on centuries ago. Image production has made progress since the beginning of human history and it has evolved into production forms that can be repeated over time. Nowadays, all these productions are finding new expression possibilities for themselves in digital image creation environments. In the process, by considering the culture of the visual culture within the context of the industry, some thoughts have been shown up to argue that it is a dominant production environment. This study focuses on the relationship between the culture industry and the contemporary art which was put forward in the 20th century. Within the scope of the research, the infrastructure of the image as a concept has been discussed through various theorists and the effect of the culture industry on digitalized image has been examined.

Kaynakça

Adorno T. W. (2012). Kültür Endüstrisini Yeniden Düşünürken, Adorno: Kitle, Melankoli, Felsefe, ed. E. Efe Çakmak, Yapı Kredi Yayınları.

Anderson, P. (2002). Postmodernitenin Kökenleri (çev. E. Gen). İletişim Yayınları.

Aymaz, G. (2013). Görüntü, Bellek ve Bir Örnek: “ Bir Zamanlar Anadolu’da”, D. Dayı ve E. Takcan (Editörler). Görüntü Üretimi ve Gündelik Hayat. İstanbul: Kırk Yayınevi, s.46-59.

Bard, A. Söderqvist, J. (2012). Netokratlar (çev. Göral Erinç Yılmaz) İzmir: Karakalem Yayınları.

Baudrillard, J. (2010). Sanat Komplosu (Altıncı Baskı). (çev. E. Gen, I. Ergüden) İstanbul: İletişim Yayınları.

Baudrillard, J. (2011). Simülakrlar ve Simülasyon (çev. O. Adanır) Ankara: Doğu Batı Yayınları.

Bazin, A. (2011). Sinema Nedir? (çev. İ. Şener) İstanbul: İzdüşüm Yayınları.

Benjamin, W. (2012). Pasajlar (Dokuzuncu Baskı) (çev. A. Cemal) İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Bourriaud, N. (2005). İlişkisel Estetik (çev. S. Özen) Bağlam Yayıncılık.

Bozkurt, N. (2014). Sanat ve Estetik Kuramları (On birinci Baskı) Sentez Yayıncılık.

Carrol, N. (2012). Sanat Felsefesi, Çağdaş Bir Giriş (çev. G. Korkmaz Tirkeş) Ütopya Yayınevi.

Danto, A. C. (2015). Sanat Nedir (çev. Z. Baransel) Sel Yayıncılık.

Elkins, J. ve Naef, M. (2011). What is an Image? Pennsylvania University Press.

Foster, H. (2009). Gerçeğin Geri Dönüşü (çev. E. Hoşsucu) Ayrıntı Yayınları.

Gangs, H. J. (2012). Popüler Kültür ve Yüksek Kültür (çev. E. Onaran İncirlioğlu) Yapı Kredi Yayınları.

Gombrich, E. H. (2015). İmge ve Göz (çev. K. Atakay) Yapı Kredi Yayınları.

Hesmondhalgh, D. (2012). The Cultural Industries (Üçüncü Baskı) Sage Publications.

Horsfield, K. (2006). “Busting the Tube: A Brief History of Video Art”, The Video Data Bank Catalog of Video Art and Artist Interviews.

Kılıç, L. (2012). Fotoğraf ve Sinemanın Toplumsal Tarihi. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.

Knight, J. ve Thomas, P. C. (2012). Reaching Audiences: Distribution and Promotion of Alternative Moving Image. University of Chicago Press.

Leppert, R. (2002). Sanatta Anlamın Görüntüsü - İmgenin Toplumsal İşlevi (çev. İsmail Türkmen) Ayrıntı Yayınları.

Marshall, S. (1995). “Video: Teknoloji ve Uygulama”, (ed. Levend Kılıç) Video Sanatı, Eleştirel Bir Bakış (çev. A. Altunay) Hil Yayın.

McLuhan, M. (2014). Gutenberg Galaksisi (Üçüncü Baskı) (çev. G. Ç. Güven) Yapı Kredi Yayınları/GOGİTO.

Tetikçi, İ. (2017). “Resim Sanatında Kopya, Taklit ve Esinlenme”. İDİL Dergisi, 6 (36), 2273-2290.

Şan, M. K., İsmail Hira, İ. (2007). “Frankfurt Okulu ve Kültür Endüstrisi Eleştirisi”, http://kulturelcogulcugundem.com/images/frankfurtokulu.pdf 18 Ocak 2016’da alınmıştır.

Webopedia, https://www.webopedia.com/TERM/I/image.html 10 Aralık 2017’de alınmıştır.

Kaynak Göster