DİYABETİK KETOASİDOZ TANISIYLA PEDİATRİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE YATAN ÇOCUKLARIN İLK BULGULARI, AĞRI VE GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Amaç: Bu araştırma diyabetik ketoasidoz tanısıyla çocuk yoğun bakım ünitesine yatan çocukların ilk bulguları, ağrı ve günlük yaşam aktivitelerinin değerlendirilmesini belirlemek amacıyla yapıldı. Yöntem: Araştırma, Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Çocuk Hastalıkları Hastanesinin Çocuk Yoğun Bakım Kliniğinde Ekim-Aralık 2021 tarihleri arasında yürütüldü. Araştırma kesitsel, ilişki arayıcı tanımlayıcı tiptedir. Bu araştırmanın örneklemini, diyabetik ketoasidoz tablosuyla yatışı yapılan 54 çocuk oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında Wong Baker Ağrı Değerlendirme Ölçeği, Glaskov Koma Skalası ve Katz Günlük Yaşam Aktiviteleri (GYA) indeksi kullanıldı. Araştırma verilerinin analizinde; çocukların ve ebevynlerin tanımlayıcı özelliklerin belirlenmesinde yüzdelik, çocukların hastaneye geldikleri anda alınan ilk değerlendirme bulgularının değerlendirilmesinde ortalama, ölçekler arası ilişki durumunu belirlemede ise korelasyon analizi testi kullanılmıştır. Bulgular: GYA indeksi ile VAS arasında negatif yönde orta düzeyde (r=-.321) ilişki olduğu, GYA indeksi ile GKS arasında pozitif yönde iyi düzeyde (r=.540) ilişki olduğu, VAS ile GKS arasında negatif yönde orta düzeyde (r=-.416) ilişki olduğu görülmektedir. Sonuçlar ve Öneriler: Çocukların günlük yaşam aktiviteleri kötüleşirken, çocukların ağrıları artmaktadır. Günlük yaşam aktivitelerinin iyileşmesi sonucunda çocukların hayat kalitesinin arttmasına bağlı olarak bilinç durumunda da iyileşme olduğu bulunmuştur.

EVALUATION OF INITIAL FINDINGS, PAIN AND ACTIVITIES OF DAILY LIVING IN CHILDREN HOSPITALIZED IN THE PEDIATRIC INTENSIVE CARE UNIT WITH DIABETIC KETOACIDOSIS

Aim: This study was conducted to determine the initial findings and evaluation of Daily, their pain,living activities of children hospitalized in the pediatric intensive care unit with the diagnosis of diabetic ketoacidosis. Method: It was carried out in the Pediatric Intensive Care Clinic of the Pediatrics Hospital of the Training and Research Hospital between October and December 2021. The research is cross-sectional, relationship-seeking descriptive type. The sample of this study consists of 54 children hospitalized with diabetic ketoacidosis. Wong Baker Pain Rating Scale, Glasgow Coma Scale and Katz Activities of Daily Living (ADL) index were used to collect data. In the analysis of research data; The percentage was used to determine the descriptive characteristics of children and their parents, the mean was used to evaluate the first evaluation findings of the children at the time they came to the hospital, and the correlation analysis test was used to determine the relationship between the scales. Results: There is a moderate negative correlation (r=-.321) between ADL index and VAS, a good positive correlation (r=.540) between ADL index and GCS, and a moderate negative correlation between VAS and GCS (r=-. 416) appears to be a relationship. Conclusions and Suggestions: While children's activities of daily living worsen, children's pain increases. As a result of the improvement in daily living activities, it was found that there was an improvement in the state of consciousness due to the increase in the quality of life of the children.

___

 • Abacı, A., Böber, E., & Büyükgebiz, A. (2010). Çocukluk yaş grubu diyabetik ketoasidoz tedavisi ve güncel yaklaşımlar. Turkiye Klinikleri Journal of Pediatrics, 19(2), 127-43.
 • American Diabetes Association (ADA). https://www.diabetes.org/diabetes/complications/dka-ketoacidosis-ketones.07.11.2022
 • Baran, G. (2018). The burden of care and life satisfaction of the Turkish mothers of children with cancer. Journal of Client-Centered Nursing Care, 4(4), 175-184.
 • Bombacı, E., Boztepe, A., Çizen, A., Çevik, B., Çolakoğlu, S., & Atakan, Y. T. (2005). Bilinci kapalı yoğun bakım hastalarında bispektral indeks monitörizasyonu ile modifiye Glasgow koma ve Ramsay sedasyon skala puanları arasındaki ilişki. Bakırköy Tıp Dergisi, 1(3), 90-94.
 • Charfen, M. A., & Fernández-Frackelton, M. (2005). Diabetic ketoacidosis. Emergency Medicine Clinics, 23(3), 609-628.
 • Cherubini, V., Skrami, E., Ferrito, L., Zucchini, S., Scaramuzza, A., Bonfanti, R., ... & Arnaldi, C. (2016). High frequency of diabetic ketoacidosis at diagnosis of type 1 diabetes in Italian children: a nationwide longitudinal study, 2004–2013. Scientific reports, 6(1), 1-7.
 • Eğil, O. (2020). Diyabetik ketoasidoz tanılı çocuklarda elektrokardiyografik bulguların değerlendirilmesi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Uzmanlık Tezi, Konya.
 • Ertem, G. S., Ergün, S., & Özyazıcıoğlu, N. (2021). Tip 1 diyabetli çocuk ve adolesanlarda metabolik kontrol. YOBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2(1), 28-37.
 • Glaser N. Clinical features and diagnosis of diabetic ketoacidosis in children and adolescents. In: UpToDate, Wolfsdorf JI (Ed), UpToDate, California, 2020.
 • Hazra, A., & Gogtay, N. (2016). Biostatistics series module 6: correlation and linear regression. Indian journal of dermatology, 61(6), 593.
 • Hizmetli, S., Tel, H., Tel, H., & Yıldırım, M. (2012). Self-care agency and status to maıntaın actıvıtıes of daıly lıvıng elderly people wıth osteoarthrıtıs. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 15, 27-32.
 • Jennett, B (2005). Development of the Glasgow coma and outcome scales. Nepal Journal of Neuroscience 2(1): 24-28
 • Karakaya Duman, D. (2017). Geriatri kanser hastalarında ağrı ve günlük yaşam aktiviteleri arasındaki ilişki (Master's thesis, Sağlık Bilimleri Enstitüsü). Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • Katz S, Ford AB, Maskowitz RW, Jackson BA, Jaffe MW. Studies of illness in the aged: the index of ADL: A Standardized Measure of Biological and Psychosocial Function. JAMA 1963;185:914-9
 • Kaya, E., Özbek, S., Tekin, A., Ergin, S., & Yaman, A. (2010). Koah'lı hastalarda günlük yaşam aktivitelerinin değerlendirilmesi. Türk Geriatri Dergisi, 13(2), 111-116.
 • Koyuncu, E., Sağlam, H., & Tarım, Ö. (2016). Diyabetik ketoasidozla başvuran çocuk olguların değerlendirilmesi, Journal Agent,16(1). Kudubes, A. A., Bektas, I., & Bektas, M. (2021). Nursing Role in Children Pain Management/Cocuklarda Agri Yonetiminde Hemsirenin Rolu. Journal of Education and Research in Nursing, 18(1), 107-114.
 • Levendoğlu, F., Sallı, A., & Uğurlu, H. (2004). Semptomatik diz osteoartriti olan hastalarda disabilite ile ilişkili faktörler. Romatizma Dergisi, 19(2), 111-115.
 • Oko APG, Ali FKZ, Mandilou SVM et al. (2018).Pan African Medical Journal, 31(1), 167. doi: 10.11604 / pamj.2018.31.167.14415.
 • Sherry NA, Levitsky LL. (2008).Management of diabetic ketoacidosis in children and adolescents. Pediatric Drugs, 10(4), 209-21.
 • Sağlam, H., Eren, E., Çakır, E. D., Yüce, N., Yıldız, N., Çakır, S., ... & Tarım, Ö. (2008). Diyabetik ketoasidozla başvuran çocukların klinik ve laboratuvar özellikleri, Güncel Pediatri, 6(1), 94-98.
 • Şimşek, T. T., Yumin, E. T., Öztürk, A., Sertel, M., & Yumin, M. (2011). Ev Ortamında Yaşayan Yaşlı Bireylerde Ağrı ile Sağlık Durumu, Mobilite ve Günlük Yaşam Aktivite Düzeyi Arasındaki İlişki. Turkish Journal of Physical Medicine & Rehabilitation/Turkiye Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Dergisi, 57(4).
 • Tüfekçi, H., Akansel, N., & Sivrikaya, S. K. (2022). Pain interference with daily living activities and dependency level of patients undergoing CABG surgery. Pain Management Nursing, 23(2), 180-187
 • Unnikrishnan, R., Shah, V. N., & Mohan, V. (2016). Challenges in diagnosis and management of diabetes in the young. Clinical Diabetes and Endocrinology, 2(1), 1-9.
 • Vellanki, P., & Umpierrez, G. E. (2018). Increasing hospitalizations for DKA: a need for prevention programs. Diabetes Care, 41(9), 1839-1841.
 • Wolfsdorf JI, Glaser N, Agus M, Fritsch M, Hanas R, Rewers A, et al. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2018: Diabetic ketoacidosis and the hyperglycemic hyperosmolar state. Pediatr Diabetes. 2018 Oct;19(27):155-77.
 • Wolfsdorf J, Craig ME, Daneman D, Dunger D, Edge J, Lee WR, et al. (2007).International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes. Diabetic ketoacidosis. Pediatr Diabetes,8(1),28-43.
 • Wynne, C. F., Ling, S. M., & Remsburg, R. (2000). Comparison of pain assessment instruments in cognitively intact and cognitively impaired nursing home residents. Geriatric Nursing, 21(1), 20-23.
 • Yardımcı E. İstanbul’da yaşayan yaşlı öğretmenlerin sağlık sonuçlarının günlük yaşam aktiviteleri ve aletli günlük yaşam aktiviteleri ile ilişkisi, Tıpta Uzmanlık Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi; 1995.
 • Yolbaş, İ., Şen V., Balık H., Kelekçi, S., Haspolat, K., Uluca, Ü., & İlhan, T. A. N.(2012). A newborn with diabetic ketoacidosis and thalassemia major: A rare case. Dicle Tıp Dergisi, 39(1), 142-144.

___

Bibtex @araştırma makalesi { jshs1131127, journal = {Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi}, eissn = {2791-9722}, address = {}, publisher = {Ondokuz Mayıs Üniversitesi}, year = {2023}, volume = {8}, number = {2}, pages = {371 - 384}, doi = {10.47115/jshs.1131127}, title = {DİYABETİK KETOASİDOZ TANISIYLA PEDİATRİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE YATAN ÇOCUKLARIN İLK BULGULARI, AĞRI VE GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Baran, Gülbeyaz and Turan, Engin and Turan, Mensure} }
APA Baran, G. , Turan, E. & Turan, M. (2023). DİYABETİK KETOASİDOZ TANISIYLA PEDİATRİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE YATAN ÇOCUKLARIN İLK BULGULARI, AĞRI VE GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ . Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi , 8 (2) , 371-384 . DOI: 10.47115/jshs.1131127
MLA Baran, G. , Turan, E. , Turan, M. "DİYABETİK KETOASİDOZ TANISIYLA PEDİATRİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE YATAN ÇOCUKLARIN İLK BULGULARI, AĞRI VE GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ" . Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi 8 (2023 ): 371-384 <
Chicago Baran, G. , Turan, E. , Turan, M. "DİYABETİK KETOASİDOZ TANISIYLA PEDİATRİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE YATAN ÇOCUKLARIN İLK BULGULARI, AĞRI VE GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi 8 (2023 ): 371-384
RIS TY - JOUR T1 - DİYABETİK KETOASİDOZ TANISIYLA PEDİATRİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE YATAN ÇOCUKLARIN İLK BULGULARI, AĞRI VE GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - GülbeyazBaran, EnginTuran, MensureTuran Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.47115/jshs.1131127 DO - 10.47115/jshs.1131127 T2 - Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 371 EP - 384 VL - 8 IS - 2 SN - -2791-9722 M3 - doi: 10.47115/jshs.1131127 UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi DİYABETİK KETOASİDOZ TANISIYLA PEDİATRİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE YATAN ÇOCUKLARIN İLK BULGULARI, AĞRI VE GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Gülbeyaz Baran , Engin Turan , Mensure Turan %T DİYABETİK KETOASİDOZ TANISIYLA PEDİATRİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE YATAN ÇOCUKLARIN İLK BULGULARI, AĞRI VE GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2023 %J Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2791-9722 %V 8 %N 2 %R doi: 10.47115/jshs.1131127 %U 10.47115/jshs.1131127
ISNAD Baran, Gülbeyaz , Turan, Engin , Turan, Mensure . "DİYABETİK KETOASİDOZ TANISIYLA PEDİATRİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE YATAN ÇOCUKLARIN İLK BULGULARI, AĞRI VE GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi 8 / 2 (Ağustos 2023): 371-384 .
AMA Baran G. , Turan E. , Turan M. DİYABETİK KETOASİDOZ TANISIYLA PEDİATRİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE YATAN ÇOCUKLARIN İLK BULGULARI, AĞRI VE GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. JSHS. 2023; 8(2): 371-384.
Vancouver Baran G. , Turan E. , Turan M. DİYABETİK KETOASİDOZ TANISIYLA PEDİATRİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE YATAN ÇOCUKLARIN İLK BULGULARI, AĞRI VE GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi. 2023; 8(2): 371-384.
IEEE G. Baran , E. Turan ve M. Turan , "DİYABETİK KETOASİDOZ TANISIYLA PEDİATRİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE YATAN ÇOCUKLARIN İLK BULGULARI, AĞRI VE GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", , c. 8, sayı. 2, ss. 371-384, Ağu. 2023, doi:10.47115/jshs.1131127
Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 3 Sayı
 • Yayıncı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

13.5b266

Sayıdaki Diğer Makaleler

İNFERTIL KADINLAR İLE FERTIL KADINLAR ARASINDA EVLILIK UYUMU FARKLARININ BELIRLENMESI

Nevra KARACA BIÇAKÇI, Rukiye TÜRK DELİBALTA

ADÖLESANLARDA E-SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ILE COVID-19’UN KONTROLÜ ALGISI ARASINDAKI İLIŞKI

Gözde Yıldız DAŞ GEÇİM, Merve ALTINER YAŞ

HEMŞİRELİK FELSEFESİNDE PARADİGMA DEĞİŞİMİ: POSTMODERNİZM

Ebru ÖZCAN, Cansu KARADENİZ BENLİ, Seval AĞAÇDİKEN ALKAN

DİYABETİK KETOASİDOZ TANISIYLA PEDİATRİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE YATAN ÇOCUKLARIN İLK BULGULARI, AĞRI VE GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Gülbeyaz BARAN, Engin TURAN, Mensure TURAN

BEBEKLİ AİLELERDE HEMŞİRE VE EBELERİN AİLE BÜTÜNLÜĞÜNÜ TEŞVİK ETMEYE YÖNELİK GİRİŞİMLERİ UYGULAMA DURUMLARI

Nedime Gül DOĞAN ÖZDEMİR, Cansu KARADENİZ BENLİ, Özen KULAKAÇ

HİPEREMEZİS GRAVİDARUMLU GEBELERDE DEPRESİF SEMPTOMLAR VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN BULANTI KUSMA ŞİDDETİ İLE İLİŞKİSİ

Gülçin NACAR, Gamze DERMAN, Ceylan GÜZEL İNAL

TİP 2 DİYABETLİ HASTALARDA MORAL VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

Tuğba KARAN, Seyhan ÇITLIK SARITAŞ

EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN COVID-19 PANDEMİSİNDE TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİLERİ KULLANIM DURUMLARI VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ

Aleyna BULUT, Yasemin AYDIN KARTAL

ÜNİVERSİTEDE ÖĞRENİM GÖREN GENÇLERİN HUMAN PAPİLLOMA VİRÜS ENFEKSİYONUNA İLİŞKİN BİLGİLERİ

Derya ÖZTÜRK ÖZEN, Füsun TERZİOĞLU

112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

Ayşe GÖKÇE, Serdar DERYA