HUNTİNGTON’UN DEMOKRATİKLEŞME DALGALARI BAĞLAMINDA TÜRK DEMOKRATİKLEŞMESİNE BAKIŞ VE 15 TEMMUZ’UN ÖNEMİ

Batı’nın tarihî süreçte ortaya çıkardığı birikim, demokrasinin bugünkü seviyeye gelmesinde etkili olmuştur. Bu etki, Batı dışı toplumlara da yansımış ve demokrasi, onlar için de bir ideale dönüşmüştür. Bu bağlamda bölgede demokratik bir ülke olan Türkiye önemli bir örnektir. Türkiye, sahip olduğu bu niteliğe, aynı Batı'daki gibi iki yüzyıldır verdiği mücadele sonucunda ulaşmıştır. Bu süreç, Hungtinton’un “demokratikleşme dalgaları” tanımlamasıyla örtüşmektedir. Zira demokratikleşme yönünde atılan her adım, her defasında bir karşı koyuşla karşılaşmış ve bir gerileme yaşanmıştır. Ancak Türkiye, tüm ters dalgalara rağmen demokrasi mücadelesini sürdürmüş ve AB’ye muhatap olabilecek bir seviyeye gelmiştir. Attığı her adımla demokratik kişiliği güçlenen insanı sayesinde güçlü bir demokrasi kültürüne de sahip olmuştur. Bu bağlamda 15 Temmuz gecesi yaşananlar, insanımızın bedel ödeme karşılığında da olsa ülkesini koruma adına ulaştığı demokratik bilincin bir göstergesi olmuştur. Bu çalışmada, Türk demokratikleşmesi, Huntington’un yaklaşımı bağlamında ele alınacak ve bu süreçte bir ileri dalgayı temsil eden 15 Temmuzun önemi anlatılacaktır. Bu amaçla öncelikle demokrasi ve demokratikleşme kavramları açıklanacaktır. Sonrasında Huntington’un “demokratikleşme dalgaları” görüşü özetlenecektir. Bu çerçevede Türk demokratikleşmesine bakıldıktan sonra, bir ileri dalga olarak 15 Temmuzun önemi ortaya konulacaktır.

THE PERSPECTIVE OF TURKISH DEMOCRATIZATION AND THE IMPORTANCE OF 15TH JULY COUP ATTEMT IN THE CONTEXT OF HUNTINGTON'S WAVES OF DEMOCRATIZATION

The accumulation of the West's historical process has influenced democracy to its present level. This effect is also reflected in non-Western societies and democracy has become an ideal for them. Turkey, which is a democratic country in this region, is an important example. Turkey has achieved this qualification as the result of a struggle for two centuries as in the West. This process overlaps with Hungtinton's definition of "waves of democratization". Because every step taken in the direction of democratization, every time it is encountered a resistance and a regression has occurred. However, Turkey has continued its struggle for democracy despite all the reverse waves and has reached a level that can be addressed by European Union standards. Thanks to the people who have strengthened democratic personality with every step Turkey has taken, they have a strong democratic culture. In this context, those who live on July 15 have become an advanced indicator of the democratic consciousness that our people have reached in the name of protection of the country, even in the face of payment of its huge price by its people. In this work, the democratization of Turkey will be dealt with in the context of Huntington's approach, and the significance of July 15 coup attempt, representing an advanced wave in this process, will be explained. For this purpose, the concepts of democracy and democratization will be explained first. Huntington's "wave of democratization" will then be summarized. After looking at the democratization of Turkish people in this framework, it will be revealed as an advanced stage, the importance of 15th July.

___

 • Akıncı, A.(2013), “Türk Siyasal Hayatında 1980 Sonrası Darbeler ve E-Muhtıra”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 15, S. 2, Aralık.
 • Arslan, A.(1997), “İslam, Demokrasi ve Türkiye”, Görüş, S.33, Kasım-Aralık.
 • Arslan, Z.(2005), Anayasa Teorisi, Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Bilge, M.(2011), “Türkiye’de Demokrasi Kültürü: Siyaset ve Toplum”, TSA, Yıl 15 S.3, Aralık.
 • Bulut, N.(2003), “Demokrasiyi İdeal Anlamına Yaklaştırma Çabası Olarak Radikal Demokrasi”, AÜEHFD, C. VII, S.1-2, Haziran.
 • Burçak, R. S.(1979), Türkiye'de Demokrasiye Geçiş - 1945-1950, Ankara: Olgaç Matbaası.
 • Catt, H. (1999), Democracy in Practice, London: Routledge.
 • Dahl, R. A. (1971), Polyarchy. Participation and Opposition, New Häven (et al.): Yale UP.
 • Demir, O./ Üzümcü, A.(2002), “Türkiye’de Yaşanan Ara Rejimlerin Sebepleri Üzerine Bir İnceleme”, Gazi Ü. İİBF Dergisi, S. 1.
 • Diamond, L.(2011), “Democracy After the Arab Spring: A Fourth Wave or False Start?”, Foreign Affairs, May 22.
 • Dursun, D.(2012), Siyaset Bilimi, İstanbul: Beta Yayınları.
 • ……………., (2001), Demokrasi Sorunu ve Türk Demokrasisi, İstanbul: Şehir Yayınları.
 • Duverger, M. (1969), Halksız Demokrasi (Çev: Özüt, İ.), İstanbul: Dördüncü Yayınları.
 • …………. (1975), Seçimle Gelen Krallık (Çev: Erkurt, N.), İstanbul: Konuk Yayınları.
 • …………. (1974), Siyasal Partiler (Çev: Özbudun, E.), Ankara: Bilgi Yayınları.
 • Ekinci, N.(1997), II. Dünya Savaşından Sonra Türkiye’de Çok Partili Düzene Geçişte Dış Etkenler, İstanbul: Toplumsal Dönüşüm Yayınları.
 • Erdoğan Tosun, G.(2001), Demokratikleşme Perspektifinden Devlet-Sivil Toplum İlişkisi, İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Erer, T. (1963), Türkiye'de Parti Kavgaları, İstanbul: Ticaret Postası Yayınevi.
 • Eryılmaz, B. (1992), Tanzimat ve Yönetimde Modernleşme, İstanbul: İşaret Yayınları.
 • ……………......(1993), “Osmanlı Devletinde İktidar ve Muhalefet”, İlim ve Sanat, S.35-36.
 • Garrard, J./ Tolz, V./White, R.(2000), European Democratization since 1800: Past&Present, Basingstoke: Macmillan.
 • Gershman, C. (2011), “The Fourth Wave Where the Middle East Revolts Fit in the History of Democratization- and How We Can Support Them”, www.tnr.com/article/world/85143/middle-east-revoltdemocratization?, March 14.
 • Giddens, A. (2000), Elimizden Kaçıp Giden Dünya (Çev: Akınhay, O.), İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Gözler, K., (2008), Anayasa Hukukunun Genel Esaslarına Giriş, Bursa: Ekin Yayınları.
 • Hakyemez, Y. Ş.(2012), “Türkiye’de Son 10 Yılda (2002-2012) Demokratikleşme Sürecinde Atılan Adımlar”, Türkiye’nin Demokratik Dönüşümü (ed. Yılmaz, M./ Beriş, H. E.), Ankara: SDE Yayınları.
 • Heywood, A. (1999), “Demokrasi”, Sosyal ve Siyasal Teori (Ed: Yayla, A.), Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • …………… (2012), Siyaset Teorisine Giriş (Çev: Köse, H. M.), İstanbul: Küre Yayınları.
 • Huntington, S.(2011), Üçüncü Dalga: Geç Yirminci Yüzyılda Demokratikleşme (Çev. Özbudun, E.), Ankara: Kilit Yayınları.
 • Kala, M. E.(2016), “Darbeye Kafa Tutmanın İnsani İmkânı: Sosyal Bünyeyi İnşa Etmek ve Ona Dost Olmak”, Adam Akademi, C.6, S.2, ss.21-36.
 • Kalaycıoğlu, E.(1995), “Türkiye'de Siyasal Kültür ve Demokrasi” (Ed. Özbudun, E./Kalaycıoğlu, E. ve Köker, L.), Türkiye'de Demokratik Siyasal Kültür, Ankara: Türk Demokrasi Vakfı.
 • Karatepe, Ş.(1993), Darbeler, Anayasalar ve Modernleşme, İstanbul: İz Yayıncılık.
 • Karpat, K.H. (1996), Türk Demokrasi Tarihi-Sosyal, Ekonomik, Kültürel Temeller, İstanbul: AFA Yayınları.
 • ……………………(1967), Türk Demokrasi Tarihi, İstanbul: İstanbul Matbaası.
 • Kaynak, M.(2006), Darbeli Demokrasi/Olaylar ve Çözümlemeler, İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Keyman, E. F.(1996), “Nasıl Bir Liberal Demokrasi”, Diyalog, S.1.
 • ………………. (2000), Türkiye ve Radikal Demokrasi, İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Koçak, C.(1986), Türkiye’de Milli Şef Dönemi 1938-1945, Ankara: Yurt Yayınları.
 • Köker, L. (1996), “Radikal Demokrasi”, Diyalog, S.1.
 • ……………(2000). Modernleşme, Kemalizm ve Demokrasi, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Köni H./Özdemir, G.(2014), “11 Years Justice and Development Party Governmnet: Facts and Prospects”, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, C.3, S.6.
 • Lewis, B. (2010), Demokrasinin Türkiye Serüveni, İstanbul: YKY.
 • Lijphart, A.(1996), Çağdaş Demokrasiler, Yirmi Bir Ülkede Çoğunlukçu ve Oydaşmacı Yönetim Örüntüleri (Çev. Özbudun, E. / Onulduran, E.), Ankara: Yetkin Yayınları.
 • Mardin, Ş.(1992). Türkiye’de Toplum ve Siyaset, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • …………. (1995), Türk Modernleşmesi, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Atatürk, M. K.(1997), Söylev ve Demeçleri I-III, II.Kısım, Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yayını.
 • Olgun, K. (2008), 1908-1912 Osmanlı Meclis-i Mebusan'ın Faaliyetleri ve Demokrasi Tarihimizdeki Yeri, Ankara: Atam Yayınları.
 • Olimat, M. (2011), “The Fourth Wave: Revolution and Democratization in the Arab Middle East”, Journal of International Women’s Studies, Vol. 12/3.
 • Özalp, O. N.(2008), Türkiye Demokrasilerin Neresinde? Demokrasi Tiplemeleri Işığında Türkiye Örneğine Yeni Bir Bakış Denemesi, İÜHFM, C.LXVI, S.2.
 • Öğün, S. S. (2004). Türk Politik Kültürü, İstanbul: Alfa Yayınları
 • Özdemir, G.(2000), Tanzimat Döneminde Muhalefet Düşüncesi ve Yeni Osmanlılar, Sakarya Üniversitesi SBE, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Sakarya.
 • ………………… (2013), “Farklılıkların Kesiştiği Coğrafyalar İçin Bir Öneri: Radikal Demokrasi”, CBÜ Yönetim ve Ekonomi Dergisi, C. 20, S. 1.
 • …………………...(2017), “Demokratikleşme Bağlamında Arap Demokratikleşmesine İlişkin Bir Değerlendirme”, Tesam Akademi Dergisi, C.3, S.1.
 • Parry, G./ Moran, M.(1994), "Introduction: Problems of Democracy and Democratization", Democracy and Democratization (Eds. Parry, G./Moran, M.) London: Routledge, 1-2.
 • Pateman, C., (1989), The Civic Culture Revisited (Ed. Almond, G./ Verba, S.) Sega Publications, Newbury Park.
 • Sartori, G.(1993), Demokrasi Teorisine Geri Dönüş (Çev: Karamustafaoğlu, T./Turhan, M.), Ankara: Türk Demokrasi Vakfı Yayınları.
 • Sencer, M.(1974), Türkiye’de Siyasal Partilerin Sosyal Temelleri, İstanbul: May Yayınları.
 • Sezer, B.(2006), Osmanlı’nın Batıcılaşması, ek Türk Sosyolojisinin Ana Sorunları, İstanbul: Kızılelma Yayıncılık.
 • Sözen, S.(2011), “Türkiye’de Demokratikleşme ve Kamu Yönetimi Reformu: Son On Yıla Genel Bir Bakış”, Türk İdare Dergisi, Sayı: 473, Aralık.
 • Swingewood, A.(1998), Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarih, (Çev: Akınhay, O.), Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Tahir, K. (1990), Notlar/Roman Notları 1 (Haz. Yazoğlu, C.), İstanbul: Bağlam Yayınları.
 • ………….…(1992), Notlar/Osmanlıcılık/Bizans (Haz. Yazoğlu, C.), İstanbul: Bağlam Yayınları.
 • Timur, T. (1971), Türk Devrimi ve Sonrası (1919–1946), Ankara: Doğan Yayınları.
 • Tökin, F. H.(1965), Türk Tarihinde Siyasî Partiler, İstanbul: Elif Yayınları.
 • Tunaya, T. Z.(1988), Türkiye’de Siyasal Partiler, C. I, İstanbul: Hürriyet Vakfı Yay.
 • …………… (1952), Türkiye’de Siyasî Partiler (1859-1952), İstanbul: Doğan Kardeş Yay.
 • Tunçay, M.(1981), Tek Parti Yönetiminin Kurulması (1923-1931),Ankara: Yurt Yay.
 • Uluç, V.(2014), “Liberal - Muhafazakar Siyaset ve Turgut Özal'ın Siyasi Düşüncesi”, Yönetim Bilimleri Dergisi C.12, S.23.
 • Whitehead, L. (2002), Emerging Market Democracies: East Asia and Latin America, Baltimore: Johns Hopkins University Press.
 • Yetkin, Ç.(1982), Serbest Cumhuriyet Fırkası Olayı, İstanbul: Karacan Yayınları.
 • Yıldırım, Y.(2016), “Kemal Tahir'de Kadro, Darbe ve Halk Hareketi Kavramları Perspektifinden 15 Temmuz Girişimi”, Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, C.1, S.1, Haziran.
 • Yılmaz, A.(2000), Modern Demokrasi- Gelişimi ve Sorunları -, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.

___

Bibtex @araştırma makalesi { sid414127, journal = {Sakarya İktisat Dergisi}, issn = {2147-0790}, eissn = {2147-1126}, address = {Sakarya Üniversitesi İktisat Dergisi Esentepe Kampüsü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B Blok 420}, publisher = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {7}, number = {1}, pages = {27 - 51}, title = {HUNTİNGTON’UN DEMOKRATİKLEŞME DALGALARI BAĞLAMINDA TÜRK DEMOKRATİKLEŞMESİNE BAKIŞ VE 15 TEMMUZ’UN ÖNEMİ}, key = {cite}, author = {Özdemir, Gürbüz} }
APA Özdemir, G. (2018). HUNTİNGTON’UN DEMOKRATİKLEŞME DALGALARI BAĞLAMINDA TÜRK DEMOKRATİKLEŞMESİNE BAKIŞ VE 15 TEMMUZ’UN ÖNEMİ . Sakarya İktisat Dergisi , 7 (1) , 27-51 .
MLA Özdemir, G. "HUNTİNGTON’UN DEMOKRATİKLEŞME DALGALARI BAĞLAMINDA TÜRK DEMOKRATİKLEŞMESİNE BAKIŞ VE 15 TEMMUZ’UN ÖNEMİ" . Sakarya İktisat Dergisi 7 (2018 ): 27-51 <
Chicago Özdemir, G. "HUNTİNGTON’UN DEMOKRATİKLEŞME DALGALARI BAĞLAMINDA TÜRK DEMOKRATİKLEŞMESİNE BAKIŞ VE 15 TEMMUZ’UN ÖNEMİ". Sakarya İktisat Dergisi 7 (2018 ): 27-51
RIS TY - JOUR T1 - HUNTİNGTON’UN DEMOKRATİKLEŞME DALGALARI BAĞLAMINDA TÜRK DEMOKRATİKLEŞMESİNE BAKIŞ VE 15 TEMMUZ’UN ÖNEMİ AU - GürbüzÖzdemir Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Sakarya İktisat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 27 EP - 51 VL - 7 IS - 1 SN - 2147-0790-2147-1126 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sakarya İktisat Dergisi HUNTİNGTON’UN DEMOKRATİKLEŞME DALGALARI BAĞLAMINDA TÜRK DEMOKRATİKLEŞMESİNE BAKIŞ VE 15 TEMMUZ’UN ÖNEMİ %A Gürbüz Özdemir %T HUNTİNGTON’UN DEMOKRATİKLEŞME DALGALARI BAĞLAMINDA TÜRK DEMOKRATİKLEŞMESİNE BAKIŞ VE 15 TEMMUZ’UN ÖNEMİ %D 2018 %J Sakarya İktisat Dergisi %P 2147-0790-2147-1126 %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD Özdemir, Gürbüz . "HUNTİNGTON’UN DEMOKRATİKLEŞME DALGALARI BAĞLAMINDA TÜRK DEMOKRATİKLEŞMESİNE BAKIŞ VE 15 TEMMUZ’UN ÖNEMİ". Sakarya İktisat Dergisi 7 / 1 (Nisan 2018): 27-51 .
AMA Özdemir G. HUNTİNGTON’UN DEMOKRATİKLEŞME DALGALARI BAĞLAMINDA TÜRK DEMOKRATİKLEŞMESİNE BAKIŞ VE 15 TEMMUZ’UN ÖNEMİ. Sakarya İktisat Dergisi. 2018; 7(1): 27-51.
Vancouver Özdemir G. HUNTİNGTON’UN DEMOKRATİKLEŞME DALGALARI BAĞLAMINDA TÜRK DEMOKRATİKLEŞMESİNE BAKIŞ VE 15 TEMMUZ’UN ÖNEMİ. Sakarya İktisat Dergisi. 2018; 7(1): 27-51.
IEEE G. Özdemir , "HUNTİNGTON’UN DEMOKRATİKLEŞME DALGALARI BAĞLAMINDA TÜRK DEMOKRATİKLEŞMESİNE BAKIŞ VE 15 TEMMUZ’UN ÖNEMİ", , c. 7, sayı. 1, ss. 27-51, Nis. 2018