HUNUTLU, ÜMİT (2022), HOCA TAHSİN EFENDİ AKLÂMÜ’L-AKVÂM (KAVİMLERİN YAZI SİSTEMLERİ) İNCELEME-METİN-GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİNE ÇEVİRİ, ANKARA: AKÇAĞ YAY., ISBN: 978-605-342-764-3.

Hoca Tahsin’in eserlerini Nâdirî Fevzi 1891-1892’de “Külliyyât-ı Hoca Tahsin’den dört kitapta yayına hazırlamıştır. Yazarın bazı dergilerde yayınlanmış yazıları ve küçük hacimli eserlerinin derlendiği bu dört kitaptaki bazı yazılarda sayfalar eksik kalmıştır. Batı’nın deney ve fen bilimlerine dayalı son bulgularını okuyucusuyla buluşturmaya çalışan Hoca Tahsin, eserlerini yalın ve açık bir dille yazmak yerine çeşitli benzetmeler ve imajlarla işleyen bir ifade tarzını benimsemiştir. Eserlerinde edebî ve felsefî bir dil kullanmıştır. Yazarı belli başlı temel eserleri şunlardır; Esrâr-ı Âb u Havâ, Psikoloji yahut İlm-i Rûh, Esâs-ı İlm-i Hey’et, Tarih-i Tekvin yahut Hilkat, Mürebbî-i Etfal, Usûl-i Fenn-i Felâhet-Kimyâ-yı Zirâat, Nevâmis-i Tabiiyye. Hunutlu tarafından yayıma hazırlanan Hoca Tahsin Efendi Aklâmü’l-Akvâm (Kavimlerin Yazı Sistemleri) İnceleme-Metin-Günümüz Türkçesine Çeviri, isimli eser ile Hoca Tahsin’in “Aklâmü’l-Akvâm” adlı eseri, “inceleme”, “metin” ve “günümüz Türkçesine çeviri” bölümleri ile incelenmiş, günümüz Türkçesine aktarılmış ve literatüre kazandırılmıştır.