BEHCET DEDE (AHMET BEHÇET AKGÜNEŞ) VE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ NADİR ESERLER KÜTÜPHANESİNDE KAYITLI İKİ DEFTERDE YER ALAN ŞİİRLERİ

Divan tertip etmeyen veya divanı bugün için elde bulunmayan şairlerin şiirlerine, antoloji niteliği taşıyan şiir mecmualarında rastlanabildiği gibi müellif hattıyla kaleme alınan, bir divan hacmine ve vasfına ulaşamamış şiir defterlerinde de rastlanmaktadır. Kütüphanelerde mevcut eski harfli eserler üzerine yapılan çalışmalar arttıkça, biyografik kaynaklarda ismine ve şiir örneklerine rastlanan şairlerin başka şiirlerine ulaşılmaktadır. Bu çalışmada; Son Asır Türk Şairleri, Türk Şairleri, Tuhfe-i Nâilî adlı biyografik kaynaklarda, bazı mutasavvıfların eserlerinde, Cumhuriyet’in ilanından sonra neşredilen dergilerden Konya Halkevi Aylık Kültür Dergisi ve Türk Yurdu’nda yayımlanan makalelerde hakkında malumata ve şiirlerinin bir kısmına tesadüf edilen, 19. yy. sonlarında İstanbul’da doğan Behcet Dede’nin (Ahmet Behçet Akgüneş’in) hayatı ana hatlarıyla ele alınacaktır. Şairin değişik kaynaklarda dağınık hâlde bulunan şiirlerinden bahsedildikten sonra İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi TY 10631 ve TY 10673 numaralarda kayıtlı, müellif hattıyla yazılan iki defterde yer alan şiirlerinden hareketle edebî kişiliği ortaya konmaya çalışılacaktır. Ayrıca, bu iki defterde mevcut şiirlerin günümüz harflerine aktarılmış hâline yer verilecektir.

___

  • Akgüneş, Ahmet Behçet (1938, 16 İkinci Teşrin), “Atatürk’e Mersiye”, Tan gazetesi. Akün, Ömer Faruk (1994), “Divan Edebiyatı”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. https://islamansiklopedisi.org.tr/divan-edebiyati, [07.02.2023]. Akpınar, Şerife (2014), “Divan Şiirinin Söz Varlığında Yalan”, Turkısh Studıes-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9/3: 43-78. Atik, Hikmet (2003), Nakşî Ali Akkirmânî Dîvânı, Doktora Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Aydemir, Yaşar (2007), “Metin Neşrinde Mecmuaların Rolü ve Karşılaşılan Problemler”, Turkısh Studıes-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 2/3: 122-137.