KÜRESEL İKLİM EYLEMİ BAĞLAMINDA SÖYLEM-ÜRETME ODAKLI EĞİTSEL BİR YAKLAŞIM: FARKINDALIK YARATMAK ÜZERİNE BİR STÜDYO DENEYİMİ

Küresel ısınmanın yol açtığı küresel iklim değişikliği; ekonomik ve toplumsal krizleri de beraberinde getiren en güncel çevresel krizidir. İnsan faaliyetleri sonucu küresel atmosferde oluşan bozulmaların yol açtığı iklim değişiklikleri, eğer acil önlemler alınmazsa insan varlığını tehdit edecek bir boyuta ulaşacağı için acil eylemler gerektirmektedir. Patrick Geddes’in 1915 tarihli Cities in Evolution eserinde dile getirdiği “küresel düşün yerel hareket et” mottosu zaman içinde önem kazanmış, küresel iklim krizinin aşılabilmesi için uluslararası müzakere ve işbirlikleri bağlamında ulusal eylem planları yapılması hatta bireysel önlemler alınması ve uygulanması gereği anlaşılmıştır. Politik düzeydeki bu önlemlerin yanısıra meslek disiplinleri de iklim değişikliğinin olası olumsuz etkilerini bertaraf etmek üzere gereken eylemleri ajandalarına almak durumunda kalmıştır. Bu bağlamda, planlama, mimarlık, peyzaj mimarlığı, çevresel tasarım, kentsel tasarım gibi mekan organizasyon bilimleri de sürdürülebilirlik kavramı bağlamında çevreci yaklaşımlarla çerçeve planlar, planlama ve tasarım ilkeleri geliştirmekte, yeni konu, kavram, strateji ve yaklaşımlar türemekte, standartlar yeniden değerlendirip yeni standartlar kodlanmaktadır. Meslek eğitimi ise; çağı yakalayan, çağdaş paradigmaları ve gereksinimleri özümseyen, mesleki öngörü ve özgörev(ler)i özgür düşünce üzerinden kurgulayabilen meslek insanı yetiştirme sorumluluğu ile meslek alanında yaşanan güncel gelişmelerden beslenmesi gereken bir alandır. Mimarlık Okullarının bir klasiği olan stüdyo dersleri; kuram ve pratik arasında bağlantı kurulmasını sağlayan sinerji ortamları olduğundan Peyzaj Mimarlığı meslek eğitiminin de omurgasını oluşturmakta, meslek adayı öğrencilerin güncel kentsel ve çevresel konu, kavram ve sorunlar üzerinden mesele(ler) tanımlamalarına ve çözüm odaklı sloganlar, konseptler ve stratejiler üreterek proje(ler) geliştirmelerine olanak sağlamaktadır. Bu makalede amaçlanan; küresel iklim değişikliği meselesi ekseninde kurgulanan bir stüdyo pratiği sürecinde gelişen pedagojik farkındalık(lar)ı sonuç ürünler üzerinden ortaya koymaktır.

A DISCOURSE-ORIENTED PEDAGOGICAL APPROACH IN THE CONTEXT OF THE GLOBAL CLIMATE ACTION: A STUDIO EXPERIENCE IN RAISING AWARENESS

Global climate change caused by the global warming is the most recent environmental crisis that brings along the economic and social crises. Climate changes, caused by the deterioration of the global atmosphere due to human activities, require urgent actions as they will reach a level that threatens human existence if urgent measures are not taken. Patrick Geddes's motto of "think globally act locally" he put into words in his 1915 book Cities in Evolution gained importance day by day. It has been understood that national action plans should be made. Even individual measures should be taken and implemented in the context of international negotiations and collaborations to overcome the global climate crisis. In addition to policy measures, professional disciplines have also had to take the necessary measures on their agenda to eliminate the possible negative effects of climate change. In this context, professionals in the field of planning, architecture, landscape architecture, environmental design, urban design have been developing frameworks, planning and design principles with environmentalist approach in the context of the sustainability concept. New issues, concepts, strategies and approaches have been derived, standards have been re-evaluated and new standards have been coded. Professional education, on the other hand, is a field that must be fed by the current developments in the field of profession with the responsibility of educating professionals who catch up with the era, absorb contemporary paradigms and requirements, and build professional vision and missions through free thinking. Studio courses that enable a connection between theory and practice by providing synergic environments, is also the backbone of Landscape Architecture education, allowing students to define the issues based on current urban and environmental concepts and problems, and to develop projects by producing solution-oriented slogans, concepts and strategies. This essay aims to present the pedagogical awareness developed during a studio practice based on the global climate change issue on the basis of the final products.

___

 • Aksoy Özcan, B. (2020). Ortak Mülkiyet Çerçevesinde İklim Değişikliği Sorununun Çözümünde Kyoto Protokolü’nün Etkisi. Akdeniz İİBF Dergisi, 20(2), s. 169-184.
 • Geddes, P. (1915). Cities in evolution: an introduction to the town planning movement and to the study of civics. London, Williams.
 • Hardin, G. (1968). The Tragedy of Commons. Science, 162, (3859): 1243-1248.
 • Holden, R. (2004). Design of Landscape Architecture Education Programmes. Peyzaj Mimarlığı 1-2, 28.35.
 • Huxley, A. (1963). The Politics Of Ecology; The Question Of Survival. Santa Barbara, California, USA. Center for the study of democratic institutions.
 • IPCC. (2019). Global Warming of 1.5°C: Summary for Policymakers Technical Summary Frequently Asked Questions Glossary. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/06/SR15_Summary_Volume_Low_Res.pdf. Son erişim tarihi 30 Ekim 2020.
 • Işın, Ş. (2009). Landscape Architecture Education With Potential To Evaluate and Respond to “Change” in Inter-Disciplinary Medium. Burcu Yiğit Turan ve Deniz Aslan (der.) Peyzaj Mimarliği Çok Kültürlülük Eğitim, 124-133.
 • Jones, M. (2003). The concept of cultural landscape: discourse and narratives. Palang H., Fry G. (der.) Landscape interfaces içinde. Kluwer, Dordrecht, pp 21–51.
 • Mimarlar Odası Antalya Şubesi. (2017). Dokuma Alanı Fikir Projesi Yarışması Şartnamesi. http://www.antmimod.org.tr/antalya-kepez-belediyesi-dokuma-alani-fikir-projesi-yarismasi-sartnamesi-aciklandi. son erişim tarihi 30 Ekim 2020.
 • Mountz, A., Moore, E. B., & Brown, L. (2008). Participatory action research as pedagogy: Boundaries in Syracuse. ACME: An International Journal for Critical Geographies, 7(2), 214-238.
 • Ostrom, E. (1990). Governing The Commons. Cambridge University Press, UK.
 • Ostrom, E. (2009). A polycentric approach for coping with climate change. The World Bank.
 • Ramsey, C. E., & Rickson, R. E. (1976). Environmental knowledge and attitudes. The Journal of Environmental Education, 8(1), 10-18. Samur, H., 2007. Küresel İklim Değişikliğinin Etkileri ve Uluslararası Alandaki Mücadele Stratejileri, Uluslararası “Küresel İklim Değişikliği ve Çevresel Etkileri” Konferansı, 18-20 Ekim 2007, Konya.
 • Stevenson, F., Roberts, A. S., & Altomonte, S. (2009). Designs on the planet: A workshop series on architectural education and the challenges of climate change.
 • Şaylan, İ.B. (2010). İklim Değişikliğiyle Uluslararası Mücadelenin Ekonomik ve Mali Boyutu ve Avrupa Birliği Politikaları, T.C. Maliye Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı, Avrupa Birliği Uzmanlığı Yeterlik Tezi, Ankara.
 • Uğurlu, Ö. & Örçen, İ., 2007. Küresel Isınmanın Türkiye’nin Enerji Kaynaklarına Olası Etkileri, TMMOB Türkiye VI. Enerji Sempozyumu- Küresel Enerji Politikaları ve Türkiye Gerçeği, Ekim, 2007, Ankara.
 • UN, ‘’United Nations Framework Convention On Climate Change’’, 1992, ss.3, http://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf United Nations. 1992. United Nations Framework Convention On Climate Change. http://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf. Son erişim tarihi 30 Ekim 2020.
 • Url-1 , son erişim tarihi 30 Ekim 2020.
 • Url-2 < https://www.wwf.org.tr/ne_yapiyoruz/iklim_degisikligi_ve_enerji/iklim_degisikligi/>, son erişim tarihi 30 Ekim 2020.
 • Url-3 , son erişim tarihi 30 Ekim 2020.
 • Url-4 , son erişim tarihi 30 Ekim 2020.
 • Url-5 , son erişim tarihi 30 Ekim 2020.
 • Url-6 , son erişim tarihi: 30 Ekim 2020.
 • Williamson, K., Satre-Meloy, A., Velasco, K., & Green, K., 2018. Climate Change Needs Behavior Change: Making the Case For Behavioral Solutions to Reduce Global Warming. Arlington, VA: Rare. https://rare.org/wp-content/uploads/2019/02/2018-CCNBC-Report.pdf. son erişim tarihi 30 Ekim 2020.
 • WMO. (1996). Climate and Urban Development. WMO-No.844. Geneva: The World Meteorological Organization. https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=8823. Son erişim tarihi 30 Ekim 2020.