İSTANBUL MİMARLIK FESTİVALİ: KAOTİK SIZINTILAR

Peyzaj mimarlığı, açık alanlarda canlılar arasındaki ilişkileri kurgulayan temel meslek disiplinidir. Açık alanlarda var olan sosyal, fiziksel, kültürel ve ekolojik değişkenler gün geçtikçe farklılaşmakta, gelişen teknoloji, değişen toplum yapısı ve ekolojik bozulmalarla yeni bir nitelik kazanmaktadır. Mesleğin dinamik yapısının takip edilebilmesi, değişkenler arasındaki ilişkilere farklı perspektiflerle bakabilmekle mümkün olabilir. Sektör temsilcilerinin ve kentlilerin kente dair yeni fikirler üretmesini hedefleyen İstanbul Mimarlık Festivali 2020 yılında gerçekleştirilmiştir. Festivale farklı öğrenci kulüplerinin katılımına imkan sağlayan Kampus Mikrofon bölümüne İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Peyzaj Mimarlığı Öğrenci Kulübü (PEMÖT) katılım sağlamıştır. Kampus Mikrofon kapsamında henüz çözüme kavuşmamış veya gündemde olmayan konular hakkında yerel yönetim, uzmanlar ve topluma çeşitli sorular yöneltilmiştir. “Peyzaj Mimarlığı Neden Bahçıvanlık Değildir? Kent Merkezi ve Kent Çeperlerinde Yaşanan Ekolojik Kriz, Ayırımlar, Mekânda Görmezden Gelinen Kentliler, Açık Alanlarda Düşmanca Mimarlık, Savaş Sonrası Peyzaj Okumaları şeklindedir. Henüz net cevaba ulaşmamış bu konular “Kaotik Sızıntılar” başlığı altında toplanmış ve çeşitli alt başlıklara ayrılarak, detaylı olarak incelenmiştir. Bu alt başlıklar sırasıyla; peyzaj tanımına bağlı olarak peyzaj mimarlığının gelişim süreci, kent merkezi ve kent çeperinde farklılaşan krizler ve etkileri, evsizlik ve düşmanca mimarlık, mekân hafızası ve kentkırım açıklamaları olarak belirlenmiş ve her bölümün sonunda sorular sorulmuştur. Sonuç olarak her başlık altında farklı paydaşlara sorulan soruların yeni bir araştırma sorusu oluşturması hedeflenmiştir.

ISTANBUL FESTIVAL OF ARCHITECTURE: CHAOTIC LEAKS

Landscape architecture is the basic professional discipline that builds relationships between living things in open spaces. The social, physical, cultural and ecological variables that exist in open spaces are changing day by day and gaining a new quality with developing technology, changing social structure and ecological deterioration. Following the dynamic structure of the profession can be possible by looking at the relations between the variables from different perspectives. The Istanbul Architecture Festival, aiming to generate new ideas about the city by sector representatives and citizens, was held in 2020. Istanbul University-Cerrahpaşa Landscape Architecture Student Club (PEMÖT) participated in the Campus Microphone section, which allowed different student clubs to participate in the festival. Within the scope of Campus Microphone, various questions were asked to the local administrations, experts and society about the issues that have not yet been resolved or are not on the agenda. Why Landscape Architecture Is Not Horticulture? Ecological Crisis in the City Center and Its Peripheries, Separations, Urban Citizens Ignored in Space, Hostile Architecture in Open Spaces, Post-War Landscape Readings, etc. These issues, which have not yet reached a clear answer, are gathered under the title of "Chaotic Leaks", divided into various sub-titles and examined in detail. These sub-titles were determined respectively as the development process of landscape architecture based on the definition of landscape, the differentiating crises in the city center and the periphery of the city, and their effects, homelessness and hostile architecture, space memory and urbicide, and questions were asked at the end of each section.. As a result, it is aimed that the questions asked to different stakeholders under each heading will create a new research question.

___

 • Arı, Y. (2011). Amerikan Kültürel Coğrafyasında Peyzaj Kavramı. Doğu Coğrafya Dergisi, 10(13), 311-339.
 • Atık Yönetimi (2020). https://cevre.ibb.istanbul/atik-yonetimi-mudurlugu/
 • Atik A., Yılmaz, B., Aslan, F., Oğuz, A. T. E. Ş., & Taçoral, E. (2013). Peyzaj Mimarlığı Öğrencilerinin Eğitim Ve Meslekten Beklentilerinin İnönü Üniversitesi Örneğinde İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. İnönü Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Dergisi, 3(8).
 • Başoğlu, T. (2021). Türkiye’de Üniversite Ve Yüksek Öğretime Dair Eserler (1775-1980). İslâm Araştırmaları Dergisi, (45), 103-144.
 • Can, G., Şahin, Ü., Sayılı, U., Dubé, M., Kara, B., Acar, H. C., ... & Gosselin, P. (2019). Excess Mortality İn Istanbul During Extreme Heat Waves Between 2013 And 2017. International Journal Of Environmental Research And Public Health, 16(22), 4348.
 • Çoban, A., & Yücel, M. (2018). Kent planlamasında ekosistem hizmetlerinin rolü. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(2), 444-454.
 • De Fine Licht, K. P. (2017). Hostile Urban Architecture: A Critical Discussion Of The Seemingly Offensive Art Of Keeping People Away. Etikk I Praksis-Nordic Journal Of Applied Ethics, (2), 27-44.
 • Demir, A. (2009). Küresel iklim değişikliğinin biyolojik çeşitlilik ve ekosistem kaynakları üzerine etkisi. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, 1(2), 37-54.
 • Deniz, B., Küçükerbaş, E. V., & Tunçay, H. E. (2006). Peyzaj Ekolojisine Genel Bakış. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 3(2), 5-18.
 • Dere, G. (2019). Kurtköy Deresi taşkın yayılım-tehlike-risk haritalarının belirlenmesi (Master's thesis, Sakarya Üniversitesi).
 • Doğan, Y. B. (2020). Neoliberalizm, Evsizliğin Yönetimi Ve Evsizlerin Hayatta Kalma Stratejileri. İdealkent, 11(Kentleşme Ve Ekonomi Özel Sayısı), 1339-1378.
 • Erman, T. (2011). Ankara Kent Çeperinin Dönüşümüne İçeriden Bakmak. İdealkent, 2(4), 176-196.
 • Gül, A., Örücü, K., & Eraslan, Ş. (2010). Mezun Peyzaj Mimarlarının Eğitim Ve Öğretimden Beklentileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 12, 131-140.
 • Günaçan, S., & Erdoğan, E. (2018). Peyzaj Mimarlığı Ve Hafıza Mekânları: İstanbul, Tarihi Yarımada Örneği. Mimarlık Bilimleri Ve Uygulamaları Dergisi, 3(1), 34-53.
 • Hambleton B., (2021) Https://Thepremierdaily.Com/Anti-Homeless-Architecture/
 • Hazar, D. (2012). Kentsel Planlama Ve Tasarım Süreçlerinde Kentsel Kuşak Alanları: İstanbul Ve Barselona Kentleri Karşılaştırmalı Değerlendirmesi (Doctoral Dissertation, Fen Bilimleri Enstitüsü)
 • Heyde, S. (2014). The Historical Roots Of ‘Aesthetics’ İn Landscape Architecture: An İntroduction. Studies İn The History Of Gardens & Designed Landscapes, 34(2), 123-145.
 • Jock, K. (2019) Https://Www.Realchangenews.Org/News/2019/07/17/World-Has-Hostile-Architecture-Problem-Public-Space-Becoming-Private
 • Kanbir, F. (2019). Mekân Hafızasında Aidiyet Arama Pratikleri: Boş Zaman Kültürü Ve Deliler Kahvehanesi Örneği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29(1), 335-344.
 • Karasu, M. A. (2008). Bir Kentin Ölümü: Kentkırım (Bosna-Hersek Örneği). Çağdaş Yerel Yönetimler, 17(3), 51-64.
 • Khorrami, B., & Gündüz, O. Uzaktan Algılama Ve Cbs'nin Yüzey Sıcaklığı Ve Kentsel Isı Adası Tespit Ve Analizinde Uygulanması
 • Korkanç, S. Y., & Korkanç, M. (2006). Sel Ve Taşkınların İnsan Hayatı Üzerindeki Etkileri. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 8(9), 42-50.
 • Matzarakis, A., De Rocco, M., & Najjar, G. (2009). Thermal Bioclimate İn Strasbourg-The 2003 Heat Wave. Theoretical And Applied Climatology, 98(3), 209-220.
 • McFadden C. (2020) https://interestingengineering.com/15-examples-of-anti-homeless-hostile-architecture-that-you-probably-never-noticed-before
 • Neale, J. (1997). Homelessness And Theory Reconsidered. Housing Studies, 12(1), 47-61.
 • Oktay, E. (2021). Ankara Vadilerindeki Arazi Dönüşüm Sürecinin Ekolojik Planlama Kapsamında İncelenmesi.
 • Özdemir, U. (2010). Evsizlik Ve Evsizlere Genel Bir Bakış. Toplum Ve Sosyal Hizmet, 21(2), 77-88.
 • Petty, J. (2016). The London Spikes Controversy: Homelessness, Urban Securitisation And The Question Of ‘Hostile Architecture’. International Journal For Crime, Justice And Social Democracy, 5(1), 67.
 • Pérouse, J. F. (2017). Nekropol (Ölüler Kenti) Ve Metropol (Anakent) Arasındaki Diyalektik Hakkında Birkaç Tespit. Msgsü Sosyal Bilimler, (15), 154-162.
 • Pirenne, H. (1994). Ortaçağ Kentleri. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Solak, S. S. G. (2017). Mekân-Kimlik Etkileşimi: Kavramsal Ve Kuramsal Bir Bakış Space-Identity Interaction: A Conceptual And Theoretical Overview. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(1), 13-37.
 • Taşdemir, D. (2011). Çağdaş peyzaj mimarlarının yaklaşımları çerçevesinde peyzaj mimarlığının gelişim süreci (Doctoral dissertation, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı, Ankara).
 • Ünlü, T. S. (2017). Kent Kimliğinin Oluşumunda Kentsel Bellek Ve Kentsel Mekân İlişkisi: Mersin Örneği The Relation Between Urban Memory And Urban Space On Evolution Of Urban Character: Case Of Mersin. Planlama, 27(1), 75-93.
 • Yılmaz, F. H., & Şahin, A (2018). Kentsel Yıkımın Bosna Ve Filistin Örnekleri Üzerinden Kentkırım Kapsamında Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 21(1), 92-106.
 • Yüksel, Ü. D., & Yılmaz, O. (2008). Ankara Kentinde Kentsel İsi Adasi Etkisinin Yaz Aylarinda Uzaktan Algilama Ve Meteorolojik Gözlemlere Dayali Olarak Saptanmasi Ve Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 23(4).