BANDIRMA KIYI BANDI ÖRNEĞİNDE BİTKİSEL TASARIM İLE GÖRSEL KALİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Peyzaj mimarlığı disiplini için özellikle su kaynakları rekreasyonu önemli bir çalışma alanıdır. Kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlayacak peyzaj planlama ve tasarım ilkeleri bu alanlar için önemli unsurlar olarak kabul edilmektedir. Mevcut peyzaj yapısının ve ihtiyaç duyulan peyzaj imkanlarının tespit edilmesi ve görsel kaliteyi artıracak potansiyellerin tasarımdaki rolü ve etkinliği büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada; Bandırma kıyı bandı örneğinde görsel kalitenin bitkisel yönden belirlenmesi̇ ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde peyzaj ve görsel kalite ile ilgili genel bilgiler verilerek çalışmanın konusu ve amacı belirtilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde kıyı alanları ve planlanması, üçüncü bölümde görsel kalite, dördüncü bölümde bitki tasarımı hakkında genel bilgiler sunulmuştur. Beşinci bölümde yapılan anket çalışmasından elde edilen veriler istatistiksel olarak analiz edilmiş ve bulgular değerlendirilmiştir. Sonuç bölümünde Bandırma kıyı bandına yönelik veriler bir bütün olarak değerlendirilerek öneriler sunulmuştur. Bu bağlamda kıyı bandının insanların dinlenme ve rahatlama amaçlarına hizmet edecek rekreasyonel oturma sahaları, çocuk parkı, balık tutma alanları veya spor alanlarını kapsayacak şekilde görsel peyzaj kalitesi yüksek tasarımlarla yeniden düzenlenmesi gerektiği sonucu elde edilmiştir.

Water resources recreation is an important field of study for the discipline of landscape architecture. Landscape planning and design principles that will ensure effective and efficient use of resources are considered as important elements for these areas. Determination of the existing landscape structure and the required landscape opportunities and the role and effectiveness of the potentials that will increase the visual quality in design are of great importance. In this study, it is aimed to determine and evaluate the visual quality in terms of planting design in the example of Bandırma coastline. In the first part of the study, general information about the landscape and visual quality is given, and the subject and purpose of the study are stated. Coastal areas and their planning, visual quality, general information about planting design are presented in the second, third and fourth parts of the study, respectively. In the fifth chapter, the data obtained from the questionnaire survey study were statistically analyzed and the findings were evaluated. In the conclusion part, the data for the Bandırma coastline were evaluated as a whole and suggestions were presented. In this context, it has been concluded that the coastal strip should be rearranged with high visual landscape quality designs, including recreational seating areas, playgrounds, fishing areas or sports areas that will serve the purposes of rest and relaxation of people.

___

 • Ak MK (2010) Akçakoca Kıyı Bandı Örneğinde Görsel Kalitenin Belirlenmesi̇ ve Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı. Doktora Tezi.
 • Anonymous (2002). Guidelines for landscape and visual impact assessment, institute of environmental assessment and the landscape institute, E&Fn Spon, 166 p.
 • Anonymous (1994). Köyceğiz Yunus Emre Arboretumu Projesi. Çevre Koruma Kurulu Başkanlığı, Ankara, 282s.
 • Atik M, Ortaçeşme V (2010) Peyzaj Karakter Analizi Yöntemi ile Antalya Side Bölgesi Kültürel Peyzajların Karakter Analizi, Antalya.
 • Ayaşlıgil Y (2004) Bitkisel Tasarım Ders Notları, İstanbul Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, İstanbul. Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi (2021) https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Sayfa/Goster/Bandirmada-Cografi-Yapi-ve-Nufus-1083. Erişim Tarihi15.12.2021.
 • Bandırma Kaymakamlığı (2021) http://www.bandirma.gov.tr/iklim-ve-cografi-konum. Erişim Tarihi15.12.2021. Cengiz C (2009) Kıyı Alanlarında Ekolojik Planlama: Yalova-Armutlu Örneği. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü̈, Ankara, 186 s.
 • Çakcı I (2007). Peyzaj planlama çalışmalarında görsel peyzaj değerlendirmesine yönelik bir yöntem araştırması. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, 109 s. Ankara.
 • Dee C (2001) Form and Fabric in Landscape Architecture, Spon Press, 224p, London.
 • Dinçer AA (2011) Görsel peyzaj kalitesinin ‘biçimsel estetik değerlendirme yaklaşımı ile irdelenmesi üzerine bir araştırma. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü̈, Yüksek Lisans Tezi, 123s, Ankara.
 • Eetvelde VV, Antrop M (2009) A stepwise multi-scaled landscape typology and characterization for trans-regional integration. Applied on the federal state of Belgium. Landscape and Urban Planning, 91,160–170.
 • Erbaş E (2003) Peyzaj Düzenlemelerinde Bitkisel Tasarım: Bahçeşehir Doğa Parkı Örneği, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 292s, İstanbul.
 • Gül A (2006) Peyzaj Amaçlı Bitkisel Materyaller, Ders Notu, SDÜ Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı ve Orman Endüstri Bölümlerinin Ortak Projesi, Hafif İskeletli Ahşap Konut Yapımı ve Dış Mekân (Peyzaj) Düzenleme Eğitimi". Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Avrupa Birliği’nin Aktif İş Gücü ve Yeni Fırsatlar Programları Projesi, 76s, Isparta.
 • Gül A, Akten M (2014) Peyzaj Mimarlığına Giriş. Süleyman Demirel Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Lisans Ders Notları, Isparta, (Basılmamış).
 • Kiper T, Korkut A, Üstün Topal T (2017) Görsel Peyzaj Kalite Değerlendirmesi: Kıyıköy Örneği. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 20 (3), 258-269. DOI: 10.18016/ksudobil.289463.
 • Koçan, N. (2021). Kıyı peyzaj tasarımlarının önemi ve Kurucaşile (Bartın) limanı için öneriler. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11(2), 305-314.
 • Kurt S (2015) Türkiye’de Kıyı Kullanımına Yönelik Yasa ve Düzenlemelerin Tarihi Seyri, Doğu Coğrafya Dergisi.
 • Kurt E (2019) Peyzaj Mimarlığında Bilgisayar Destekli Programların Bitkisel Tasarım Sürecinde İncelenmesi Düzce Üniversitesi Botanik Bahçesi Örneği. Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 116s, Düzce.
 • Kutiel P, Cohen O, Shoshany M, Shub M (2004) Vegetation Establishment On The Southern Israeli Coastal Sand Dunes Between The Years 1965 and 1999, Landscape and Urban Planning (67):141-156.
 • Nasar JL (1992) Visual Preferences in Urban Street Scenes: A Cross Cultural Comparison Between Japan and the United States. Environmental Aesthetics: Theory, Research and Applications (Ed. Nasar, J.L.), Cambridge University Press, New York.
 • Rastandeh A, Zari MP, Brown DK (2018) Utilising exotic flora in support of urban indigenous biodiversity: lessons for landscape architecture. Landscape Research. Volume 43, 2018- Issue 5.
 • Robinson N (1992) The Planting Design Handbook, Gower Publishing Company Limited Gower House Croft Road Aldershot Hampshire Gu11 3HR, 271p, England.
 • Swanwick C (2002) Landscape Character Assessment.Guidance for England and Scotland, Cheltenham (UK);Edinburg: The Countryside Agency; Scottish National Heritage.
 • Uzun ÖF (2020) Bitkisel tasarım amaçlı bitki bilgi sistemi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Doktora Tezi.
 • Wascher DM (Ed.) (2005) European Landscape Character Areas: Typologies, Cartography and İndicators for the Assessment of Sustainable Landscapes. Final project report as deliverable from the EU’s Accompanying Measure Project, European Landscape Character Assessment Initiative (ELCAI), Environment and Sustainable Development, pp. 150.
 • Yıldırım B (2016). Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi Yaklaşımının Katılımcılık İlkesi: Kaş-Kekova Denizel Yönetim Planı (Doctoral dissertation, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Anabilim Dalı, Ankara).