Türk Televizyon Dizilerinde Oryantalist Yansımalar: Muhteşem Yüzyıl Örneği

Oryantalist çalışmalar geçmişten günümüze kadar metin, resim, film, medya aktarımı ve sosyal medya araçlar ile Doğuyu yeniden kurgulamakta ve üretmektedir. Dünyaya bakışımızı şekillendirebilen, izleyicilerin algılarını değiştirebilen, düşünce ve karar mekanizmalarını etkileyebilen medya kültür ürünleri “biz” ve “ötekiler” algısını oluşturan oryantalizmin kurduğu Doğu kurgusu sorununu ortaya çıkarmıştır. Doğulu toplumların da kendileri hakkındaki bilgilere Batılı bakış açısı ile yaklaşmaları self oryantalizmi meydana getirmektedir ve kendi toplumuna yabancılaşan Doğulunun ortaya koyduğu ürünler oryantalist batı bilgisi içerisinde şekillenmektedir. Bu araştırma ile self oryantalizm bağlamında tarihi olayların ve tarihi kişilerin yeniden üretilmesi değerlendirilecek ve Türk televizyon dizilerinde oryantalist söylemin nasıl yansıtıldığı tespit edilmeye çalışılacaktır. Bu bağlamda oryantalist tarih yorumu, konusunu ve kurgusunu tarihten almış olan “Muhteşem Yüzyıl” dizisi örneği ile Osmanlı tarihi gösterilirken mekân, tasarım, giyim kuşam, harem hayatı, davranış biçimleri gibi belli temalar üzerinden oryantalist kurgular değerlendirilecektir. Araştırma nitel tekniklerle gerçekleştirilecektir. Literatür çalışması ile araştırmanın kuramsal ve kavramsal bir arka planı oluşturulacak, araştırma tekniği olarak doküman incelemesi uygulanacak ve elde edilen bilgiler tartışılacaktır.

Reflections of Orientalism on Turkish Television Series: The Magnificent Century Case

Orientalist works have rebuilt and recreated the East by transferring texts, paintings, movies, media and by virtue of social media tools from the past until today. Cultural media products which can shape our vision of the world, change the perception of the audience and affect the thought and decision thereof have led to the creation of the issue of East fiction founded by Orientalism which has brought about the perception of "us" and "others".Approach of Eastern societies to information as to themselves with the Western view leads to self-orientalism, and products created through Eastern individuals who are alienated to their society are shaped in the orientalist western information. This research hereby will evaluate the recreation of historical events and historical figures within the context of self-orientalism and try to determine how orientalist discourse is reflected in the Turkish television series. In this context, history of Ottoman history will be revealed by virtue of the "Magnificent Century" serial case which has taken the orientalist interpretation of history as well as the subject and fiction thereof from history while orientalist fictions will be evaluated through specific themes such as space, design, clothing, harem life and ways of behavior. The research will be carried out by virtue of qualitative techniques. A theoretical and conceptual background of the research will be created thanks to literature studies while document review will be applied as the research technique and the information obtained will be discussed.

___

 • Akman, B. (2013, 01 13). Osmanlı’yı şehvet cenneti gösterme pervasızlığı! . (D. Kabaktepe, Röportaj Yapan) tr-tr.facebook.com/notes/ben-osmanlı-torunuyum/osmanlıyı-şehvet-cenneti-gösterme-pervasızlığı-akademisyen-beyazıt-akman-ile-yap/189238234435873.
 • Akyol, T., & Ortaylı, İ. (2012). Tarihin Gölgesinde. (A. Koçal, Dü.) İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Alpgüvenç, C. (2011). İki Hanım Sultan Hürrem ve Mihrimah. İstanbul: Kaynak Yayınları.
 • Amin, S. (1993). Avrupamerkezcilik Bir İdeolojinin Eleştirisi. (M. Sert, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Arlı, A. (2009). Oryantalizm, Oksidentalizm ve Şerif Mardin. İstanbul: Küre Yayınları.
 • Baharoğlu, Ö. (2006). Oryantalizm, İslam ve Türkler. İstanbul: Toker Yayınları.
 • Bilis, A. E. (2013). Popüler Televizyon Dizilerinde Muhteşem Yüzyıl Dizisi Örneğinde Tarihin Yapısökümü. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 19-38.
 • Çaplı, B. (2002). Medya ve Etik. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Çiftçi, Y. (2013). Self Oryantalizm ve Türkiyede' Kürtler. Ankara: Orient Yayınları.
 • Enver, A. (2007). Krizdeki Oryantalizm. A. Yıldız içinde, Oryantalizm Tartışma Metinleri (s. 44). Ankara: Doğu Batı Yayıncılık.
 • Goody, J. (2012). Tarih Hırsızlığı. (G. Çağalı, Güven, Çev.) İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Harrıson, P. (1990). 3. Dünya'nın Batılılaştırılması. (C. Cerit, Çev.) İstanbul: Pınar Yayınları.
 • Kavuşan, K. (2012, 11 30). http://www.aksam.com.tr/. 04 27, 2016 tarihinde http://www.aksam.com.tr/guncel/hukumetler-boyle-seylere-karismamali-ama...--151795h/haber-151795 adresinden alındı
 • Kaya, R., & Günal, H. (2015). Tarih Öğretmenlerinin Muhteşem Yüzyıl Dizisi Özelinde Tarih Konulu Film ve Dizilerin Öğretimde Kullanımına Yönelik Görüşleri. Türk Tarih Eğitimi Dergisi, 1-48.
 • Keyman, E. (1996). Farklılığa Direnmek: Uluslararası İlişkiler Kuramında "Öteki" Sorunu. F. Keyman, M. Mutman, & M. Yeğenoğlu (Dü) içinde, Oryantalizm, Hegemonya ve Kültürel Fark (s. 76-77-78). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Kula, O. B. (2011). Batı Edebiyatında Oryantalizm-II. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Kurnaz, C. (2011). Muhteşem Yüzyıl Edebiyatı. Ankara: Kurgan Edebiyat Yayınları.
 • Metin, A. (2013). Oksidentalizm İki Doğu İki Batı. İstanbul: Açılım Kitap.
 • Ortaylı, İ. (2008). Osmanlı Sarayında Hayat. İstanbul: Yitik Hazine Yayınları.
 • Said, E. (2000). Oryantalizm Eleştirileri. (İ. Özkan, S. Şahin, & Ş. Özden, Çev.) İstanbul: İlk Bahar Yayınevi.
 • Said, E. S. (2010). Şarkiyatçılık Batı'nın Şark Anlayışları. (B. Ülner, Çev.) İstanbul: Metis Yayıncılık.
 • Şenel, Ş. A. (1995). Medeniyetler Çatışması Üzerine Muzaffer Özdağ İle Mülakat. M. Yılmaz içinde, Medeniyetler Çatışması (s. 211-222). Ankara: Vadi Yayınları.
 • Turner, B. (2002). Oryantalizm, Postmodernizm ve Globalizm. (İ. Kapaklıkaya, Çev.) İstanbul: Anka Yayınları.
 • Uluç, G. (2009). Medya ve Oryantalizm Yabancı, Farklı ve Garip...Öteki. İstanbul: Anahtar Kitaplar Yayınevi.