TFRS-15'e Göre Yazılım Sektöründeki Sözleşmelerin Hasılatının Hesaplanması ve Tanınması

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) ve Amerikan Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (FASB) ortak bir çalışma yaptı ve UFRS 15-Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat standardını 2014 yılı Mayıs ayında açıkladı. Bu standart, TMS-11 ve TMS-18 standartları yerine olup, yeni hükümler getirmektedir.Hasılat, bir firmanın performansının ölçülebilmesi için en önemli verilerden biridir. Yeni standart, sözleşmesiz satış yapan, peşin tahsil edip aynı anda mal veya hizmeti ifa eden firmaları etkilemeyecektir. Bunun yanında, uzun dönemli sözleşmeler yapan, vadeli tahsilatların olduğu, birden fazla sorumluluğun olduğu ve sorumlukların ifasının zamana yaygın olduğu müşteri sözleşmelerini çok etkileyecektir. Yazılım sektöründeki işletmeler de bu sebeplerden ötürü çok etkilenecektir. Üstelik halka açık olan Türkiye ve Dünya’da birçok yazılım firması bulunmaktadır.Bu çalışma, yazılım sektöründeki gelir kalemlerini açıklar ve TFRS-15’in beş aşamalı hasılat tanıma modelini yazılım sektöründen örnekler ile pratikleştirir.

Calculating and Recogniting Revenue of Software Industry Contracts Based on IFRS-15

International Accounting Standards Board (IASB) and US Financial Accounting Standards Board (FASB) made a joint work and they were announced the IFRS-15 Revenue from Contract with Customers in May 2014. This standard has superseded IAS 11 and IAS 18 which has new rules. Revenue is one of the most important data to measure a company's performance. The new standard will not affect to firms which are selling without contract or selling for cash and fulfilling a goods or services at the same time. Beside this, the firms will be affected too much when enter into an agreement which have long-term, dated collection, more obligation and fulfillment of obligation over time with customers. Because of this reason, businesses in the software sector will be affected greatly. Additionally, in Turkey and the World, there are many public software companies. This study describes the revenue items of the software industry and practices with illustrative examples about software industry based on five-stage model of revenue recognition of IFRS-15.

___

 • Atbaş, H. (2012). Kaliteli Yazılım Nasıl Geliştirilir?, Pusula Yayıncılık, İstanbul, Türkiye
 • Calayoğlu, İ. ve Yılmaz, R. (2015). "Kullanım Amaçlı İşletme İçinde Geliştirilen Yazılımların Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Muhasebeleştirilmesi", İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, Cilt 3, Sayı 4, s. 130-153. www.isletmeiktisat.com/index.php/iicd/article/download/54/pdf_30
 • Ciesielski, J. T., & Weirich, T. R. (2015). Revenue Recognition: How It Will Impact Three Key Sectors. Journal of Corporate Accounting & Finance, Cilt 26, Sayı 3, s. 31-39. http://dx.doi.org/10.1002/jcaf.22037
 • CPA Canada. (2015). IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers. https://www.cpacanada.ca/~/media/site/business-and-accounting-resources/docs/ifrs-15-revenue-from-contracts-with-customers-your-questions-answered-july-2015.pdf
 • Deloitte. (2014). Heads Up - IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers. http://www.iasplus.com/en/publications/australia/accounting-alerts/2014/2014-03
 • Eanst & Young. (2015). The New Revenue Recognition Standard - Software and Cloud Services. http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Applying_IFRS_in_Software_and_Cloud_Services:_The_new_revenue_recognition_standard_-_software_and_cloud_services/$File/Applying%20IFRS-Tech(Software)-Rev-Jan2015.pdf
 • Grant Thornton. (2014). IFRS News Special Edition on Revenue. http://www.gtrus.com/doc/public/gti/gti_ifrs_news_15.pdf
 • Henry, E., & Holzmann, O. J. (2009). Contract-Based Revenue Recognition. Journal of Corporate Accounting & Finance, Cilt 20, Sayı 5, s. 77-81. http://dx.doi.org/10.1002/jcaf.20518
 • Holzmann, O. J. (2011). Revenue recognition convergence: The Contract-Based Model. Journal of Corporate Accounting & Finance, Cilt 22, Sayı 6, s. 87-92. http://dx.doi.org/10.1002/jcaf.20727
 • Holzmann, O. J., & Munter, P. (2014). New Revenue Recognition Guidance. Journal of Corporate Accounting & Finance, Cilt 25, Sayı 6, s. 73-76. http://dx.doi.org/10.1002/jcaf.21992
 • IASB. (2014). IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers - Project Summary and Feedback Statement. http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Revenue-Recognition/Documents/IFRS-15/Revenue-from-Contracts-Project-summary-Feedback-Statement-May-2014.pdf
 • IEEE-1219. (1998). Standard for Software Maintenance. New York: The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. http://www.cs.uah.edu/~rcoleman/CS499/CourseTopics/IEEE_Std_1219-1998.pdf
 • IFRS-15. (2014). Revenue from Contracts with Customers. IASB. http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/2015/ifrs15.pdf
 • Keskin, A. İ., & Dinçer, B. (2015). UFRS 15 - Müşteri Sözleşmelerinden Elde Edilen Hasılat Standardının İncelenmesi ve Telekomikasyon Sektörüne İlişkin Bir Uygulama. Maliye Finans Yazıları, Sayı 103, s. 219-245. www.finanskulup.org.tr/assets/maliyefinans/103/MFY103-Ayse_Irem_Keskin-Banu_Dincer.pdf
 • Köse, T., & Çelikay, D. Ş. (2015). Yeni Hasılat Standardı ve Getirdiği Değişiklikler. Mali Çözüm, Sayı 127, s. 19-44. http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/127malicozum/003_Do%C3%A7._Dr._Tun%C3%A7_K%C3%B6SE_Ar%C5%9F._Gor._Duygu_%C5%9EENG%C3%9CL_%C3%87ELiKAY_.pdf
 • KPMG. (2014). First Impressions: Revenue From Contracts with Customers. http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/first-impressions/Documents/First-Impression-Revenue-2014.pdf
 • Olsen, L., & Weirich, T. R. (2010). New Revenue-Recognition Model. Journal of Corporate Accounting & Finance, Cilt 22, Sayı 1, s. 55-61. http://dx.doi.org/10.1002/jcaf.20644
 • Özerhan, Y., Marşap, B., & Yanık, S. S. (2015). IFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat Standardının İncelenmesi. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt 17, Sayı 2, s. 193-226.
 • http://web.a.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=1302258X&AN=108659061&h=l8Fd1MymAuyXUA%2fCRPhakwR2wv3T6E%2b6IVUPRBTBeRuMyCiAw31fT%2bfwwBZGil2qEWSIOhoF0z%2bNi5zRM9VwkQ%3d%3d&crl=f&resultNs=AdminWebAuth&resultL
 • PWC. (2010). A Shifting Software Revenue Recognition Landscape - Insights on potential impacts of the proposed revenue model on current US GAAP. http://www.pwc.com/us/en/technology/assets/software-revenue-recognition-gaap.pdf
 • PWC. (2014). Revenue from Contract with Customer - Global Edition. www.pwc.com/us/en/cfodirect/assets/pdf/accounting-guides/pwc-revenue-recognition-global-guide-2014.pdf
 • Sarıdoğan, E. (2011), Yazılım Mühendisliği Temelleri, Papatya Yayıncılık, İstanbul, Türkiye.
 • TFRS-15. (2015). Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat - Taslak Metin. http://www.kgk.gov.tr/content_detail-192-1195-tfrs-15-musteri-sozlesmelerinden-hasilat-standardi-taslak-metni-kamuoyu-gorusune-acilmistir-%280109.html
 • Yeaton, K. (2015). A New World of Revenue Recognition - Revenue from Contracts with Costumers. The CPA Journal, Cilt 85, Sayı 7, s. 50-53. https://www.nysscpa.org/news/publications/the-cpa-journal/article-preview?ArticleID=9524
 • Yılmaz, R., & Calayoğlu, İ. (2015). Accountıng for Developed Software on Contract. Journal of Economics, Finance and Accounting, Cilt 2, Sayı 3, s. 438-460. www.pressacademia.org/images/documents/jefa/archives/vol_2_issue_3/10.pdf