Financial Resources of Tekirdag Rustem Pasha Kulliyah

Financial Resources of Tekirdag Rustem Pasha Kulliyah

The concept, “Kulliyah” (building complex), the roots of which dated back to the first years of Islamism, stands for a complex of buildings centered around a mosque and composed of various individual buildings with social functions such as madrasah, library, han (commercial trade center), hamam (public bathhouse) and bedesten (covered bazaar). Kulliyahs, which were of great importance, particularly during Ottoman period, in terms of architecture and arts, provided service to the inhabitants of the province and the region they were constructed in through their public and religious functions; furthermore they shaped the texture of the province they were built in to an important extent. These Kulliyahs had served for a long period of time without delay owing to the rich waqfs (religious endowments)which were established by their constructors (bânis), and it was ensured that various locations had been populated through waqf programmes in line with the development and housing policy of the Empire The purpose of this paper is mainly to provide information about the financial resources of Rustem Pasha Kulliyah which is one of the important historical heritages of Ottoman Empire in Tekirdag, and also to shed light on its significant contributions to the development of the province during the course of the history.

___

 • KAYNAKLAR
 • Kitap ve Dergiler
 • Afyoncu, Erhan (2008), Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, Rüstem Paşa Maddesi, C. 35, ss. 288-290, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı.
 • Adıgüzel, Niyazi – Gündoğdu, Raşit (2014), Ahmed Bâdî Efendi, Riyâz-ı Belde-i Edirne - 20. Yüzyıla Kadar Osmanlı Edirne’si, C. I, Edirne: Trakya Üniversitesi Yayını.
 • Ahunbay, Zeynep (1988), “Mimar Sinan’ın Eğitim Yapıları / Medreseler, Dârülkurralar, Mektepler,” Mimarbaşı Koca Sinan Yaşadığı Çağ ve Eserleri-1, İstanbul: Başkabanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, ss. 239-309
 • Akçıl, Nesrin Çiçek (2008), Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, Rüstem Paşa Külliyesi-Tekirdağ Maddesi, C. 35, ss. 293-294, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı.
 • Akgündüz, Ahmet (1988), Osmanlı Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında Vakıf Müessesesi, Ankara: Osmanlı Araştırmaları Vakfı.
 • Arslantürk, Hacı Ahmet (2001), Bir Bürokrat ve Yatırımcı Olarak Sultan Süleyman’ın Veziriazamı Rüstem Paşa (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Ateş, Hacer (2009), Kuzey Marmara Sahilleri ve Ard Alanında Şehirleşmenin Tarihi Süreci: XVI.-XVII. Yüzyıllarda Tekirdağ ve Yöresi (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Bizbirlik, Alpay (2002), 16. Yüzyıl Ortalarında Diyarbekir Beyliği’nde Vakıflar: 972 Tahriri Işığında, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayını.
 • Çevik, Hikmet (1949), Tekirdağ Tarihi Araştırmaları, İstanbul: Ahmet Sait Basımevi.
 • Çobanoğlu, Ahmet Vefa (2002), DİA, Külliye Maddesi, C. 26, ss. 542-544, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı.
 • Direr, A. Alev (2011), “Bir Mimar Sinan Emaneti: Rüstem Paşa Külliyesi,” Tekirdağ Değerleri Sempozyumu (18 Eylül˗21Ekim 2010), T.C. Namık Kemal Üniversitesi, ss. 176-181.
 • Faroqhi, Suraiya (2006), Osmanlı Şehirleri ve Kırsal Hayatı, Trc: Emine Sonnur Özcan, Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Evliya Çelebi (1935), Seyahâtnâme, C. III, XVIII, İstanbul.
 • Karaman, Suna (1975), Tekirdağ Rüstem Paşa Külliyesi ve Diğer Rüstem Paşa Külliyeleri ile Mukayesesi (Basılmamış Bitirme Tezi), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul.
 • Kazıcı, Ziya (1995). Ana Hatlarıyla İslam Eğitim Tarihi, İstanbul: M.Ü. İlahiyat Fakültesi Yayınları
 • Kuran, Aptullah (1986), Mimar Sinan, İstanbul: Hürriyet Vakfı Yayınları.
 • Küçükkaya, Gülçin (1990), “Mimar Sinan Dönemi İstanbul-Belgrad Arası Menzil Yapıları Hakkında Bir Deneme,” Vakıflar Dergisi, Sayı: 21, İstanbul, ss. 183-254.
 • Müderrisoğlu, M. Fatih (2002), Menzil Kavramı ve Osmanlı Devleti’nde Menzil Yerleşimleri, Türkler Ansiklopedisi, Ankara, ss. 920-926.
 • Sandfuchs, Özlem Sert (2008), Reconstructing a Town from its Court Records Rodoscuk (1546-1553), Ludwig Maximilian University of Munich, München
 • Serez, Mehmet (1993), Tekirdağ ve Çevresi Vakfiyeleri, Tekirdağ:Tekirdağ Valiliği Yayını.
 • Serez, Mehmet (2007), Tekirdağ Tarihi ve Coğrafyası Araştırmaları, Ankara: Dönmez Ofset.
 • Tabakoğlu, Ahmet (1994). Türk İktisat Tarihi, İstanbul: Dergâh Yayınları
 • Tunçel, Mehmet (1994), “Türkiye’de Mimârî Mirası Koruma Anlayışı ve Koca Sinan Eserlerinden Tekirdağ Rüstempaşa Külliyesi’ndeki Gölgesine Kısa bir Bakış,” Sanat Tarihi Dergisi, Sayı: 7, ss. 185-209.
 • Tunçel, Mehmet (1974), Babaeski, Kırklareli ve Tekirdağ Camileri, Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü (1973), Cumhuriyetin 50. Yılında Vakıflar, Ankara.
 • Arşiv Belgeleri
 • Rodoscuk Şer’iyye Sicilleri (RŞS), no: 1524; 1526; 1527; 1528.
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi (VGMA), Rüstem Paşa Vakfiyesi, D. 635/2, D. 648.