The relationship between teachers' perceptions of organizational justice and job satisfaction

The purpose of this research is to determine the relationship between teachers’ perceived organizational justice and job satisfaction. This quantitative study is designed in relational survey model. The sample of the research consists of 396 teachers working in the public high schools located in four central provinces of Mersin city. Organizational Justice Scale and Job Satisfaction Scale were used as data collection tools in the study. Arithmetic mean, standard deviation, t test, ANOVA and correlation analysis were performed by using SPSS 21 package program. According to the findings, the level of perception of teachers' organizational justice and job satisfaction is high. Of the demographic variables, only professional tenure caused meaningful differentiation at job satisfaction. Other variables did not cause meaningful differences at organizational justice and job satisfaction perceptions. There is a meaningful, low level and positive relationship between organizational justice and job satisfaction perception levels.

Öğretmenlerin örgütsel adalet ve iş doyumu algıları arasındaki ilişki

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin örgütsel adalet ve iş doyumu algıları arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Araştırma, ilişkisel tarama modelinde tasarlanmış nicel bir çalışmadır. Araştırma örneklemini, Mersin ilinin dört merkez ilçesinde bulunan resmi ortaöğretim okullarında görev yapan 396 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak Örgütsel Adalet Ölçeği ve İş Doyum Ölçeği kullanılmıştır. Katılımcılardan elde edilen verilere SPSS 21 paket programından yararlanılarak aritmetik ortalama, standart sapma, t testi, tek yönlü varyans analizi ve korelasyon analizleri yapılmıştır. Bu analizler sonucunda elde edilen bulgulara göre, öğretmenlerin örgütsel adalet ve iş doyumu algı düzeyleri yüksek çıkmıştır. Demografik değişkenlerden sadece mesleki kıdem iş doyumunda anlamlı farklılaşmaya neden olmuştur. Diğer değişkenler, örgütsel adalet ve iş doyumu algılarında anlamlı farklılaşmaya neden olmamıştır. Örgütsel adalet ve iş doyumu algı düzeyleri arasında anlamlı, düşük düzeyde ve pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir.

Kaynakça

Adams, J. S. (1965). Inequity in social change. In L. Berkowist (Ed.), Advances in experimental social psychology. (pp.267-299). New York: Academic Press.

Akram, M. U., Hashim, M., Khan, M. K., Zia, A., Akram, Z., & Saleem, S. (2015). Impact of organizational justice on job satisfaction of banking employees in Pakistan. Global Journal of Management and Business Research, 15, 5(1), 6-16.

Altaş, S. S., & Kuzu, A. (2013). Örgütsel etik, örgütsel güven ve bireysel iş performansı arasındaki ilişki: Okul öncesi öğretmenleri üzerinde bir araştırma. Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırmalar Dergisi, 1(2), 29-41.

Altınkurt, Y., & Yılmaz, K. (2010). Değerlere göre yönetim ve örgütsel adalet ilişkisinin ortaöğretim okulu öğretmenlerinin algılarına göre incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 16(4), 463-485.

Altınkurt, Y., & Yılmaz, K. (2012). Ortaöğretim okullarında değerlerle yönetim, örgütsel adalet ve iş doyumu arasındaki ilişki. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(4), 50-68.

Altıntaş, F. Ç. (2006). Bireysel değerlerin örgütsel adalet ve sonuçları ilişkisinde yönlendirici etkisi: Akademik personel üzerinde bir analiz. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 7(2), 19-40.

Aslan, Z., & Özkoç, A. G. (2015). Örgütsel adalet. In D. Küçükaltan, Ş. A. Tülek, & G. Ç. Gürkan (Eds.), Örgütsel davranışta güncel konular (pp.145-162). Ankara: Detay Yayıncılık.

Babalola, S. S. (2016). The effect of leadership style, job satisfaction and employee-supervisor relationship on job performance and organizational commitment. Journal of Applied Business Research (JABR), 32(3), 935-946.

Baş, G., & Şentürk, C. (2011). İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel adalet, örgütsel vatandaşlık ve örgütsel güven algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 17(1), 29-62.

Başar, U. (2011). Örgütsel adalet algısı, örgütsel özdeşleşme ve iş tatmini arasındaki ilişkilere yönelik görgül bir araştırma. Unpublished master’s thesis, Kara Harp Okulu, Ankara.

Başaran, İ. E. (2008). Örgütsel davranış: insanın üretim gücü. Ankara: Ekinoks Eğitim Danışmanlık.

Beugr, C. D. (2002). Understanding organizational justice and its impact on managing employees: An African perspective. International Journal of Human Resource Management, 13(7), 1091-1104.

Büte, M. (2011). Etik iklim, örgütsel güven ve bireysel performans arasındaki ilişki. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 25(1), 171-191.

Cohen-Charash, Y., & Spector, P. E. (2001). The Role of justice in organizations: A meta-analysis. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 86(2), 278–321.

Çelik, O. T. (2011). İlköğretim okulu yöneticilerinin ve öğretmenlerinin örgütsel adalet algıları ile iş doyumları arasındaki ilişki. Unpublished doctorate dissertation, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Demirtaş, H. (2010a). Dershane öğretmenlerinde örgütsel bağlılık ve iş doyumu. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (2),185-200.

Demirtaş, Z. (2010b). Teachers’ job satisfaction levels. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, 1069– 1073.

Demirtaş, Z., & Alanoğlu, M. (2015). Öğretmenlerin karara katılımı ve iş doyumu arasındaki ilişki. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 2, 83-100.

Dilek, H. (2005). Liderlik tarzlarının ve adalet algısının; örgütsel bağlılık, iş tatmini ve örgütsel vatandaşlık davranışı üzerine etkilerine yönelik bir araştırma. Unpublished doctorate dissertation, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.

Dinç, A., & Ceylan, A. (2008). Kaçak elektrik kullanımıyla ilgili idare çalışanı tutumunun örgütsel adalet ve iş memnuniyeti ile ilişkisi, çalışma gruplarına göre farklılıklar. CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 9(2), 13-29.

Dugguh, S. I., & Ayaga, D. (2014). Job satisfaction theories: Traceability to employee performance in organizations. Journal of business and management, 16(5), 11-18.

Dündar, T. (2011). Öğretmenlerin örgütsel adalet algıları ile iş doyumu düzeyleri arasındaki ilişki. Unpublished master’s thesis, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Elma, C. (2013). The Predictive value of teachers' perception of organizational justice on job satisfaction. Eurasian Journal of Educational Research, 51, 157-175.

Eren, E. (2015). Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi. İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım.

George, D., & Mallery, M. (2010). SPSS for Windows step by step: a simple guide and reference, 17.0 update, Boston: Pearson.

Greenberg, J. (1990). Organizational justice: yesterday, today and tomorrow. Journal of Management, 16(2), 399-432.

Giderler Atalay, C. (2015). Örgütsel adalet. In N. D. Ergun Özler (Ed.), Örgütsel davranışta güncel konular (pp.41-63). Bursa: Ekin Yayın Dağıtım.

Ho, C. L., & Au, W. T. (2006). Teaching satisfaction scale: Measuring job satisfaction of teachers. Educational and Psychological Measurement, 66, 172-185.

Hoy, W. K., & Tarter, C. J. (2004). Organizational justice in schools: no justice without trust. International Journal of Educational Management, 18 (4), 250–259.

Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (2010). Eğitim yönetiminde kuram ve uygulama. S. Turan (Ed). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

İşcan, Ö. F., & Sayın, U. (2010). Örgütsel adalet, iş tatmini ve örgütsel güven arasındaki ilişki. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24(4), 195-215.

Kağan, M. (2010). Ankara ilindeki devlet ve özel ilköğretim okulları ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde çalışan rehber öğretmenlerin iş doyumlarının incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 39-55.

Karcıoğlu, F., & Akbaş, S. (2010). İşyerinde psikolojik şiddet ve ş tatmini ilişkisi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24(3), 139-161.

Karasar, N. (2010). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kasapoğlu, S. (2015). İlköğretim okulu öğretmenlerinin işe yabancılaşma düzeyleri ile örgütsel adalet algıları arasındaki ilişki. Unpublished master’s thesis, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Keklik, B., & Coşkun Us, N. (2013). Örgütsel adalet algılamalarının iş tatminine etkisi: Hastane çalışanları üzerinde bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(2), 143-161.

Köklü, M. (2012). Orta öğretim okulları öğretmenlerinin kararlara katılma durumları, katılma istekleri, iş doyumları, çatışmaları yönetme biçemleri. Eğitim ve Bilim, 37(165), 208-223.

Köybaşı, F., Uğurlu, C. T., & Öncel A. (2017). Öğretmenlerin örgütsel adalet algıları ile örgütsel sinizm düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 01-14.

Kutanis, R. Ö., & Mesci, M. (2010). Örgütsel adaletin çalışanların iş tatminine etkisi: turizm alanında eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna yönelik bir örnek olay çalışması. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 19, 527-552.

Landy, F. J., Barnes, J. L., & Murphy, K. R. (1978). Correlates of perceived fairness and accuracy of. Journal of Applied psychology, 63(6), 751-754.

McFarlin, D. B., & Sweeney, P. D. (1992). Distributive and procedural justice as predictors of satisfaction with personal and organizational outcomes. Academy of management Journal, 35(3), 626-637.

Ordu, A. (2016). Lise öğretmenlerinin iş doyumları ve bireysel performansları arasındaki ilişki. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(36), 1-19.

Özdevecioğlu, M. (2003). Algılanan örgütsel adaletin bireylerarası saldırgan davranışlar üzerindeki etkilerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21, 77-96.

Özer, P. S., & Urtekin, G. E. (2007). Örgütsel adalet algısı boyutları ve iş doyumu ilişkisi üzerine bir araştırma. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28, 107-125.

Özkalp, E., & Kırel, Ç. (2013). Örgütsel davranış. Bursa: Ekin Yayın Dağıtım.

Özutku, H. (2008). Örgüte duygusal, devamlılık ve normatif bağlılık ile iş performansı arasındaki ilişkinin incelenmesi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 37(2), 79-97.

Polat, S., & Celep, C. (2008). Ortaöğretim öğretmenlerinin örgütsel adalet, örgütsel güven, örgütsel vatandaşlık davranışlarına ilişkin algıları. Educational Administration: Theory and Practice, 54, 307- 331.

Rai, G. S. (2013). Impact of organizational justice on satisfaction, commitment and turnover intention: Can fair treatment by organizations make a difference in their workers’ attitudes and behaviors?. Journal of Human Sciences, 10(2), 260-284.

Roch, S. G., & Shanock, L. R. (2006). Organizational justice in an exchange framework: Clarifying organizational justice distinctions. Journal of management, 32(2), 299-322.

Sweeney, P. D., & McFarlin, D. B. (1993). Workers′ evaluations of the "ends" and the "means": an examination of four models of distributive and procedural justice. Organizational behavior and human decision processes, 55(1), 23-40.

Şeşen, H. (2010). Adalet algısının tükenmişliğe etkisi: iş tatmininin aracı değişken rolünün yapısal eşitlik modeli ile testi. Savunma Bilimleri Dergisi, 9(2), 67-90.

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics. Boston: Pearson Taşdan, M., & Yılmaz, K. (2008). Organizational citizenship and organizational justice scales' adaptation to Turkish. Eğitim ve Bilim, 33 (150), 87-96.

Tekingündüz, S., Aydın, M., & Polat, H. (2014). Kamu sektöründe örgütsel adalet, örgütsel güven ve iş tatmini arasındaki ilişkilerin incelenmesi: Bir devlet hastanesi örneği. Sayıştay Dergisi, 94, 53-72.

Titrek, O. (2009). Okul türüne göre okullardaki örgütsel adalet düzeyi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(2), 551-573.

Yelboğa, A. (2012). Örgütsel adalet ile iş doyumu ilişkisi: ampirik bir çalışma. Ege Akademik Bakış, 12(2), 171-182.

Yeniçeri, Ö., Demirel, Y., & Seçkin, Z. (2009). Örgütsel adalet ile duygusal tükenmişlik arasındaki ilişki: İmalat sanayi çalışanları üzerine bir araştırma. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16, 83-99.

Yetim, Ü. (1997). Çalışma yaşamında iş doyumu ve iş etiği. III. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Dergisi, 203(77), 77-84.

Yıldırım, F. (2007). İş doyumu ile örgütsel adalet ilişkisi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 62(01), 253-278.

Yılmaz, K. (2010). Devlet ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel adalet algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10 (1), 579-616.

Yılmaz, K., & Altınkurt, Y. (2012). Okul yöneticilerinin kullandıkları güç kaynakları ile öğretmenlerin iş doyumu arasındaki ilişki. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(2), 385-402.

Yürür, S. (2008). Örgütsel adalet ile iş tatmini ve çalışanların bireysel özellikleri arasındaki ilişkilerin analizine yönelik bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(2), 295-312.

Zaman Kılıç, S., & Gümüşeli, A. İ. (2010). İstanbul ili vakıf üniversitelerine bağlı meslek yüksekokullarında görevli öğretim elemanlarının iş doyum düzeyleri. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 39(2), 290-309.

Kaynak Göster

  • ISSN: 2146-0655
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2011

389 111