Opinions of teachers about orientation and preparation activities

Bu çalışmada, uyum ve hazırlık çalışmalarına ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma deseninin benimsendiği araştırmada veriler, 10 birinci sınıf öğretmeninden yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada, araştırma sorularına dayalı olarak etkinlik, süre, öğrenci, diğer derslere hazırlama, öğretmen, veli ve öneriler olmak üzere yedi tema oluşturulmuş; her temaya ilişkin alt temalar ve kodlar belirlenmiş ve kodlar açıklanırken öğretmenlerden alıntılar yapılarak örnek görüşlere yer verilmiştir. Araştırma sonuçlarına dayalı olarak öğretmenler etkinlikleri basit bulduklarına, sürenin yetersiz ve plansız olduğuna, öğrencilerin sıkıntılar yaşadıklarına, çalışmaların öğrencileri diğer derslere hazırlamada çok fazla etkili olmadığına, kendi rollerine ilişkin olarak sınıf yönetimini sağlamada zorluk çektiklerine ve velilerin farklı tutumlarına ilişkin görüş bildirmişlerdir.

Sınıf öğretmenlerinin uyum ve hazırlık çalışmalarına ilişkin görüşleri

The main purpose of this study is to determine the teachers’ opinions about orientation and preparation activities. The data of the study in which qualitative research method is used is confined by semi-structure interview with ten primary school teachers. In the process of analyzing the data, description-analyze method has been used. In the research, some themes including activity, time, student, preparing for other courses, teacher, parents and suggestions have been reached. Sub-themes and codes belonging to the each theme have been identified and some example views are taken place by quoting from teachers to explain the codes which are identified. As a result of the research, teachers notified that activities are simple and also inadequate for preparing students for the other lessons and time is inadequate and unplanned as well, and they also emphasized that the activities are difficult for students, and finally, due to their class-roles, teachers commented that they have some difficulties on class-management and they also commented on some different attitudes of parents.

Kaynakça

Aksüt, M. (2008). Derslerle ilgili süre kullanımı. In Z. Kaya (Ed.), Sınıf yönetimi (pp.267-285). Ankara: Pegem Akademi.

Aydın, A. (2000). Sınıf yönetimi. İstanbul: Alfa Yayınları.

Başar, H. (1999). Sınıf yönetimi. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Bilgin, M. (2009). Bedensel ve devinsel gelişim. In B. Yeşilyaprak (Ed.), Eğitim psikolojisi: Gelişim- öğrenme-öğretim (pp.55-79). Ankara: Pegem Akademi.

Bilir, A. (2005). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin özellikleri ve ilk okuma yazma öğretimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 38 (1), 87-100.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Creswell, J. W. (2005). Educational research: Planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research. New Jersey: Pearson Education.

Demirel, Ö. (2007). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegema Yayıncılık.

Dereli, E. (2012). Okulöncesi öğretmenleri ile ilköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin ilköğretime hazırlık süreci ile ilgili görüşlerinin karşılaştırılarak incelenmesi. Akademik Bakış Dergisi, 30, 1-20.

Dündar, Ş. (2002). İlköğretim okullarında hayat bilgisi dersi programlarının tarihsel gelişimi. Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 2 (11), 11-18.

Ekici, G. (2009). Öğretim yönetimi. In E. Karip (Ed.), Sınıf yönetimi (pp.69-111). Ankara: Pegem Akademi.

Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.

Erden, M. & Akman, Y. (1995). Eğitim psikolojisi: Gelişim-öğrenme-öğretme. Ankara: Arkadaş Yayınevi.

Erkan, S. & Kırca, A. (2010). Okulöncesi eğitimin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula hazır bulunuşluklarına etkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 94-106.

Gürkan, T. (2013). Okulöncesi eğitimi öğretmenlerinin eğitimi. In M. Sağlam (Ed.), Türk eğitim tarihi (pp.41-62). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Kutluca Canbulat, A. N. & Canbulat, M. (2012). Almanya’da okula alma uygulamaları ve Kiel Okula Alma Testinin Türkçe’ye uyarlanması. İlköğretim Online, 11 (1), 1-17.

MEB (2012). Uyum ve hazırlık çalışmaları öğretmen kitabı: İlkokul 1. Sınıf. Retrieved October 12, 2012, from http://ttkb.meb.gov.tr/dosyalar/kitaplar/1sinif_ogretmenkitabi.pdf Milli Eğitim Temel Yasası. (1973). RetrievedOctober12,2012,from http://mevzuat.meb.gov.tr/html/88.html

Senemoğlu, N. (2005). Gelişim öğrenme ve öğretim. Ankara: Gazi Kitabevi.

Topses, G. (2007). Öğrenci davranışlarını etkileyen psikolojik etmenler ve sorunlar. In L. Küçükahmet (Ed.), Sınıf yönetimi (pp.11-36). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Yaşar, Ş. (2013). Çocukları ilköğretime hazırlamada aile, okul, öğretmen ve çevreye düşen görev ve sorumluluklar. In Ş. Yaşar (Ed.), İlköğretime hazırlık ve ilköğretim programları (pp.123-139). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Kaynak Göster