Aesthetics and aesthetic creativity in social studies

This study’s aim is to investigate the primary school teachers’ views on the applications of aesthetic and aesthetic creativity in social studies class. It was designed as a phenomenological study as one of the qualitative research methods. The participants of the study consisted of 8 primary school teachers working in schools with different socio-economic substructure in Adana and Hatay in the 2017-2018 academic year. The data were collected through semi-structured interview form, and analysed following content analysis method. The findings of the study revealed that teachers conceptualize the concept of aesthetic in different ways; they consider that aesthetic creativity is as important as scientific creativity; that aesthetic education contributes to mental and emotional development of the students; that social studies class is effective in gaining creativity; and accordingly, they have included aesthetic education in their courses. The findings of the study revealed that teachers conceptualize the concept of aesthetic in different ways; that they consider that aesthetic creativity is as important as scientific creativity; they believe aesthetic education contributes to mental and emotional development of the students; that they think social studies class is effective in gaining creativity; and, therefore, they include aesthetic education in various ways in their courses.

Sosyal bilgiler dersinde estetik ve estetik yaratıcılık

Bu araştırmanın amacı, ilkokul öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler dersinde estetik ve estetik yaratıcılık uygulamalarına ilişkin görüşlerinin incelenmesidir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim çalışmasına göre desenlenmiştir. Araştırmada katılımcılar, 2017-2018 eğitim öğretim yılı Adana ve Hatay illerindeki farklı sosyo ekonomik alt yapılı okullarda görev yapan 8 sınıf öğretmeninden oluşmuştur. Araştırmada veriler, yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır ve içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırmada ulaşılan bulgular, öğretmenlerin estetik kavramını farklı şekillerde kavramsallaştırdıklarını, bilimsel yaratıcılık kadar estetik yaratıcılığı da önemli gördüklerini, estetik eğitiminin öğrencilerin zihinsel ve duyuşsal gelişimlerine katkı getirdiğine inandıklarını, Sosyal Bilgiler dersinin estetik yaratıcılık kazandırmada etkili olduğu görüşünde olduklarını ve bu bağlamda derslerinde çeşitli yollarla estetik eğitimine yer verdiklerini göstermiştir.

Kaynakça

Akhan, N. E. (2013). Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının sanat algıları ve sanat konularının öğretimine yönelik görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14, 146-162. DOI: http://dx.doi.org/10.12780/UUSBD180

Aktan, O. & Kılıç, A. (2015). Sosyal Bilgiler öğretim programındaki değerleri 100 temel eserde bulunan değerlerin destekleme durumu. Değerler Eğitimi Dergisi, 12(30), 7-68.

Aral, N. (2004). Çocukta yaratıcılığın gelişimi. Çoluk Çocuk Dergisi, 36, 23-25.

Aslan, E. (2001). Torrance yaratıcı düşünce testi'nin Türkçe versiyonu. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 14(14), 19-40.

Baş, T. & Akturan, U. (2017). Sosyal bilimlerde bilgisayar destekli nitel araştırma yöntemleri (3th ed.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Baysal, N. (2013). Ortaokul Sosyal Bilgiler dersinde değerler eğitimi uygulamalarının öğretmenler yönüyle değerlendirilmesi.Unpublished master’s thesis, Niğde Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Niğde.

Çellek, T. (2003). Sanat ve bilim eğitiminde yaratıcılık. Pivolka, 8, 4–11.

De Bono, E. (1972). Children solve problems. London: Penguin Press.

Dikici, A. (2001). Sanat eğitiminde yaratıcılık. Milli Eğitim Dergisi, 149. Retrieved June 5, 2018 from http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/149/dikici.htm.

Duffy, R. A. (2014). An analysis of aesthetic sensitivity and creativity with other variables in grades four, six, eight, and ten. The Journal of Educational Research, 73(1), 26-30.

Englebright Fox, J. & Schirrmacher, R. (2015). Estetik (Trans. M.C. Yaşar). In N. Aral &G. Duman (Trans.Ed.), Çocuklarda sanat ve yaratıcılığın gelişimi. (pp.136-151). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Ergün, M. (tarihsiz). Estetik (sanat felsefesi). Retrieved June 5, 2018 from http://mustafaergun.com.tr/wordpress/wp-content/uploads/2015/11/sanatfelsefesi.pdf.

Feeney, S. & Moravcik. E. (1987). A thing of beauty: Aesthetic development in young children, Young Children, 42 (6), 7-15.

Gönenç, S. & Açıkalın, M. (2017). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgiler öğretiminde karşılaştıkları sorunlar ve bunlara getirdikleri çözüm önerileri. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 26- 41.

Harris, R. (1998). Introduction to creative thinking. Online information. Retrieved August 25, 2018 from http//www.virtualsalt.com/crebook1.

Türk Dil Kurumu (2018). Retrieved August 25, 2018 from http://www.tdk.gov.tr/ Jacops, R. (2009). Measuring aesthetic development: A national dialogue. Journal of Artistic and Creative Education, 3 (1), 68-85.

Jensen, E. (2006). Beyin uyumlu öğrenme. (A. Doğanay, Trans.). Ankara: Nobel Yayınevi.

Karabulut Temel, E. (2018). Yaratıcılık. Ankara: Akademisyen Kitapevi.

Karaçay, T. (2007). Bilime yabancı sanat. Ankara: Ertem Basımevi.

Karakuş, M. (2000). Alt-sosyo ekonomik düzeydeki ilköğretim 2. sınıf öğrencilerinin yaratıcılık düzeylerine yaratıcı sorun çözme programının etkisi.Unpublished master’s thesis, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Karakuş, M., Gürkan, B., Dolapçıoğlu S.D. & Çapar, M. (2011). Aesthtetic creativity in teaching social studies. The1st International Congress on Curriculum and Instruction, (October 05-08 2011). Eskişehir, Türkiye.

Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi-kavramlar-ilkeler-teknikler (16th ed). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kasinova, E. (2014). The aesthetic education of the creative young people: The historical aspect. National Academy of Managerial Staff of Culture & Arts Herald, 4, 139-144.

Kılcan, B. & Akbaba, B. (2014). Sosyal Bilgiler öğretim programında yer alan estetik değerine ilişkin öğrenci algılarının incelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10(4), 1047-1076.

Kıroğlu, K. (2011). En son değişikliklerle yeni ilköğretim programları: 1-5. sınıflar (3th ed). Ankara: Pegem Akademi.

Kirst, W. & Diekmeyer, U. (1978). Yaratıcılık eğitimi (F. S. Aksoy, Trans.). İstanbul: Evrim Bilimsel Eğitim Araçları.

Kökten, E. (2001). Sanat eğitiminde toplam kalite.Unpublished master’s thesis, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

Kuş, Z., Merey, Z. & Karatekin, K. (2013). İlköğretim 4. ve 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarında yer alan değerler. Değerler Eğitimi Dergisi, 11(25), 183-214.

Kutlu Ö., Doğan C. D. & Karakaya İ. (2009). Öğrenci başarısının belirlenmesi; performansa ve portfolyoya dayalı durum belirleme (2nd ed). Ankara: Pegem Akademi.

Memişoğlu, H. (2017). Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin görüşlerine göre değerler eğitimi. The Journal of Academic Social Science Studies, 58, 47-63.

Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma türleri In S. Turan (Trans.Ed.). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber, (pp. 21-37). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Miles, B. M. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis (2nd ed). California: SAGE Publication, Thousand Oaks.

Özsoy, V. & Şahan, M. (2009). Çok alanlı sanat eğitimi yönteminin ilköğretim 6. sınıf resim-iş dersinde öğrenci tutumuna etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(1), 205-227.

Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırmanın doğası. In M. Bütün & B.Demir (Trans. Ed.). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri, (pp.3-33). Ankara: Pegem Yayıncılık.

Rawlinson, J. G. (1995). Yaratıcı düşünme ve beyin fırtınası (O. Değirmen, Trans.). İstanbul: Rota Yayın.

San, İ. (1990). Güzel sanatlar eğitimi grubu raporu. Eğitim bilimleri birinci ulusal kongresi değerlendirme raporları. Ankara: A.Ü.Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.

San, İ. (2003). Yaratıcılıkta temel kavramlar (1th ed). In A. Öztürk (Ed). Çocukta yaratıcılık ve drama, (pp. 1-14). Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.

Sergiovanni, T. (1994). Building community in schools. San Fransisco: Jossey –Bass Publ.

Sönmez, V. (1995). Yaratıcı okul, öğretmen, öğrenci. In A. Ataman (Ed). Yaratıcılık ve eğitim,(pp.144- 165). Türk Eğitim Derneği Yayınları, Ankara.

Sungur, N.(1997). Yaratıcı düşünme. Evrim Kitabevi: İstanbul.

Timuçin, A. (2005). Estetik bakış. İstanbul: Bulut Yayınları.

Tonga, D. & Uslu,S. (2015). Sosyal bilgiler dersinde kazanım-değer ilişkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1),91-110.

Tuna, S. (2007). Estetik algı ve beğeni gelişimi açısından, ilköğretimde sanat eleştirisi öğretimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi,40 (1), 121-133.

Yıldırım, A. (2016). Okul öncesinde sanat eğitiminde yaratıcılık (1th ed). In H. T. Ünalan (Ed.). Çocukta sanat eğitimi ve yaratıcılık, (pp. 124-145). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Yıldırım, A. & Şimşek. H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma (10th ed). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Kaynak Göster