Hüseyin ERSÖNMEZ

Edebî Bir Sanat Olarak Aksu’z-Zâhir (Nefyu’ş-Şey’ bi-Îcâbihî) ve Kurân-ı Kerîm’de Kullanımı

Aqs al-Zaher (Nafy al-shay bi îjabih) as a Literary Art and Its Use in the Qur’an

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

2021 -Sayı: 27

48-64

Arap Dili ve Belâgatı, Aksu’z-zâhir, Nefyu’ş-şey’ bi-îcâbihî, Nefyu’ş-şey’ bi-nefyi lâzimihi, Kuran-ı Kerîm

Arabic Language and Rhetoric, Aqs al-zaher, Nafy al-shay bi îjabih, Nafy al-shay bi nafy lazeemih, Holy Qur’an

41