Ebru AYKAN, Gül KARAKUŞ, Hande KARAKOÇ

İŞ YAŞAMINDA YALNIZLIK ALGISI VE İŞ STRESİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONELİ ÖRNEĞİ

THE IMPACT OF THE PERCEPTION OF LONELİNESS AND BUSINESS STRESS ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT: A CASE STUDY OF ERCIYES UNIVERSITY ADMINISTRATIVE STAFF

Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

2019-Cilt: 8 - Sayı: 1

41-61

Yalnızlık Algısı, Örgütsel Bağlılık, İş Stresi, Regresyon Analizi, Korelasyon Analizi

Loneliness, Organizational Commitment, Job Stress, Regression Analysis

4035

Benzer Makaleler

Kimya öğretmenlerinin iş doyumları, öz-yeterlik algıları, örgütsel bağlılıkları ve iş streslerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Turkish Journal of Education

Hatice Güngör Seyhan

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Örgütsel İletişim, Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Performansa Etkisi

Fenerbahçe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi

Murat ÇELİK, Tuna USLU

İŞ YERİ YALNIZLIĞININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: KONYA VE KIRIKKALE İMALAT SANAYİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries

Ferda ÜSTÜN, Emine Gül EFE

İLÇE BELEDİYE ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ: AKSARAY İLİ ÖRNEĞİ

International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries

Erol KOYUNCU, Atilla ELÇİ

AKADEMİSYENLERDE ÖRGÜTSEL VE MESLEKİ BAĞLILIĞIN İNCELENMESİNE İLİŞKİN BİR ÖRNEK ARAŞTIRMA

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Ömür Timurcanday ÖZMEN, Pınar Süral ÖZER, Ömür Yasar SAATÇİOĞLU

“GİİAS Uluslararası Günümüzde İslamî İlimler Algısı Sempozyumu II: –İslâmî İlimlerde Yeni Usul Arayışları-” 04-05 Kasım 2022, ÇANAKKALE

Hadis Tetkikleri Dergisi

Ayşe Yasemin SAİTOĞULLARI

ÖRGÜTSEL DIŞLANMA ALGISININ İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN ROLÜ

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Beyza ERER

Okulöncesi Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılıkları ile İş Doyumları İlişkisinde Örgütsel Sessizliğin Aracılık Rolü

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi

Sümeyye ANUK İŞLEK, Fuad BAKİOĞLU