Hüseyin AKKUŞ, Engin YILDIZ, İsmail BULUT

HEC-RAS 2B Modeli Kullanılarak Yazılıkaya Deresi (Nallıhan Ankara) Sel Tehlike Haritalarının Hazırlanması ve Sel Kontrol Yapısının Etkinliği

The Preparation of Yazılıkaya Stream (Nallıhan Ankara) Flood Hazard Maps Using the HEC-RAS 2D Model and The Efficiency of Flood Control Structure

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

2023-Cilt: 47 Sayı: 1

29-46

Sel Tehlikesi, HEC-RAS Modellemesi, Sel Kontrol Yapısı, 2-Boyutlu Analiz

Flood Hazard, HEC-RAS Modelling, Flood-Control Structure, 2-Dimensional Analysis

38027

Benzer Makaleler

Taşkınların Ekonomik Zararlarının Değerlendirilmesi (Samsun-Mert Irmağı Havzası)

Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi

Vahdettin DEMİR, Aslı ÜLKE KESKİN

Pürüzlülük Katsayısının Açık Kanal Akımına Etkisinin İncelenmesi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Gökçen ERYILMAZ TÜRKKAN

FLO-2D ve HEC-RAS Yazılımları ile Ardanuç (Artvin) İlçesindeki Pona Deresi ve Örtülü Deresi’nin Taşkın Yayılım Haritalarının Karşılaştırmalı Üretilmesi

Türk Uzaktan Algılama ve CBS Dergisi

Emine Eda Çanta, Sebahat Temuçin Kılıçer, Halil Akıncı

Bingöl İl Merkezinde Taşkın Risk Alanlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Belirlenmesi

Doğal Afetler ve Çevre Dergisi

Murat ÇELİKER, Nilüfer NACAR KOÇER, Osman YILDIZ

Aşağı Sakarya Nehrinde Taşkın Yayılım Haritalarının Elde Edilmesi

Sakarya University Journal of Science

Emrah DOĞAN, Osman SÖNMEZ, Emrah YAPAN, Koray OTHAN, Saıt ÖZDEMİR, Tarık ÇİTGEZ

Kırıkkale Çoruhözü Deresi’nde Bir Boyutlu Taşkın Modellemesi

Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi

Ali DOĞU, Osman YILDIZ

HEC-RAS Hidrodinamik Model Kullanılarak Kararlı Akım Analizi: Nevşehir, Türkiye Örneği

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi

Kağan CEBE, Ömer BİLHAN

Kılavuzlu Barajı Sulama Kanalında Su Derinliğinin Hec-Ras Programı İle Modellenmesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Mehmet ÜNSAL, Alişan NALCIOĞLU