Mustafa YENİ

Birinci Dünya Savaşı’nda Bir Emniyet Tedbiri: Osmanlı Sahillerinden Yapılan Zorunlu Göçler

A Safety Measure in the First World War: Forced Migration from the Ottoman Coasts

İçtimaiyat

2023-Cilt: 7 Sayı: 1

36-55

II. Şube, Birinci Dünya Savaşı, Başkumandanlık Vekâleti, Dahiliye Nezareti, Göç, Sınır Dışı Etme

II. Branch, First World War, Commander-in-Chef, Ministry of Internal Affairs, Migration, Deportation

22232