Uluslararası Göç Yönetim ve Entegrasyonu, Türkiye Örneklemesi

Dünyada artan iç savaşlar, sosyoekonomik dalgalanmalar, tabii afetler etkisiyle meydana gelen kıtlık, uluslararası göç dalgasının tetikleyici unsurları arasında yer almaktadır. Ekonomi, dünya genelinde uluslararası göçten hem en çok etkilenen hem de etkileyen alanlardan biridir. Göçmen ve mültecilerin ayrıldıkları ve ulaştıkları ülkelerin, sosyal ve ekonomik motivasyonlarında meydana gelen değişimler Sanayi Devriminden bu yana izlenebilir durumdadır. Mülteci entegrasyonun ev sahibi ülke ekonomisine getirdiği etkilerin neler olduğu, kısa ve uzun dönemde nasıl farklılaştırabileceği, ülke ekonomilerine bir yük olmaktan ziyade katkı sunar hale getirilebilmesi, Türkiye ekonomisi örneklemesi, göç yönetimi ve politika önerileri ile sunulacaktır. Uluslararası göçün ev sahibi ülke üzerinde sosyolojik ve ekonomik etkiler bırakması, dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye için de önem arz etmektedir. Yapılan çalışmalar ve deneyimler incelendiğinde genel olarak ev sahibi ülkenin stratejik politikalar ortaya koyması gerektiği, göçün oluşturduğu maliyetlerin ev sahibi ülkenin sosyal yaşamla beraber ekonomisini de orta ve uzun dönemde etkilediği görülmektedir.

The Management and Integration of International Migration, Sampling of Turkey

Dünyada artan iç savaşlar, sosyoekonomik dalgalanmalar, tabii afetler etkisiyle meydana gelen kıtlık, uluslararası göç dalgasının tetikleyici unsurları arasında yer almaktadır. Ekonomi, dünya genelinde uluslararası göçten hem en çok etkilenen hem de etkileyen alanlardan biridir. Göçmen ve mültecilerin ayrıldıkları ve ulaştıkları ülkelerin, sosyal ve ekonomik motivasyonlarında meydana gelen değişimler Sanayi Devriminden bu yana izlenebilir durumdadır. Mülteci entegrasyonun ev sahibi ülke ekonomisine getirdiği etkilerin neler olduğu, kısa ve uzun dönemde nasıl farklılaştırabileceği, ülke ekonomilerine bir yük olmaktan ziyade katkı sunar hale getirilebilmesi, Türkiye ekonomisi örneklemesi, göç yönetimi ve politika önerileri ile sunulacaktır. Uluslararası göçün ev sahibi ülke üzerinde sosyolojik ve ekonomik etkiler bırakması, dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye için de önem arz etmektedir. Yapılan çalışmalar ve deneyimler incelendiğinde genel olarak ev sahibi ülkenin stratejik politikalar ortaya koyması gerektiği, göçün oluşturduğu maliyetlerin ev sahibi ülkenin sosyal yaşamla beraber ekonomisini de orta ve uzun dönemde etkilediği görülmektedir.

___

 • Adams, R.H., & Page, J. (2003). The impact of international migration and remittances on poverty in developing countries, Washington, DC: World Bank Policy Research Working Paper.
 • Akıncı, B., Nergiz, A. ve Gedik, E. (2015). Uyum süreci üzerine bir değerlendirme; göç ve toplumsal kabul, Göç Araştırmaları Dergisi, (1)2, 58-83.
 • Barkın, E. (2014). 1951 tarihli mülteciliğin önlenmesi sözleşmesi, Ankara Barosu Dergisi, 72(1),333 360. Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği ve İçişleri Bakanlığı, (2005). İltica ve göç mevzuatı, Ankara :BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve İçişleri Bakanlığı Yayını.
 • Boudon R., Besnard, P. & Cherkaoui, M. (1989). Dictionnaire de la Sociologie, Larousse, Paris:153.
 • Demirhan, Y., ve Aslan, S. (2015). Türkiye’nin sınır ötesi göç politikaları ve göç yönetimi, Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 23-62.
 • Erdoğan, M. (2015). Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal kabul ve uyum araştırması, Göç Çalışmaları Dizisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 279.
 • Gilles F. (2002). La Dictionnaire de Sociologie, Armand Colin: Paris,157.
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (2015). Göç, Göç Tarihi : Göç İdaresi, Göç ile İlgili Uluslararası Kuruluşlar: Ankara.
 • Gresle F., Parrof M., Perin M. & Triper P. (2000). Dictionnaire des Sciences Humaines, Sociologie/Antropologie, Avusturalya: Nathan Universite Collection , 238.
 • İçduygu, A. ve Sirkeci, İ. (1999). Cumhuriyet dönemi Türkiye’sinde göç hareketleri, 75 yılda köyden kentlere, Oya Baydar ( der), İstanbul Tarih Vakfı Yayınları, 250.
 • Kane, H. (1995). Leaving Home, Society , (12)4, 16 .
 • Keleş, R. (1996). Kentleşme Politikaları, İmge Yayınevi , 752.
 • Kofman E. (1999). Female ‘Birds of Passage’ a decade later: gender and immigration in european union, International Migration Review , 33(2), 108-179.
 • Li, M., & Frieze, I.H. (2012). Before the big decision: Psycological theories on premigration motivation, immigration policies, challenges and impact, Nova Science Publishers, 3-27. Murat, S., ve Taşkesenlioğlu, Z. (2009). Avrupa Birliği düzeyinde göç, entegrasyon ve yerel yönetimler, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, 14.
 • Ökmen, Ö. (2010). Yabancılar hukukunda göçmenler, Yayımlanmamış Yüksel Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 178.
 • Orhan, O., ve Gündoğar, S.S. (2015). Suriyeli sığınmacıların Türkiye’ye etkileri, ORSAM Yayını, Rapor No: 195.
 • Örselli, E., ve Babahanoğlu,V. (2016). Türkiye’nin göç yönetimi ve göçmen politikalarının gelişimi: Bir kamu politikası analizi , Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9(43) 2063-72.
 • Peri, G., & Sparber,C. (2009). Task specialization, immigration, and wages, American Economic Journal: Applied Economics 1(3),135–169.
 • Sencer, Y. (1979). Türkiye’de kentleşme, Kültür BakanlığıYayınları 345(12), 28.
 • Tunç, A. Ş. (2015). Mülteci davranışı ve toplumsal etkileri: Türkiye’deki suriyelilere ilişkin bir değerlendirme, Tesam Akademi Dergisi, 2(2), 29-63.
 • Ziya, O., (2012). Mülteci-göçmen belirsizliğinde iklim mültecileri, TBB Dergisi, 99, 229-240.
The Journal of International Scientific Researches-Cover
 • ISSN: 2458-8725
 • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
 • Başlangıç: 2016
 • Yayıncı: Salih YILDIZ
Sayıdaki Diğer Makaleler

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının Sürdürülebilirliği: Öğretim Elemanlarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Furkan SERDAR, Ahmet KURTARAN, Ayten TURAN KURTARAN, Melike KURTARAN ÇELİK

Dünyada ve Türkiye’de Toplam Vergi Yükü ve Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri

Emek Aslı CİNEL

Zeytin Tanelerinin Türünün Belirlenmesinde Görüntü İşleme ve Kümeleme Yöntemlerinin Kullanımı

Senem GÖNENÇ, Yüksel ÖNER

Afet Yönetim Sürecinde Rol Alacak Paydaşların Risk Algıları

Melikşah TURAN, Lokman ODABAŞ, Öznur ÇİNAR, Melike AKBAŞ, Hasan KILIÇ

Afet ve Kaza Riskinin Yüksek Olduğu Sanayi ve Maden Kuruluşlarında Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Güvenlik İklim Algısı ve İlk Yardım Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma: Gümüşhane İli Örneği

Sevil CENGİZ, Ali Said YER

Öncelikli Olmayan ve Sınırlı Olmayan Öncelikli Kuyrukların Performans Ölçülerinin Karşılaştırılması

Abdullah ÇELİK, Vedat SAĞLAM

Örgütlerde Katılımsız Yönetim Sorununu: Kavramsal Bir Çalışma

Muhammet Hamdi MÜCEVHER

Aktüeryal Teknikleri Kullanılarak Huzurevleri İçin Adil Bağış Hesaplaması: Türkiye Örneği

İlhan Kerem ŞENEL, Canser BOZ, Ahmet AKGÜL, Musa ÇIRAK

Küresel Eşitsizlikler Bağlamında COVID-19 Pandemisinin Yorumlanması

Hikmet Gülçin BEKEN

Küreselleşme Sürecinde Finansal Gelişmişliğin Vergi Gelirleri Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği (1986-2018)

Ersin Nail SAĞDIÇ, Fazlı YILDIZ