Seyyid SANCAK

KUR’AN PERSPEKTİFİNDE DİN EĞİTİMİNDE SOSYO-KÜLTÜREL FARKLILIKLARI ANLAMLANDIRMA SÜRECİNDE “EMPATİ” KAVRAMI

THE CONCEPT OF "EMPATHY" IN THE INTERPRETATION PROCESS OF SOCIO-CULTURAL DIFFERENCES IN RELIGIOUS EDUCATION FROM THE QURAN PERSPECTIVE

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

2015-Cilt: 3 - Sayı: 6

42-71

Empati, Din Eğitimi, Sosyo-kültürel, İletişim, Öteki

Empathy, Religious Education, Socio-cultural, Communication, Other

520207