Murat ÇUBUKCU

ÖRGÜTSEL AĞLARA DAİR ULUSLARARASI LİTERATÜRDEKİ BAZI GÜNCEL TARTIŞMA KONULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

AN EVALUATION OF SOME CURRENT DISCUSSION ISSUES IN THE INTERNATIONAL LITERATURE ON ORGANIZATIONAL NETWORKS

Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi

2022-Cilt: 5 - Sayı: 1

73-92

, Örgütler Arası Ağlar, Stratejik Ağlar.

Network, Inter-Organizational Networks, Strategic Networks.

3022